GENB022 История на България

Анотация:

•Произход и генезис на българите. Място и роля на България в европейската цивилизация. Изграждане на ново културно направление в средновековна Европа на основата на византийската култура и старобългарския език. Българите в Османската империя. Християнство и ислям в българските земи.

•Българското Възраждане и Европа. Изграждането на модерна и съвременна България. Световните войни и национални катастрофи на България. Студената война и тоталитарният режим в България.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Лъчезар Стоянов  д-р
проф. Цветанка Чолова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Притежават задълбочени знания за генезиса и изграждането на българската държава и мястото и в европейската цивилизация през Средните векове. Приемственост на държавните институции, ролята на църквата и държавата. Българите в Османската империя. Универсално и специфично в Българското национално Възраждане. Ролята на България и последиците от участието в световните конфликти през XX в. Тоталитарният режим и мястото на България в изграждането на съвременния свят.

2) могат: да анализират писмени извори, да познават историческата литература и да възприемат критично основните хипотези и концепции на отделните автори и школи.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на заниманията по семестри

Първи семестър

Лекции

1.Лекция 1. Пътят на българите от Изток към Запад. България „отсам Дунав”.

•основни понятия: род, етнос, народ, етногенезис, племенен съюз, държава.

•основни факти и реалии: Произход и прародина на българите – дискусии. Българските държави –„Стара Велика България”, „Волжка България”, „България „отсам Дунав” - приемственост и различия. Българите и завареното население на Балканите. Международни договори. България и европейските държави през VIII-началото на IX столетие. Религия и календар.

•големите изследователи и автори в областта: Васил Златарски, Петър Мутафчиев, Стивън Рънсиман, Иван Дуйчев, Веселин Бешевлиев, Иван Богданов, Омелиян Притцак, Геза Фехер, Димитър Овчаров, Васил Гюзелев, Иван Божилов, Георги Бакалов.

Семинар № 1 Българска хроника - "Именник на българските ханове". Каменни надписи - институции и титулатура

(дата на провеждане – представяне на реферати и курсови работи по темата на семинара)

Литература:

Москов, М. Именник на българските ханове (ново тълкуване), С., 1988

Богданов, Ив. Именник на българските ханове (критично издание). С., 1981

Pritsak, O. Die bulgarische Furstenliste und die Sprach der Protobulgaren. Wiesbaden. 1955

В.Бешевлиев. Първобългарски надписи. С., 1976 /2

2.Лекция 2. България между Изтока и Запада, в "семейството" на християнските държави.

•основни понятия: езическа религия, християнство, църковни събори, патриаршии, папство, църковни диоцези

•основни факти и реалии: Църковна дипломация. Мисиите на св.св Кирил и Методий. Покръстването на българите - св. княз Борис I. Езичество и християнство.

•големите изследователи и автори в областта: Васил Златарски, Петър Мутафчиев, Иван Дуйчев, Стивън Рънсиман, Димитрий Оболенски, Георги Острогорски, Херберт Хунгер, Жилбер Дагрон, Васил Гюзелев, Георги Бакалов

3.Лекция 3. Християнската българска империя (царство). Политическа идеология и войни.

•основни понятия: империя, василия, царство, политическа идеология, титулатура, „семейство на владетелите”, патриаршия

•основни факти и реалии: Политическа идеология на Симеон. Кореспонденция на Симеон с Лъв Магистър, патриарх Николай Мистик и император Роман Лакапин. „Василевс на ромеи и българи”. Цар и патриарх. Царство България. Богомилство и отшелничество.

•големите изследователи и автори в областта: Васил Златарски, Петър Мутафчиев, Димитър Ангелов, Стивън Рънсиман, Димитрий Оболенски, Георги Острогорски, Херберт Хунгер, Жилбер Дагрон, Васил Гюзелев, Иван Божилов, Йордан Андреев.

Семинар № 2 Културата на средновековна България. Трите езика на Европейското средновековие.

