OOOK004 Философските идеи на Изтока

Анотация:

Курсът проследява исторически и логически ставането и развитието на основните философски школи на Древна Индия и Китай. Разкрива основните социокултурни и текстови особености на източния традиционен тип общество. Акцентира върху различните направления в будизма и неговите модерни инварианти. Изяснява както отличието, така и типологически общото на източния тип мислене в неговите варианти спрямо европейската културна традиция.

Курсът цели да запознане студентите с водещите направления и школи във философията на Изтока, аксиологическите парадигми на културната традиция в Индия, Китай и Тибет, а така също и с основните текстови източници. Представят се основните параметри за синтез на духовните достижения на източната и западната културни традиции. Критически се анализират съществуващите адаптации на философското наследство на Изтока. Разкриват се такива общокултурни представи на Изтока за прераждането, кармата, йогическата практика, медитативните техники, тантризма и еротизма

Форми на обучение - теоретични лекции, мултимедийно представяне на определени теми и документални филми представящи духът на Изтока.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Иван Камбуров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Компетенции /знания, умения и нагласи, които се усвояват в резултат от курса/.

Студентите ще:1) знаят:

- основните социокултурни и текстови особености на източния традиционен тип общество;

- както отличието така и типологически общото на източния тип мислене в неговите варианти спрямо европейската културна традиция;

- водещите направления и школи във философията на Изтока;

- аксиологическите парадигми на културната традиция в Индия, Китай и Тибет, а така също и с основните текстови източници.

2) могат:

- да работят с основните философски паметници на Изтока;

- да познават основните идеи на философските направления на Изтока и различните гледни точки;

- имат критическо отношение към съществуващите адаптации на философското наследство на Изтока;

- да анализират на явленията от източната култура;

- да типологизират духовните явления на Изтока и Запада.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение. Изтокът като социо-културен феномен. Очакваното непознато.

2. Древността на Индия. Веди. Културна и текстова топология.

3. Упанишади. Религия или философия. Учението за философските концепти.

4. В магията на словото. Ставането на философията в Индия.

5. Първите философски системи. Джайнизъм. Основни идеи.

6. Философията на Веданта. Изчислимо ли е битието или учението на санкхя.

7. Съществува ли логика в Индия? Силогизмът на няя.

8. Йога. Психотехника или философия на пътя към Абсолюта. Атомизмът в Индия. Учението на вайшешика.

9. Буда. Будизъм. Хинаяна и махаяна.

10. Многоликият будизъм. Философските школи на хинаяна и махаяна.

11. Древен Китай. Между пиктограмата и нумерологията.

12. Социалната етика на Конфуций.

13. Човекът между “Дао” и “дзъ”. Учението на Лао дзъ.

14. Будизмът в Китай. Школи. Основни идеи.

15. Феноменът Тибет. Будизмът ваджраяна. Направления. Идеи. Смъртта и живият бог. Тантризмът в Тибет.

Литература по темите:

Електронни адреси по източна философия:

http://www.socrates.berkeley.edu/~yaominq/

http://www.ciolek.com/WWWVL-Buddhism.htm

http://www.ccbs.ntu.edu.tw/e-CBS.htm

http://www.hkusuc.hku.hk/philodep/ch/

http://www.cnd.org:8010/Classics/

http://www.personal.monash.edu.au/~sab

http://www.dharmanet.org/

http://www.buddhanet.net/

http://www.edepot.com/taoism.htm

http://www.humnet.ucla.edu/humnet/ealc/refquide.htm

http://jhunix.hcf.jhu.edu/~js8/philosophy/

http://www.ville-ge.ch/rnusinfo/ethg/ducor/intro.htm

http://www.digiserve.com/mystic

http://www.ee.memphis.edu/~sreedhar/Upanisad/upanisad.htm

http://iris.ioc.u-tokyo.ac.jp/suzuki/resources.html

http://www2.gol.com/users/acmuller/index.htm

http://www.aloha.net/~albloom/sdn/

http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/taoism/

http://www.rnew.com/shin/

http://www.gwdg.de/-cwitter/can2/ind/

http://www.chat.ru/

http://yadu.chat.ru/

http://philosophy.ru/library/asiatica/indica

http://members.xoom.com/siddhanta

Първоизточници

Антология мировой философии, М.1969г., т.I., ч.1

Антология даосской философии,М.1994г.

Аннабхатта. Тарка-санграха. Тарка-дипика. М.1989г.

Анандавардхана. Дхваньялока. М.1974г.

Антология на будистката философия, С. 1995г.

Артхашастра, М.1993г.

Атхарваведа, М.1976г., 1989г.

Бардо Тьодол. Тибетската книга на мъртвите. С.1994г.

Бардо. Тибетска книга на мъртвите., С. 1999 г.

