OOOK074 Как да четем и разбираме литературно произведение

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с основни положения в четенето и разбирането на литературни текстове. Необходимостта от подобен общообразователен курс се определя от това, че той ще даде не само базови познания върху литературното произведение, но и ще развие у студентите важните за всеки образован човек умения за работа с текст. В достъпен за първокурсниците план се представят определения за литературата, различни методи за четене и разбиране, особеностите на литературното произведение, жанровете. Широко ще бъде приложена конкретиката на анализа. Към всяко занятие има практическа задача по четене и тълкуване на отделен текст. Избрани са произведения от българската литература. Значимо място сред тях заема съвременната българска литература, на която почти не се обръща внимание в гимназиалното образование. Една от целите на кура е да съдейства за нейното популяризиране. Сред иновационните черти на курса е тази, че в последните две занятия се акцентира върху слабо проучените явления на криминалната литература у нас, както и на българските опити в областта на фантастиката и фентъзито.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Морис Фадел  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят: Основните компоненти на литературното произведение, неговата структура и жанрови характеристики; основни тенденции в развитието на съвременната българска литература

2. Могат: Да четат и анализират литературно произведение, използвайки някои базови методологически ориентири.


Предварителни изисквания:
Знания по литература, придобити в средното образование

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Уводна лекция: Що е текст? Що е литература? Прилики и разлики между литературните и нелитературните текстове. Защо литературният текст изисква специални стратегии на четене и разбиране?

1. “Близкото, затворено» четене на литературното произведение. Практическа задача: четене и разбиране на стихотворенията «Майце си» на Ботев, «Сфинкс» и «Любов към природата» на Ани Илков. (Две лекции.)

2. «Отвореното» четене на литературното произведение, обърнато към другите литературни текстове и извънлитературния контекст. Практическа задача: «отворено» четене на стихотворенията «Да се завърнеш в бащината къща» на Дебелянов и «Роден на 7 януари» на Георги Господинов, както и разкаа «Лисицата, която се преструваше на умряла» на Радичков и повестта «Чернишка» на Емилиян Станев. (Две лекции.)

1. Особености на поетическия текст. Лирически сюжет, лирически герой, ритмична организация, рима, «бял стих», фигури и тропи. Практическа задача: разглеждане на стихотворенията «Българският език» на Иван Вазов и «Документален разказ за воеводката Беца» на Константин Павлов.

2. Особености на прозаическия текст. Фабула и сюжет, изграждане на героя, «гледната точка» на автора, диалогът. Практическа задача: разглеждане на разказа на Алек Попов «Метаболитните хора».

3. Литературните жанрове. Лириката. Практическа задача: разгледане на стихотворенията «Нощ» на Атанас Далчев и «Напътствие» на Иван Пейчев. (Две лекции).

4. Драмата. Практическа задача: разгледане на откъси от пиесата на Радичков «Суматоха».

5. Кратки повествователни форми. Разказът. Практическа задача: разглеждане на разказите «Етиен» на Кристин Димитрова и «Солено и сладко» на Деян Енев (Две лекции.)

6. По-обемни форми. Епос. Роман. Практическа задача: разглеждане на откъси от «Кървава песен» на Пенчо Славейков и романите "Passion или смъртта на Алиса" на Емилия Дворянова и «Естествен роман» на Георги Господинов. (Две лекции.)

7. “Популярната литература”. Криминалната литература. Практическа задача: разглеждане на откъси от романа на Мария Станкова «Искам го мъртъв».

8. Фантастична литература и фентъзи. Практическа задача: разглеждане на разказа на Алек Попов «Влак на ролкови кънки».

Литература по темите:

Богданов, Богдан. «Мит и литература», С., 1985, 1998, http://bogdanbogdanov.net.

Богданов, Богдан. «Романът – античен и съвременен», С., 1986, http://bogdanbogdanov.net.

Богданов, Иван. «Енциклопедичен речник на литературните термини», С., 1993.

Георгиев, Никола. «Анализ на лирическата творба», С., 1985, 2003.

Дойнов, Пламен. "Литература в междувековието. Поглед към българската литература 2000-2003". С., 2004.

Милчаков, Яни. «Стих и поезия», С., 1990.

Неделчев, Михаил. «Социални стилове, критически сюжети», С., 1989.

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ - 20%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ - 30%

ЕСЕ - 20%

УСТЕН ИЗПИТ- 30%