(дата на провеждане - представяне на реферати и курсови работи по темата на семинара)

Литература:

Христоматия по старобългарска литература. С., 1975,1995

История на българското изобразително изкуство. С., , Т. I, 1976

Ваклинов, С. Формиране на старобългарската култура. С., 1977

Стара българска литература Т.1. Апокрифи. С., 1971; Т. 2 Ораторска проза; Т.3. Исторически съчинения. С., 1992. Т.4. Житиеписни творби. С., 1994; Т. 5. Естествознание. С., 1992

Чолова, Ц. Естественонаучните знания в средновековна България. С., 1988

4.Лекция 4. България, Византия и Киевска Русия. Битката за България.

•основни понятия: царство/империя, мирни договори, военни примирия,

патриаршия, архиепископия, самостоятелни владения

•основни факти и реалии:. Византийската реконкиста. Завоевателните походи на киевския княз Святослав – падането на Източна България. Самуил - български цар. Дискусии за характера на държавата. Битката за България. Последици от византийското управление.

•големите изследователи и автори в областта: Васил Златарски, Петър Мутафчиев, Стивън Рънсиман, Иван Снегаров, Срђан Пириватрић, Васил Гюзелев, Йордан Андреев, Николаос Муцопулос

5.Лекция 5. Възстановяване на българската империя. Династията на Асеневци. Въпроси на хронологията.

•основни понятия: династия, владетелска титулатура, титли и длъжности, уния

•основни факти и реалии: Произход на Асеневци. Въпроси на хронологията на въстанието. Дискусиите за Ловешкия мир. Опити за легализация на властта при Асен и Петър. Признаване на държавата - цар Калоян и папа Инокентий III. България и Латинската империя.

•големите изследователи и автори в областта: Васил Златарски, Петър Мутафчиев, Георги Острогорски, Иван Дуйчев, Васил Гюзелев, Йордан Андреев, Иван Божилов, Ани Данчева-Василева.

Семинар № 3 България, папството и Латинската империя. Кореспонденция на Калоян с папа Инокентий III. Хроники на Жофроа де Вилардуен и Никита Хониат.

(дата на провеждане - представяне на реферати и курсови работи по темата на семинара)

Литература:

Христоматия по история на България. Състав. П.Петров, В.Гюзелев. Т. II, С., 1978

Дуйчев, Ив.Проучвания по българска история. С., 1974

Данчева-Василева, А. България и Латинската империя. С., 1985

Гюзелев, В. Папството и българите през Средновековието. С., 2009

Латински извори за българската история. С., Т. IV

Жофроа де Вилардуен. Завладяването на Константинопол. Прев. Ив.Божилов.С., 1986

6.Лекция 6. Българска хегемония на Балканите. Тържество на българската дипломация.

•основни понятия: династичен брак, категории население, средновековен град, имунитет на манастирите, дарствени грамоти

•основни факти и реалии: Дипломация и войни. Политическо надмощие на Българите на Балканите – Иван Асен II – „цар на българи и гърци”. България, Латинската и Никейската империя.

•големите изследователи и автори в областта: Васил Златарски, Петър Мутафчиев, Георги Острогорски, Иван Дуйчев, Васил Гюзелев, Йордан Андреев, Иван Божилов, Ани Данчева-Василева.

7.Лекция 7. Културен възход и политическо разпокъсване на българската държава. Търново – трети Рим.

•основни понятия: „пренасяне на империята”, исихазъм, Ефтимиева реформа, ереси, васалитет

•основни факти и реалии: Търново – „Трети Рим”. Културен разцвет, книжовни школи. Търновска книжовна школа – велики творци и книжовници. Исихазъм. Противобогомилски събори. Разделяне на държавата и упадък.

•големите изследователи и автори в областта: Васил Златарски, Петър Мутафчиев, Георги Острогорски, Димитър Ангелов, Васил Гюзелев, Йордан Андреев, Иван Божилов

Семинар № 4 Завладяване на българската държава от османските турци. Истории, хроники, жития и приписки.

