GENB055 Българското общество 1878 - 1939 г.

Анотация:

Курсът си поставя за цел да запознае студентите с основните проблеми на развитието на българското общество от освобождението до Втората световна война. Занимаваме се с проблеми от областта на политиката, икономиката, обществото и културата, както с тяхната взаимна свързаност. В политическата област ще се запознаем с устройството на българската държава и еволюцията на нейната политическа система, с политическите доктрини, партии и управления. В икономическата област ще се спрем на селското стопанство и индустрията, на характерните черти на българския капитализъм и етатизъм. От социалните т. нар. въпроси сме подбрали чиновническия, работническия, селския, женския, както и изграждането на комуникации, здравеопазване и урбанизация. Най-сетне в областта на културата се занимаваме с проблемите на образованието и образования слой (интелигенция), медиите (вестници, радио, кино) и публичността, а оттук и гражданското общество и култура.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Румен Даскалов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• кои са основните проблеми на българската модерна политическа система, икономика, общество и култура;

• какви са постиженията и слабостите в тези области;

• какви са линиите на развитие в тях.

2) могат:

• да се ориентират с основните проблеми и линии на развитие на модерното българско общество;

• да мислят адекватно за българската политика, икономика, общество и култура;

• да използват придобитите знания за практическо решаване на реални проблемни ситуации от настоящето.


Предварителни изисквания:

= известни познания по история на България

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първи семестър

Лекции:

Лекция 1: Българското общество и социалната му история. Общи хронологични рамки: от освобождението до войните, междувоенния период, Втората световна война и след нея.

• основни понятия: общество, социална история, периодизация

• основни факти и реалии: как да мислим българското общество, какви са начините да се прави социална история, какви са целите и задачите на периодизацията.

Лекция 2: Създаване на българската държава. Търновската конституция и установеното от нея разделение на властите. Централна и местна власт.

• основни понятия: държавност, конституция, разделение на властите, управление.

• основни факти и реалии: как конституцията регулира разделението на властите и определя рамките на политическото действие, какво представлява чиновника и чиновническия апарат.

Лекция 3: Политическата система до войните. Политическите партии. Парламент и правителства. «Личният режим».

• основни понятия: политическа система, партии, «партизанщина», монархизъм.

основни факти и реалии: кои са основните компоненти на политическата система, как функционират партиите, кои са отклоненията от парламентаризма, какво означава «личен режим».

Лекция 4: Гражданска и военна бюрокрация и чиновнически въпрос.

• основни понятия: бюрокрация, администриране, чиновник.

• основни факти и реалии: какво представлява бюрокрацията; положението на чиновника, граждани и военни.

Лекция 5: Политически доктрини. Българският либерализъм, социализъм, земеделство (аграризъм).

• основни понятия: идеология, либерализъм, социализъм, аграризъм.

• основни факти и реалии: какви са проявите на модерните идеологии у нас; какви институции създава либерализма, как функционира либерализма у нас като институционализирана практика.

Лекция 6: Еволюция на българската политическа система след войните. Радикалното управление на БЗНС: законодателство и политика. Конфликтът с буржоазният истеблишмънт.

• основни понятия: революционна ситуация, политическа криза, «селска власт».

• основни факти и реалии: възможни политически решения на следвоенната криза; опитът за радикално ляво управление; динамика на съпротива и радикализация.

Лекция 7: Превратите от 9 юни 1923 г. и 19 май 1934 г. и еволюцията към авторитаризъм и монархически режим.

• основни понятия: преврат, авторитаризъм.

• основни факти и реалии: превратите като извънконституционен политически инструмент; какви са особеностите на авторитарното управление.

Лекция 7: Политически доктрини и идеи от междувоенния период. «Съсловната власт» и «третият път» на земеделците. Десните авторитарни идеи: елитизъм, безпартийност, корпоративност. Българският фашизъм. Болшевишкият комунизъм.

• основни понятия: «съсловна теория», «трети път», политическо дясно, корпоративност, «фашизъм», болшевишки комунизъм.

• основни факти и реалии: кои са основните идеи на политическото земеделство; кои са характерните идеи на политическото дясно; какви са особеностите на българския фашизъм.

Лекция 8: Политически доктрини и идеи от междувоенния период. «Съсловната власт» и «третият път» на земеделците. Десните авторитарни идеи: елитизъм, безпартийност, корпоративност. Българският фашизъм. Болшевишкият комунизъм.

• основни понятия: «съсловна теория», «трети път», политическо дясно, корпоративност, «фашизъм», болшевишки комунизъм.

• основни факти и реалии: кои са основните идеи на политическото земеделство; кои са характерните идеи на политическото дясно; какви са особеностите на българския фашизъм

Лекция 9: Българската църква и нейната обществена роля. Вътрешна уредба. Църквата и държавата. Реформени идеи и движения в църквата. Църковната юрисдикция на брака и развода.

