OOOK056 Еволюция и археология

Анотация:

Да бъде дадена основна информация, свързана с най-важните моменти в човешката еволюция, като пресечна точка и кулминация на модерните интердисциплинарни изследвания в областта на археологията, антропологията, психологията, етнологията и екологията.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Иван Гацов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни етапи от антропогенезиса

2) могат:

Да боравят с литературата по въпроса и да могат да имат собствено мнение и виждане по отношение на дискутируемата материя.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Първи хоминиди – австралопитеките.

Основни проблеми в изследване детерминизма на палеосредата на територията на Африка и последиците за антропогенезиса. Модели на филогенетични връзки между различните форми австралопитеки. Изправеният стоеж и бипедализъм при най-ранните хоминиди.

2. Основни моменти в еволюцията на рода Homo

Феноменът Homo в светлината на еволюционните теории. Състояние на проблема и последни открития свързани с: Homo habilis, Homo erectus, Homo ergaster, Homo neandertalensis, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens.

3. Еволюцията на нервната система и процесите на хоминизация.

Количествените и качествени изменения в контекста на човешката еволюция. Усложняване на човешкото поведение и процесите на хоминизация в следствие развитие на нервната система.

4. Еволюция на човешката психика.

Проблемите свързани с умствените способности на човека в резултат на социална конкуренция. Еволюция на човешката психика в светлината на археологическата и палеоантропологична информация. Съвременни хипотези свързани с еволюцията на човешката психика.

5. Археологически индентификация за появата на съвременния интелект.

Еволюцията на Homo sapiens и археологическата идентификация за развитие на неговия интелект и разум. Усложненото поведение и промените в адаптивните стратегии и адаптационни способности.

6. Археологична индентификация и биологична интерпретация за наличието на реч в старо-каменната епоха.

Значението на каменните сечива в светлината на изследване появата на речта. Теории за оценяване възможностите на фосилните хоминиди за произнасяне на звукове..

7. Еволюция на съзнанието.

Антропологична и културна индентификация за възникване на съзнанието. Процесите свързани с преминаването от специализиран към генерализиран тип менталност. Речта като фактор за развитие на съзнанието.

8. Етнология и археология

Етнологичният подход и значението на съвременните примитивни популации при изследване поведението на ранните хоминиди.

9. Теории за произхода на изкуство и религиите.

Културната експлозия в периода 60-30 хил.пр.Хр. Теории за появата и развитието на праисторическото изкуство. Изкуството като съхранена информация.

Теории за възникване на религиозния феномен идеи при прехода от среден към късен палеолит.

10. Пътят на находката във времето и пространството.

Как и защо са се променяли нещата. Антропология на находките. Престиж и стойност. Обмен, консумация и разпространение.

11. Антропология и археология.

История на проблема. Дисциплини. Новият свят в развитието на антропологията и археологията. Делото на Pit Rivers и идеята за равнопоставеност между археологическите и антропологически изследвания.

12. Палеогенетиката и изследване върху модерния произход на хората.

Съвременно състояние на изследванията. История на европейските популации в светлината на палеогенетичните изследвания. Граници и проблеми при осъществяването на палеогенетичните изследвания.

13. Археологията и когнитивните науки.

Когнитивния произход на науката. Основни характеристики. Генериране и изпробване на хипотези. Материалната култура като изкуствена система за запаметяване. Използване на метафора и аналогия.

14. Човешкият интелект като пресечна точка и синтез на съвременните интердисциплинарни изследвания.- 2 части

Проблемите и противоречията при приложението на различните подходи при изследване на еволюцията. Състояние на проблема и перспективи на изследването.

Средства за оценяване:

тест

курсова работа