(дата на провеждане - представяне на реферати и курсови работи по темата на семинара)

Литература:

Христоматия по история на България. Състав. П.Петров, В.Гюзелев. Т. II, С., 1978

П. Динеков, Д. Петканова. Христоматия по старобългарска литература. С., 1987

Ив.Дуйчев. Проучвания по българска история. С., 1974.

Матанов, Хр., Михнева, Р., От Галиполи до Лепанто. Балканите, Европа и османското нашествие (1354-1571) . С., 1988

Матанов, Хр., Югозападните български земи през ХIV век. С., 1986

Мутафчиев, П. , В. Мутафчиева. История на българския народ (от наченките на човешки живот по нашите земи до българското Възраждане. С., 1998

В. Мутафчиева В сянката на Азия. Завладяването на България от османците и българските земи в османската държавна система. С., 1979

8.Лекция 8. Българите в Османската империя. Християнство и ислям.

•основни понятия: ислям, шериат, тимарска система, спахилък, вакъф, еснаф, милет,

•основни факти и реалии: Система на османската власт на Балканите. Българите в Османската империя – статут, данъци и повинности. Ликвидиране на Търновската патриаршия и превръщането и в митрополия. Въстания. Ролята на манастирите като религиозни, просветни и културни центрове. Книжовни школи.

•големите изследователи и автори в областта: Петър Ников, Вера Мутафчиева, Страшимир Димитров, Елена Грозданова, Цветана Георгиева

9.Лекция 9. Българите и Европа през XVII в. Чипровското въстание.

•основни понятия: православие, католицизъм, илиризъм, хайдутство, пътеписи

•основни факти и реалии: 1686 - Второ Търновско въстание; 1688 - Чипровско въстание; 1689 - Карпошово въстание; Българските католици. Дамаскини и сборници, зараждане на новата литература.

•големите изследователи и автори в областта: Вера Мутафчиева, Виржиния Паскалева,Страшимир Димитров, Иван Дуйчев, Бождар Димитров, Йоанна Списаревска, Цветана Георгиева

10.Лекция 10. Универсално и специфично в Българското национално Възраждане. За делото на Паисий Хилендарски и неговите следовници.

•основни понятия: модернизация, нация, национални програми, национална еманципация, традиция, приемственост

•основни факти и реалии: зараждане на модерния свят-икономически, социални и духовни измерения, православната черква и Османската империя, българите и Вселенската патриаршия, народностна традиция, Паисий Хилендарски - биография, източници и цели на “История славянобългарска”, следовници.

•големите изследователи и автори в областта: Марин Дринов, Христо Христов,Николай Генчев, Христо Гандев, Иван Снегаров

Практически занимания

1.Семинар № 1. Българска хроника - "Именник на българските ханове". Каменни надписи - институции и титулатура

(дата на провеждане – представяне на реферати и курсови работи по темата на семинара)

Литература:

Москов, М. Именник на българските ханове (ново тълкуване), С., 1988

Богданов, Ив. Именник на българските ханове (критично издание). С., 1981

Pritsak, O. Die bulgarische Furstenliste und die Sprach der Protobulgaren. Wiesbaden. 1955

В.Бешевлиев. Първобългарски надписи. С., 1976 /2/

2.Семинар № 2. Културата на средновековна България. Трите езика на Европейското средновековие.

(дата на провеждане – 1-ва група - представяне на реферати и курсови работи по темата на семинара)

Литература:

Христоматия по старобългарска литература. С., 1975,1995

История на българското изобразително изкуство. С., , Т. I, 1976

Ваклинов, С. Формиране на старобългарската култура. С., 1977

Стара българска литература Т.1. Апокрифи. С., 1971; Т. 2 Ораторска проза; Т.3. Исторически съчинения. С., 1992. Т.4. Житиеписни творби. С., 1994; Т. 5. Естествознание. С., 1992

Чолова, Ц. Естественонаучните знания в средновековна България. С., 1988

3.Семинар № 3, Тема: България, папството и Латинската империя. Кореспонденция на Калоян с папа Инокентий III. Хроники на Жофроа де Вилардуен и Никита Хониат.

