OOOK112 Византия, позната и непозната

Анотация:

За малко над хиляда години (330 - 1453), като наследник на Рим в Източното Средиземноморие, Византия е една от най-напредналите и сложни цивилизации на света. Родена в края на Класическия период, тя процъфтявала през Средните векове и допринесла за развитието на Ренесанса. Жителите на империята – гърци, сирийци, арменци, славяни, копти и др. – се нарекли “ромеи”, подчертавайки по този начин приемствеността с древноримските традиции. Християнството сплотило разнородните народности, а гръцкият език, считан за държавен, придал дълбочина и образност на литературните творения на византийците. Византия достигнала апогея на своето развитие при Юстиниан І Велики и се превърнала в могъща средиземноморска държава. Със своята търговска мрежа, простираща се от Скандинавия до Шри Ланка, тя служела като жизненоважен мост между мюсюлманският Изток и католическият Запад. Нейните учени, богослови, търговци, дипломати и занаятчии достигнали в своята дейност такива върхове, които се превърнали в образец за подражание и предмет на завист за останалия свят. Нейните художници създали великолепни икони и мозайки, които вдъхновявали френските крале и арабските емири. Нейните мисионери разпространявали православното християнство, което и до днес е вяра на милиони по света. Великолепието на Константинопол поразявало и примамвало с магнетична сила, превръщайки византийската столица в непостижим блян за мнозина владетели.

Курсът е въвеждащо изложение в света на Византия, разкрит през погледа на византиеца.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• ще познават Византийската империя и ще добият една интегрална представа за много страни от живота във византийския свят.

2) могат:

• да овладеят и боравят с основни исторически понятия

• да формират мнения, анализират и осмислят основни исторически факти и процеси.

• да се ориентират в проблемите и да реферират съвременни текстове, свързани с историята на Византия.


Предварителни изисквания:
Не се поставят такива, освен очакваното любопитство и желание да се вникне във Византийския свят.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Географски обзор

Империята

Властта на василевса

Византийската императрица

Държавен апарат и управление на империята

Бог, светците и свещенослужителите

Византийската армия

Византийската дипломация

Константинопол

Животът в провинцията

Византийската икономика

Пазители на гръцката култура

Византийското изкуство

Човекът във Византия и неговият микросвят

Величието и наследството на Византия

Литература по темите:

Т. ТОМОВ, Византия, позната и непозната, София, 2012

В. ТЪПКОВА, Р. ПЕНДЖЕКОВА, Византия през погледа на съвременниците u, Пловдив, 2002;

В. ТЪПКОВА-ЗАИМОВА, Д. ДИМИТРОВ, Пл. ПАВЛОВ, Хронологична енциклопедия на света, т. VІ, Византия и византийския свят, В. Търново, 1995;

П. АНГЕЛОВ, България и българите в представите на византийците (VІІ - ХІV в.), София, 1999.

Г. БАКАЛОВ, Византия (Културно-политически очерци), София, 1993

Г. БАКАЛОВ, Византия (Лекционен курс), София, 2006.

Ив. БОЖИЛОВ, Българите във Византийската империя, София, 1995

Ив. БОЖИЛОВ и др. Византийските василевси, София, 1997

Ив. БОЖИЛОВ, Византийският свят, София, 2008.

Л. СИМЕОНОВА, Пътуване към Константинопол. Търговия и комуникации в Средиземноморския свят (края на IХ - 70те години на ХI в.), София, 2006

И. ПОПОВА, Византия – Италия. Аспекти на културните взаимодействия през ХІV-ХV век, Фабер, 2004

И. ПОПОВА, Византийската дипломация и Западът (1391-1425), Фабер, 2005.

Д. ДИМИТРОВ, Тъмните векове на Византия – културно-исторически очерци, Фабер, 2005.

Е. КЕМЪРЪН, Византийците, София, 2011

В. ТЪПКОВА-ЗАИМОВА, Д. ДИМИТРОВ, Пл. ПАВЛОВ, Византия и византийският свят, Просвета, 2011

Ж. ДАГРОН, Императорът и свещеникът, София, 2006

Ст. Рънсиман, Византийската теокрация, София, 2007

Й. МАЙЕНДОРФ, Византийско богословие, София, 1995

Д. Оболенски, Византийската общност: Източна Европа 500 - 1453, София, 2001

The Oxford Dictionary of Byzantium, т. 1-3, New York, Oxford, 1991

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 20%

КУРСОВА РАБОТА 40%

РЕФЕРАТ 40%