Бодхидхарма. Трактат о сезерцании ума, М.1996г.

Брахма-сутра на Бадараяна с бхашя на Шанкара. С.1993г.

Будда: Истории о перераждениях, М.1991г.

Бхагавадгита. М.1976г.;1994г.

Бхагавадгита. С. 1986г.

Васубандху. Абхидхармакоша. т.I. М.1991г.,т.III. М.1994г.

Васубандху. Абхидхармакоша. Лока-нирдеша. Карма-нирдеша., М. 2001 г.

Веданта-сутра, СПб.1995г.

Видяранья. Приказният живот на Шанкара, С. – Пл. 1991 г.

Вишну-пурана, СПб.1995г.

Вопросы Милинды. М.1976г.

Дао дъцзин, състав Арабаджиева М., С., 2001 г.

Даосские притчи, М.1992г.

Джатаки. М.1979г.

Дзен будизъм. Въведение. Оригинални текстове. С.1991г.

Дзенски трактати.Сайчо, Кукай, Доген С.1997г.

Древнекитайская философия. т.I-II . М.1972-1973г.

Древнеиндийская философия. Начальный период. М.1972г.

Древнокитайски мислители. Прев. Беливанова Б., С.1979г., С. 1980 г.

Древнекитайская философия. Эпоха Хань, М.1990г.

Дхаммапада. М.1960г.

Дхаммапада. Словата на Буда. С.1996г.

Законы Ману. М.1990г., 1993г.

И Дзин. Превод и коментар Щуцки Ю.К. С. 1996г.

Индийски санскритски първоизточници. Веди. Упанишади. Бхагавадгита. С.1996г.

Йога-даршана. Самадхипада, прев. Градинаров Пл., С., 1998 г.

Китайская философия. Эпоха Хань. М.1991г.

Китайская классическая книга перемен. М.1994г.

Классическая йога, М.1992г.

Конфуций. Добрият път., В. Търново 1992 г.

Конфуций. Я верю в древность. М. 1995г.

Конфуций: Изречения, М.1994г.

Кукай. Избранные труды, М. 1999 г.

Лао Дзъ. Дао дъ дзин. С. без г.

Лао цзы. Дао дэ цзин, М.1996г.

Лунный свет санкхьи /Ишваракришна, Гаудапада,Вачаспати Мишра/ М.1995г.

Мадхава Видяраня. Приказният живот на Шанкара. С.Пл-н. 1991г.

Малланага В. Кама-сутра с пълния текст и коментар на Я.Джаямангала, Пл. 1993 г.

Маланага В. Кама-сутра., С. 2002 г.

Маха-париниббана-сутта. С.1992г.

Махабхарата. Карна парва /книга о карне/. М.1990г.

Милинда паньха. М.1989г.

Милинда панха. Философията на ранния будизъм, С. 1997 г.

Нагарджуна. Дървото на мъдростта, С. 1991 г.

На небето и земята. Шумерска и акадска поезия. С.1992г.

Поезия и проза Древнего Востока. М.1972г.

Раджа йога. С.1992г.

Ригведа. Избр. гимны. М.1972г.

Ригведа./Мандалы 1-4/.М.1989г.

Ригведа. /Мандалы 5-8/, М.1995г.

Сутры философии санкхьи М.1997г.

Философията на ранния будизъм.Милинда-панха. С.1996г.

Фраувалнер Ерих. Антология на будистката философия. С.1992г.

Упанишады. ч.1-3, М.1991г.

Учебник логики Дхармакирти. т.I-II. , Спб. 1995г.

Хуэй-цзяо. Жизнеописания достойных монахов. М.1991г.

Чжуан-цзы. Ле цзы, М.1995г.

Шанкара.Перлата на различаването.Вивека Чудамани. С.1995г.

Шанкара Ачаря.Божествената йога. Бхагавадгита бхашя. С.1996г.

Шанкара. Атмабодха. Антолог. мировой философ. т.ч.1, М.1969г.

Шанкара. Брахма-сутра-бхашя, Пл. 1992 г.

A Buddhist Bible. An Antology of Buddhist text. Boston, 1970

A Source Book in Indian Philosophy. Princeton, 1957

A Sourse Book in Chinese Philosophy. London, 1973

Buddhistische Antologie. Text. Leipzig, 1892

Buddhist Texts. London, 1954

The Jataka.London, 1877-1897, Vol. 1-7

The Sacred Books of the East. Oxford, 1889-1891, Vol. 1-48

Zen and Zen Classics. Tokyo, 1982, Vol. 1-7

Zen Koans. Chicago, 1973

Допълителна литература

Андросов В.П. Нагарджуна и его учение. М.1990г.

Бачалър С. Будизмът и християнската цивилизация., С. 2001 г.