(дата на провеждане - представяне на реферати и курсови работи по темата на семинара)

Литература:

Христоматия по история на България. Състав. П.Петров, В.Гюзелев. Т. II, С., 1978

Дуйчев, Ив.Проучвания по българска история. С., 1974

Данчева-Василева, А. България и Латинската империя. С., 1985

Гюзелев, В. Папството и българите през Средновековието. С., 2009

Латински извори за българската история. С., Т. IV

Жофроа де Вилардуен. Завладяването на Константинопол. Прев. Ив.Божилов.С., 1986

4.Семинар № 4, Тема: Завладяване на българската държава от османските турци. Истории, хроники, жития и приписки.

(дата на провеждане - представяне на реферати и курсови работи по темата на семинара)

Литература:

Христоматия по история на България. Състав. П.Петров, В.Гюзелев. Т. II, С., 1978

П. Динеков, Д. Петканова. Христоматия по старобългарска литература. С., 1987

Ив.Дуйчев. Проучвания по българска история. С., 1974.

Матанов, Хр., Михнева, Р., От Галиполи до Лепанто. Балканите, Европа и османското нашествие (1354-1571) . С., 1988

Матанов, Хр., Югозападните български земи през ХIV век. С., 1986

5. Изпитен тест -

Самостоятелна работа на студентите

Самостоятелната работа е свързана с темите на семинарите и се представя на тях.

- курсова работа (или 2 реферата) - свързани са с темите на семинарите и се представят на тях.

Вид на самостоятелната работа:

курсова работа(или 2 реферата)-15%;

Проверка и индивидуална работа със студентите:

- тест – 25%;

- презентация и участие в дискусиите по време на семинарите- 10%

Втори семестър

Лекции

11.Лекция 11. Българската национална революция, Великите сили и създаването на Княжество България

•основни понятия: модернизация, европеизация, еволюция, революция, идеология, дипломация, нация, война, велики сили

•основни факти и реалии: икономическа и духовна модернизация, борби за национална еманципация, политически програми и центрове, Априлско въстание, Руско-турска война от 1877-1878 г., Сан-Стефански и Берлински договори,

•големите изследователи и автори в областта: Захари Стоянов,Константин Косев, Андрей Пантев, Киняпина, Румен Генов, Стефан Дойнов, Милчо Лалков, Симеон Дамянов

12.Лекция 12. Изграждане на модерната българска държава.“За” и “против” Конституцията. Режим на пълномощията.

•основни понятия: демокрация, либерализъм, консерватизъм, конституция, институции, партии,

•основни факти и реалии: Временно руско окупационно управление, Търновска конституция,парламентарна демокрация, държавен преврат, Режим на пълномощията, Русия, Князът и политическите партии,кабинети и политика

•големите изследователи и автори в областта: Любомир Владикин, Симеон Радев, Стефан Баламезов, Илчо Димитров,Андрей Пантев, Елена Стателова, Милчо Лалков

13.Лекция 13. Съединението на Княжество България с Източна Румелия и “Българската криза”.

•основни понятия: национален въпрос, детронация, абдикация, международно-правен статут

•основни факти и реалии: статут, устройство и борби в Източна Румелия, БТЦРК, 6.09.1885, Сръбско-българска война от 1885 г.,Държавен преврат и контрапреврат, Регентство,“Безкняжието”, избор на Фердинанд І, Край на “Българската криза”

•големите изследователи и автори в областта: Симеон Радев, Илчо Димитров, Елена Стателова, Андрей Пантев, Радослав Попов, Стойчо Грънчаров

14.Лекция 14. Обявяване на независимостта. Предпоставки и последици

•основни понятия: васалитет, суверенитет, независимост, международноправен статут, равноправност

•основни факти и реалии: параметри на българската модернизация, Австро-Унгария и статуквото на Берлинския договор, българският елит и решението за самостоятелна действие, 22.09.1908 г., преговори за международно признаване, България в “голямата политика”

•големите изследователи и автори в областта: Елена Стателова, Радослав Попов, Василка Танкова, Симеон Дамянов, Димитър Саздов, Илчо Димитров

15.Лекция 15. Дилемите пред българската национална кауза.Войните за национално обединение 1912-1918 г.