• основни понятия: църква, клир и мирянство, разделяне на църква и държава.

• основни факти и реалии: как църквата влияе върху обществото, социална мисия на църквата.

Практически занимания:

Семинар 1: Компоненти на политическото?

Семинар 2: Политически доктрини и политически институции.

Семинар 3: Конституционно и извънредно управление.

Самостоятелна работа на студентите:

( Вид на самостоятелната работа. Проверка и индивидуална работа със студентите.)

Изготвяне на анотация.

Изготвяне на реферат.

Провеждане на тест за проверка на знанията и уменията.

Втори семестър

Лекции:

Лекция 1: Българското селско стопанство и неговите проблеми. Дребната поземлена собственост. Системи на използване на земята. Изборът икстензивни или интензивни земеделски култури. Стопанската роля на животновъдството. Проблеми на неразвитостта и опити за решаването им.

• основни понятия: дребно земеделие, едро земевладение, «ротация на културите», земеделска свръхнаселеност.

• основни факти и реалии: кои са основните форми на разпределение на земята, какви са системите на земеползване, неразвитото земеделие като фактор на изостаналостта.

Лекция 2: Упадъкът на занаятите и спорът «индустрия или земеделие». Индустриален протекционизъм и приложението му у нас. Резултати от насърчаваната индустрия. Картелиране.

• основни понятия: индустриален протекционизъм, картели.

• основни факти и реалии: каква е била икономическата политика на българската държава към земеделието и индустрията, какви форми взема защитата на индустрията, ползи и вреди от протекционизма.

Лекция 3: Българският капитализъм в цялост. Предприятия, банки и акционерни дружества. Намеса на държавата и етатизъм.

• основни понятия: капитализъм, акционерни дружества, етатизъм.

основни факти и реалии: кои са основните форми на капитализъм, облик на българския капитализъм, какво представлява етатизмът.

Лекция 4: Урбанизация и комуникации. Промени в градската мрежа. Облик и благоустройство на градовете. Градски начин на живот. Новото между войните. Развитие на комуникациите: пощи и телеграф, железници, пътища и автомобили, телефон.

• основни понятия: урбанизация, инфраструктура, комуникации.

• основни факти и реалии: какво включва урбанизацията; какво се разбира под благоустройство; характерни черти на градския начин на живот.

Лекция 5: Социални слоеве и социални конфликти. Едра и дребна буржоазия. Така наречените «средни соеве». Селяни. Работници.

• основни понятия: социални слоеве (стратификация), социален конфликт.

• основни факти и реалии: принципи на социалната стратификация; пораждане на социалния конфликт; развитие и урегулиране на конфликти.

Лекция 6: Социално законодателство и социална политика. Обществени осигуровки, пенсии, обществено подпомагане. Наченки на социална държава у нас.

• основни понятия: «социална държава», социална политика.

• основни факти и реалии: с какво започва социалното законодателство; каква е «философията» на социалната политика.

Лекция 7: Образование: централизация, степени и типове училища, задължително начално образование и напредък на грамотността. Висшето образование. Учители и «учителски въпрос».

• основни понятия: образователна система, функционална грамотност, общо и професионално образование, социален капитал.

основни факти и реалии: каква са компонентите на образователната система, какви са степените на училището, какво поражда «учителския въпрос».

Лекция 7: Култура, културни институции, културна политика. Ролята на интелигенцията.

• основни понятия: култура, интелигенция.

• основни факти и реалии: каква е сферата на културата; роля на държавната поддръжка; създатели и носители на културата.

Лекция 9: Публичност, медии (вестници, списания, радио) и цензура. Гражданско общество и култура.

• основни понятия: стари и нови медии, гражданско общество, публичност.

• основни факти и реалии: какво разбираме под «гражданско общество», видове граждански сдружения, публична сфера.

Практически занимания:

Семинар 1: Проблеми на икономическата неразвитост. Капитализъм и държавна намеса.

Семинар 2: Основните социални слоеве и обществени конфликти.

Семинар 3: Понятие за публичност и публична сфера.

Самостоятелна работа на студентите:

( Вид на самостоятелната работа. Проверка и индивидуална работа със студентите.)

Изготвяне на курсова работа.

Презентация

Провеждане на тест за проверка на знанията и уменията.

Литература по темите:

Румен Даскалов, Българското общество. Т. 1. Държава. Политика. Икономика. София, Гутенберг, 2005.

Румен Даскалов, Българското общество. Т. 2. Население. Общество. Култура. София, Гутенберг, 2005.

http://rdaskalov.wordpress.com/

Средства за оценяване:

развиване на тема - две от пет - по едни път на семестър