GENB030A Обща история на изобразителното изкуство

Анотация:

Курсът е ориентиран към изпълнението на две основни цели. Като обхват и визуална интерпретация на материала той е предназначен за широк кръг хуманитарни специалности. Изобразителното изкуство като история се разгъва в аспектите на една общо-културна, антропологична, социална и естетическа проблематика. Курсът проследява последователно основни етапи, културни кръгове, епохи и стилове в изкуството от древността до края на 19-ти век. Той е обвързан с основните движения и изменения на художествената дейност на човека и в този смисъл дава възможност за придобиване на знания, които са приложими в широк регистър на социалната реализация на студентите.

Вторият основен аспект е този на специализираното знание. Курсът предвижда запознаване и професионален коментар на основни термини, понятия, методология и принципи на историята и теорията на изобразителното изкуство, както и на връзката им със сходните полета на знание от други художествени практики.

В хода на обучението студентите разработват курсова работа по избрана от тях и консултирана с преподавателя тема.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Ружа Маринска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Последователността в историческото развитие на изобразителното изкуство, основните системи на изграждане на визуалния образ и тяхната историческа смяна, последователността в развитието на отделните епохи, тенденции и стилове в изкуството от праисторията до 19 в.

2) могат:

Да идентифицират, отграничават и ситуират в исторически аспект периодите на възникване, развитие и еволюция на изкуството, да познават основни и характерни произведения на изкуството в сферата на архитектурата, живопистта и скулптурата, да са в състояние да класифицират стилове и направления, както и познават творбите на автори с основно значение за история на изкуството.
Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания за специализирани знания, тъй като курсът е замислен като подкрепящ работата на студентите от различни специалности занимаващи се с визуалния образ.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Разпределение на часовете

20 ч. лекции и 10 ч. семинарни занятия

2.10 – Встъпителна лекция - 2 ч.

9.10 – Праисторическо изкуство - 2 ч.

16.10 – Дискусия - 2 ч.

23 и 30. 10 и 6. 11 – Изкуство на древните цивилизации (Египет, Месопотамия, Крит и др.)- 6 ч.

13.11 – Дискусия - 2 ч.

20 и 27. 11 и 4. 12. – Антично изкуство /Гърция, Етруски, Рим и др./ - 6 ч.

11.12 – Дискусия - 2 ч.

18.12. и 8.1.2013 - Средновековно изкуство /Византия, Романско, Готика/ - 4 ч.

15.1 -Дискусия - 2 ч.

22.1 - Визуален тест

Литература по темите:

История на изобразителното изкуство

История на България, т.I - VIIІ, БАН, 1980 - 1991 г.

Всеобщая история искусств - т.I - VII, М., 1956 - 66 г.

Поредица: “Памятники мирового искусства”

1.Искусство Древного Востока, М., 1969

2.Искусство Егейского мира и Греции, М., 1970

3.Искусство Этрусков и Древного Рима, М., 1983

4.Искусство Италии ХIII - ХV века, М., 1987

5.Искусство Италии XVI века, М., 1975

6.Европейского искусство XVII - ого века, М., 1975

7.Европейского искусство XIX - ого века, М., 1975

Алпатов, М., История на изкуството - т.1 - 4, С., 1981 г.

Божков, Ат., Българската икона, С., 1984 г.

Буркхард Я., История на изкуството на Ренесанса в Италия, С. 2001

Венедиков И., Герасимов Т., Тракийското изкуство, С., 1973 г.

Винкелман Й., История на изкуството на древността, С., 1970

Дворжак, М., История итальянского искусства епохи Возрождения, т.I - II, М., 1978 г.

Димитров, Д., История на изкуството, С., 1991 г.

Дмитриева, Н., Кратка историяа на изкуството – ч.1 и 2, С., 1980

К.Кларк, Цивилизацията, С., 1977 г.

Мавродинов, Н., Старобългарското изкуство, С., 1959 г.

Панофски, Е., Смисъл и значение в изобразителното изкуство, С.,1986 г.

Шапиро, М., Художник, общество, стил, С., 1993 г.

Х.У.Джансън, Антъни Джансън - История на изкуството – т. 1-10, С., Изд. ”Елементи”,2008 г.

Валтер Бенямин. Художествена мисъл и културно самосъзнание. Изд. Наука и изкуство. С. 1989 /Статията: „Произведението на изкуството в епохата на механичното му репродуциране”/

Вебер, Макс, Протестантската етика и духа на капитализма. С., 1999 г.

В. Кандински. За духовното в изкуството. С., 1998.

Катрин Мийе, Съвременното изкуство във Франция. Превод А. Тодоров, С. Генова. Научен редактор И.Генова. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. С. 1993

Следистории на изкуството, Съст. А. Ангелов и И. Генова. Изд. Сфрагида, С.

Art in Theory 1900 - 2000: An Anthology of Changing Ideas - Charles Harrison (Editor), Dr Paul J. Wood (Editor) Blackwell Ed., L., N.Y.2010

H. H.Arnason - History of Modern Art Fifth ed., N.Y. 2010

Theodor Adorno and Max Horkheimer - The Culture Industry: Enlightenment as Mass-Deception (1944),

G. Hamilton. Painting and sculpture in Europe 1880-1940. The Pelican History of Art. 2nd Edition, 1978.

N. Stangos (ed.). Concepts of Modern Art. From Fauvism to Postmodernism. London 1994.

Grove Dictionary of Art, 1996

Encyclopaedia Universalis, 1996

Средства за оценяване:

Проверката на знания и оценката на студентите се извършват на базата на:

- тестове върху преподавания материал – 20%;

- изготвяне на курсова работа – 30%;

- устен изпит - 50%;