•основни понятия: национален въпрос, революция, консолидация,берат, въстание, реформи

•основни факти и реалии: Българска екзархия,черковна и просветна политика, революционни организации, въстания, държавна политика, македонски въпрос,реформи и кризи в Османската империя, Дипломатическа подготовка и развой на Балканската война, Междусъюзническа война, Участие на България в Първата световна война

•големите изследователи и автори в областта: Патриарх Кирил Български, Туше Влахов, Коста Пандев, Георги Марков, Христо Силянов

16.Лекция 16. Следвоенната криза и нейните алтернативи. Земеделският експеримент.

•основни понятия: болшевизъм, фашизъм, радикализъм, аграризъм, етатизъм

•основни факти и реалии: Версайско статукво, криза на либералната демокрация – болшевизъм, фашизъм, Ньойски договор, “втора национална катастрофа”, причини и фактори за възхода на нови политически сили, Ал. Стамболийски – биография и идеология, Управление на БЗНС – реформи, външна политика и отношения с останалите политически фактори, оценка, превратът на 9.06.1923 г.

•големите изследователи и автори в областта: Христо Христов, Георги Марков, Димитрина Петрова, Стойчо Грънчаров, Евгени Танчев

17.Лекция 17. България на кръстопът – между демокрацията, левият и десен радикализъм

•основни понятия: демокрация, болшевизъм, фашизъм, националсоциализъм, авторитаризъм,въстание, метеж, преврат

•основни факти и реалии: Военият съюз и Демократическият сговор, Правителство на Ал. Цанков, Коминтернът, БКП и Септемврийския метеж от 1923 г.,спиралата на “белия” и “червения” терор, Политика на А. Ляпчев, “издихающата демокрация” на Народния блок, Девтнадесетомайският режим, конвулсиите на българския национален въпрос.

•големите изследователи и автори в областта: Васил Василев, Илчо Димитров, Костадин Палешутски, Стойчо Грънчаров, Димитър Косев

18.Лекция 18. Политическият модел на цар Борис ІІІ – вътрешни измерения и международна политика.

•основни понятия: авторитаризъм, етатизъм, “дирижирано стопанство”, безпартиен парламентаризъм

•основни факти и реалии: Цар Борис ІІІ и военните, създаване и специфики на българския политически модел, Политика на правителствата на Г. Кьосеиванов, България в началния етап на Втората световна война,Кабинет на Б. Филов, Възвръщане на Южна Добруджа,Присъединяване към Остта, Априлска война 1941 г., “Обединена България 1941-1944 г.”, съпротивително движение, Смъртта на цар Борис ІІІ и политика на Регентството, политическата криза през 1944 г., съветският фактор, преврата на 9.09.1944 г.

•големите изследователи и автори в областта: Илчо Димитров, Стоян Рачев, Витка Тошкова, Людмил Спасов, Николай Генчев, Румен Аврамов, Николай Поппетров

19.Лекция 19. България в Съветската империя

•основни понятия: комунизъм, сталинизъм, народна демокрация, тоталитаризъм, студена война,култ към личността, преустройство, възродителен процес

•основни факти и реалии: ОФ и народната демокрация,Студената война, Димитровската конституция от 1947 г., сталинската унификация, България в съветската блокова структура, Хрушчов, “култа към личността” и Априлския пленум от 1956 г., Т. Живков и брежневия “ограничен суверенитет”, Живковата конституция от 1971 г., Политика и решения за превръщане на България в република на СССР, горбачовата “перестройка” и България, 10.11.1989 г.