Берзин А., Чодран Т. Будизмът в ХХ век. С., 1995 г.

Бонгард-Левин Г.М. Древноиндийска цивилизация. С.1986г.

Бродов В.В. Истоки философской мысли Индии, М.1990г.

Буддизм и культурно-психологические традиции народов Востока. М.1990г.

Васильев Л.С. Генезис китайской мысли. М.1989г.

Васильев Л. Древний Китай, т.1-2, М., 2000 г.

Введение в буддизм. Ред.-состав. Рудиой В., Сиб. Лань. 1999 г.

Гостеева Е.И. Философия вайшешика. Ташкент 1963г.

Градинаров Пл. Класическа индийска философия. 1995г.

Григорьева Т.П. Дао и логос , М.1992г.

Гусева Н. Джайнизм. М.1968г.

Дао и даосизм в Китае. М.1982г.

Девидс Рис Т.У. Животът и учението на Буда. С. 1991г.

Ден Миндао. Хрониките на Дао, С., 1999 г.

Дюмулен Г. История дзэн буддизма.Индия и Китай., СПб.1994г.

Дюмулен Г. История дзен буддизма., т. 2 (Япония, Америка, Европа), М. 2002 г.

Елиаде М. Патанджали и йога. С.1995г.

Елиаде М. История на религиозните вярвания и идеи. С.1997г.

Елиаде М. Трактат по история на религиите. С.1995г.

Енциклопедичен речник на източната мъдрост. С. 1996г.

Ермаков М. Мир китайского буддизма. СПб. 1994г.

Жоль К.К. Сравнительный анализ индийского логико-философского наследия. Киев 1981г.

Игнатович А. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М.1988г.

Инголс Д.Г.Х. Введение в индийскую логику навья-ньяя. М.1974г.

Исаева Н.В. Шанкара и индийская философия. М.1991г.

История китайской философии. М.1990г

Камбуров Ив. Адвайта-веданта: идеята за душата. сп. Философия, С.1993г.N2;

Камбуров Ив. Традиционната китайска философия като нумерология. сп. Философия,С.1993г. N4;

Камбуров Ив. Понятието “философия” в индийската традиция. сп. Философия, С.1994г.N1;

Камбуров Ив. Метасъзнанието като онтологически принцип в будизма махаяна. сп. Философия, С.1995г.N4;

Камбуров Ив. Концепцията за дхармите и проблемът за “съществуването” на “Аз-а” в махаянския будизъм. сп.Философия, С.1996г. N5-6.

Камбуров Ив. Древноиндийската философия в парадигмата на мъдростта. Голямата игра. С.,2001 г.

Китайская философия: энциклопедический словарь, М.1994г.

Кобзев А.И. Учение Ван Ян- мина и классическая китайская философия. М.1983г.

Конфуцианство в Китае:Проблемы теории и практики. М.1982г.

Конфуциански трактати. С.1991г

Конфуций, М.1992г.

Кочетов А. Буддизм. М.1965г.

Кънев К. Първата индийска философска доктрина за битието /сат-вада/.С.1976г.

Кънев К. Йога. Основни термини. С.1984г.

Къун Д. Будизмът. Кратко въведение., С., 2002 г.

Лама Далай. Четирите благородни истини, С. 2000 г.

Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке: Древний Китай и Индия. М.1989г.

Лысенко В.К. “Философия природы” в Индии: атомизм школы вайшешики. М.1986г.

Лысенко В.К., Терентьев А., Шохин В.К. Ранная буддисткая философия. Философия джайнизма. М.1994г.

Малявин В.В. Чжуан цзы. М.1985г.

Мюллер М. Шест систем индийской философии. М.1995г.

Мъртън Томас. Дзен и птиците-лешояди. С.1997г.

Накарчевский А. Синто., СПб. 2000 г.

Неделчев Н. Древноизточната цивилизация, С. 2000 г.

Переломов Л. Конфуций. М.1995г.

Психологические аспекты буддизма. М.1986г.

Радхакришнан С. Индийская философия. т.1-2. М.1956-57г.,2изд.М.1994г.

Радхакришнан С. Основи на будистката философия. С.1995г.

Радхакришнан С. Философията на самкхя-йога. С.1997г.

Рационалистическая традиция и современность: Индия. М.1988г.

Рационалистическая традиция и современность: Китай. М. 1993г.

Религиите. Будизъм.Християнство.Ислям. Речник. С.1995г./Будизъм/

Ринпоче Калу. Пътят на Буда. С.1997г.

Розенберг О.О. Труды по буддизму. М.1991г.

Рой М. История индийской философии. М.1958г.

Сайчьо, Кукай, Доген. Дзенски трактати. С.1997г.

Семенцов В.С. Бхагавадгита в традиции и в современной научной критике. М.1985г.