•големите изследователи и автори в областта: Георги Фотев,Любомир Огнянов, Владимир Мигев, Мартин Иванов, Иван Еленков, Лъчезар Стоянов, Георги Даскалов

20.Лекция 20.Възвръщане към демократично управление и вписване в новите гео-политически реалности

•основни понятия: демокрация, пазарна икономика, плурализъм

•основни факти и реалии: “неформали”, “перестройчици”, реформатори и демократи, създаване на двуполюсен политически модел, ВНС, Конституция от 1991 г. – силни и слаби страни, преструктуриране на елитите, избори, кабинети и политика, Членство в НАТО (2004) и ЕС (2007)

•големите изследователи и автори в областта: Евгени Дайнов, Антони Гълъбов, Желю Желев, Искра Баева, Евгения Калинова, Веселин Методиев, Лъчезар Стоянов

Практически занимания

1.Семинар № 6. Създаване и характер на Търновската конституция. Постижения и слабости

Литература:

Българските конституции и конституционни проекти, съставители В. Методиев и Л. Стоянов, второ прераб. и доп изд. С., 2003

Дневници на Учредителното събрание от 1879 г., съставителство и коментар В. Методиев, С., 2004

Манолова, М. Създаване на Търновската конституция. С., 1980

Търновските законодатели. Юбилеен сборник. С., 1980

Петков, П. Българският проект за конституция от 1879 година. (Към историята на идеите за политическо управление през 70-те години на ХІХ в.) - Исторически преглед, 2000, кн. 3-4

Стоянов, Л. Русия, Учредителното събрание и дебатите за Сенат в България.

2.Семинар № 7. Стефан Стамболов и безкняжието

Литература:

Личният архив на Стефан Стамболов. Т. І-ХХ, съставители М. Куманов и Д. Иванов. С., 1994-2005

Стефан Стамболов. Парламентарни речи, съставители М. Куманов и Д. Иванов, С., 1995

Австро-Унгария в документалното наследство на д-р Константин Стоилов (1883-1899), Архивите говорят, т.22, ГУА, С., 2002

Иванов, Д. Стефан Стамболов – от перото да ятагана.С., 2005

Гешева, Й. Държавната институция Велико народно събрание 1879-1911. Исторически аспекти. С., 2001

Попов, Р. България на кръстопът. Регентството 1886-1887. С., 1989

3.Семинар № 8. Коминтернът, БКП и България

Литература:

Коминтернът и България (март 1919 - септември 1944 г.), Том І и ІІ, Документи. Съставители, предговор, бележки Л. Ревякина, Л. Стоянов и др. - В: Архивите говорят, т. 36 и 37, ГУА, С., 2005

Стоянов, Л. Коминтернът и Българският национален въпрос

Ревякина, Л., Стоянов, Л.Коминтернът, БКП и България

Стоянов, Л. СССР и Коминтернът (Към въпроса за закриването на Третия интернационал

4. Семинар № 9. Политиката на БКП за превъщане България в съветска република

Литература:

1963 – отричането от България. Стенограма от Пленума на ЦК на БКП от 4.ХІІ.1963 г. за присъединяването на България към Съветския съюз. С., 1994

Документи от архива на БКП. http://www.nbu.bg/webs/historyproject/index.htm

Стоянов, Л, Лефтеров, Ж. Политиката на БКП за превръщане на България в съветска република (От идейни постулати към практически действия) ч.І, - В: Годишник на департамент “История”, т.1, НБУ, 2008

Стоянов, Л. “Като единен организъм, който се оросява от единна кръвоносна система”(За Юлския Пленум на ЦК на БКП от 1973 г.). – В: Международна научна конференция “България и Русия между признателността и прагматизма”. Доклади. С., 2008 (2009).

10. Изпитен тест

Самостоятелна работа на студентите

Самостоятелната работа е свързана с темите на семинарите и се представя на тях.

Вид на самостоятелната работа: курсова работа -15%; реферат - 10% ;

Проверка и индивидуална работа със студентите: тест – 25%

Литература по темите:

Литература

Извори

Гръцки извори за българската история. С., Т. I и сл.

Латински извори за българската история. С., Т. I-IV.