Стейн Ф. Тибетската цивилизация, С. 2002 г.

Судзуки Д.Т. Увод в дзен-будизма. С.1991г.

Судзуки Д. Същината на будизма, С. 2000 г.

Судзуки Ш. Зен-ум, ум за начинаещи. С. 1994 г.

Титаренко М.Л. Древнекитайский философ Мо-ди, его школа и учение. М.1985г.

Ткаченко Г. Миф, слово и ритуал в древнем Китае. М. 1991г.

Тойнби А., Икеда Д. Избери живота. Диалог С.1995г.

Торчинов Е.А. Даосизм, СПб.1993г.

Търман Р. Будизмът и съвременния свят, С. 2000 г.

Угринова Р. Дзен-будизъм. С.1991г.

Уйлкинс У. Митология на древна Индия. С.1993г.

Уолтърс Д. Китайска митология. С.1995г.

Уонт Е. Даоизъм., С. 2002 г.

Уотс А. Даоизмът. Пътят отвъд стремлението, С. 2001 г.

Уотс А. Философите на Азия, С. 2000 г.

Ученията на тибетските йоги. ч.1-3. С.1992-94г.

Хегел Г.В.Ф. История на философията. т.1 . С.1972г.

Чанышев А. Начало философии. М.1980г. ; Курс лекции по древней философии. М.1981г.

Хесе Х. Пътуване към Изтока, С. 1990 г.

Чатерджи С., Дата Д. Увод в индийската философия. С.1995г.

Чаттопадхьяя Д. История индийской философии. М.1972г.

Чън А. История на китайската мисъл, С. 2001 г.

Шейнман-Топштейн С.Я. Платон и ведийская философия. М.1978г.

Шохин В.К. Первы философы Индии. М.1997г.

Шохин В.К. Брахманисткая философия, М.1994г.

Шохин В.К. Сутры философии санкхьи, М. 1996 г.

Шунрю Судзуки. Дзен-ум, ум на начинаещ. С.,1997г.

Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. М.1988г.

Щербатской Ф.И. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов, ч.1-2. Спб.1995г.

Щуцкий Ю. Китайская классическая “ Книга перемен”. М.1960г., 1992г.

Янгутов Л.Е. Единство и тождество и гармония в философии китайского буддизма. Новосибирск, 1995г.

Belvalkar S.K. and Ranade R.D. History of Indian Philosophy.The creative period. New Delhi, 1974

Blyth R.H. Zen and Zen classics. Vol.1-4, Tokyo 1966

Chaw Yih-ching. La philosophie Chinoise. Paris, 1986

Conze E. Buddhist Wisdom Books. London, 1958

Conze E. Buddhist thought in India: Three phases of Buddhist Philosophy. London,1962

Dasguptta S. A History of Indian Philosophy. Vol.1-5, Cembridge, 1951-57

Deussen P. Allgemeine Geschichte der Philosophie. Bd 1. Abt.1-3. Leipzig,1920-1924

Forke A. Geschichte des alten Chinesischen Philosophie. Hamburg, 1927

Frauwallner E. History of Indian Philosophy. Vol.1-2. Delhi,1972-73

Fung Yu-Lan. A History of Chinese Philosophy. Vol.1-2. Princeton, 1952-53

Glasenapp H. von. Die Philosophie der Inder. Stuttgart, 1949

Goyal Sh.R. A History of Indian Buddhism. Meerut. 1987

Granet M. la pensee chinoise. Paris, 1934

Keit A. Buddhist Philosophy in India and Ceilon. Oxford, 1967

Murty T.R. The Central philosophy of Buddhism. Delhi,1956

Nakamura H. Ways of thinking of eastern peoples: India-China-Tibet-Japan. Honolulu, 1985

Nakamura H. Indian Buddhism.Survey with Bibliographical Notes. Nirak.1980

Needham J. Science and Civilisation in China. Vol.1-3. Cambridge, 1965-1969

Potter K. Encyclopedia of Indian Philosophies. Indian Metaphysics and Epistemology: The Tradition of Nyaya-Vaisesika up to Gangesa. Princeton, 1971

Potter K. Encyclopedia of Indian Philosophies. Advaita- vedanta up to Samkara and his pupils. Princeton, 1981

Valle-Poussin L. de la . Le dogme et la philosophie du Bouddhisme. Paris,1931

Warder A.K. Outline of Indian Philosophy. Delhy, 1971

Warder A.K. Indian Buddhism. Delhi,1980

Watts A.W. The Way of Zen. N.Y.1957

Zimmer H. Philosophie und Religion Indien. Zurich,1961

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка/.

ТЕКУЩ КОНТРОЛ:

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ ………. 60. %

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:

УСТЕН ИЗПИТ … 40… %

Дата на провеждане на текущия контрол: декември 2009 г.