Христоматия по история на България. Т. I, II, III. С., 1978

От Сан Стефано до Париж - Най-важните договори за България (1878-1947 г.) С., 2009

Българските конституции и конституционни проекти, съставители В. Методиев и Л. Стоянов, второ прераб. и доп изд. С., 2003

Коминтернът и България (март 1919 - септември 1944 г.), Том І и ІІ, Документи. Съставители, предговор, бележки Л. Ревякина, Л. Стоянов и др.,Архивите говорят, т. 36 и 37, ГУА, С., 2005

Документи от архива на БКП http://www.nbu.bg/webs/historyproject/index.htm

Обща литература

История на България. Изд. на БАН, Т. II-X, С., 1984-1999

История на България през средновековието IX-XIV в. Том I, В. Гюзелев, Ив. Божилов. С., 1999

История на България XV-XIX в. Том II, Цв. Георгиева, Н. Генчев. С., 1999

История на нова България 1879-1944. Том III, С. Грънчаров, Е. Стателова. С., 1999

История на българите. Том I (От Древността до края на XVI век). Ред. Г. Бакалов, Г. Марков и др. С., 2003;

История на българите. Том II. Късно средновековие и Възраждане. С., 2004

История на българите. Том III. От Освобождението (1878) до края на Студената война (1989). С., 2009

История на българите. Том IV (Българската дипломация от древността до наши дни). С., 2004

История на българите. Том V (Военна история). С., 2007

Специализирана литература

Божилов Ив. Династията на Асеневци. Генеалогия и просопография. С., 1988

Гюзелев, В. Папството и българите през Средновековието. С., 2009

Златарски, В. История на българската държава през средните векове. Т.1-4, С., 1970-1972 (2)

История на османската империя. Под ред. на Р. Мантран. С., 1999

Матанов, Хр., Михнева, Р., От Галиполи до Лепанто. Балканите, Европа и османското нашествие (1354-1571) . С., 1988

Мутафчиев, П. В. Мутафчиева. История на българския народ от наченките на човешки живот по нашите земи до българското Възраждане. С., 1998

Пандев, К. Националноосвободителното движение в Македония и Одринско 1878-1903 г. С., 1979 г.

Пантев, А., Е. Стателова. Съединението на Княжество България и Източна Румелия 1885 г. С., 1995

Попов, Р. България на кръстопът. Регентството 1886-1887. С., 1989

Марков, Г. България в Балканският съюз Срещу Османскятя империя 1912-1913. С., 1989

Димитров, И. Българската демократична общественост и войната. С., 1976

История на Народна република България. Режимът и обществото. Под общата редакция на Ивайло Знеполски., б.м., 2009

Средства за оценяване:

ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР* ВТОРИ СЕМЕСТЪР

УЧАСТИЕ В

ПРАКТИЧЕСКИТЕ

ЗАНИМАНИЯ: a - презентации, дискусии-10%; d - презентации, дискусии- 10%

ПИСМЕНИ РАБОТИ: b - КУРСОВА РАБОТА -15%; e - КУРСОВА РАБОТА -15%

ТЕСТОВЕ: c - ТЕСТ № 1 - 25%; f - - ТЕСТ № 2 -25%

ФИНАЛЕН ИЗПИТ :

s – ПИСМЕН ИЗПИТ: ТЕСТ -75 %; u – УСТЕН ИЗПИТ: 25%; v - от ТЕКУЩА ОЦЕНКА - 25%: при изпълнение на част от поставените задачи - a + b + c = d + e + f = 25%

УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО СТУДЕНТ МОЖЕ ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ФИНАЛЕН ИЗПИТ ИЛИ ОТ ЧАСТ ОТ ФИНАЛНИЯ ИЗПИТ:

1. Освобождаване от финалния изпит - чрез текуща оценка от семестъра при изпълнение на всички поставени задачи - a + b + c = d + e + f = 100%

2. Освобождаване от част от финалния изпит - чрез зачитане на текуща оценка от семестъра при изпълнение на част от поставените задачи - a + b + c = d + e + f = 25%