ENGB016 Практическа граматика на английски език

Анотация:

Цел на курса е въвеждането на основни понятия и термини, свързани с описанието на английския език и развиването на уменията на студентите да генерират граматични изречения на английски език.

Курсът е разделен на три части. Част 1 е посветена на глагола и глаголната фраза в английския език; част 2 разглежда съществителното, прилагателното и определителите; част 3 представя основните синтактични модели в английския език и основните вътрешноезикови синтактични трансформации.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
гл. ас. Амелия Марева  
доц. Мария Стамболиева  д-р
доц. Елена Тарашева  д-р
проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

знаят: основни понятия и термини, свързани с английската морфология и синтаксис; категориите на глагола, съществителното и прилагателното име; основните синтактични модели на английския език;

могат: да генерират граматични изречения, изразяващи натегориите на глагола и името и конструирани в съответствие със синтактичните модели на английския език; да превеждат от български на английски език изречения с граматическа трудност.
Предварителни изисквания:
Курсът се провежда на английски език, но за всяка категория се обръща внимание на паралели с българския език и модели на асиметрия. Студентите трябва да владеят английски език на ниво B1-B2 и да владеят/ползват български език.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Част 1. Глаголът и глаголната фраза в системата на английския език.

1. Видове глаголи: пълнозначни, глаголи-връзки, спомагателни глаголи; преходни и непреходни глаголи; терминативни и дуративни глаголи.

2. Спрегнати и неспрегнати глаголни форми.

3. Категориите на английския глагол - общо представяне: Лице и число, време, аспект, времева отнесеност, наклонение, залог.

4. Категорията Време:4.1. Граматическо изразяване на събития, включващи или стигащи до сегашния момент.

4.2. Граматическо изразяване на минали събития.

4.3. Граматическо изразяване на бъдещи събития.

5. Наклонение и модалност.

6. Условни изречения.

7. Страдателен залог.

8. Непряка реч.

Част 2. Съществителното и именната фраза в системата на английския език.

1. Видове съществителни: собствени/нарицателни, броими/неброими, конкретни/абстрактни.

2. Категориите "число", "падеж" и "род" на съществителното име.

3. Видове прилагателни и употреба. Афиксално образуване на прилагателни.Словоред на прилагателните.

4. Степени на прилагателното.

5. Спределители и квантори.

6. Основни функции на определителния и неопределителния член.

7. Генерична функция на члена.

Част 3. Синтактична структура на английския език.

1. Съгласуване на подлога и сказуемото.

2. Словоред.

2.1. Въпрос и отговор.

2.2. Инверсия и емфаза.

3. Икономия: заместване на инфинитива с частицата TO, пропредикати.

4. Сложни съставни и сложносъчинени изречения. Съгласуване на времената.

Литература по темите:

аст 1. Глаголът и глаголната фраза в системата на английския език.

Close, R.A. Workbook to: Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum. A University Grammar of English. Longman 1997.

Huddleston, Rodney. English Grammar. An Outline. Cambridge University Press, 1993.

Kovner et al. English Grammar Exercises. Prosveshtenie, 1973.

Molhova, Jana, Dimiter Spasov. English Grammar Exercises. Naouka I izkoustvo, 1962.

Spasov, Dimiter. The Verb in the Structure of English. Naouka 1 Izkoustvo. Sofia, 1972

Stambolieva, M. Course Materials, published in MOODLE.

Thomson, A. J., A.V. Martinet. A Practical English Grammar. Exercises (I and II) Oxford University Press, 1986.

Thomson, A.J., A.V.Martinet. A Practical English Grammar. Oxford University Press, 1986.

Част 2. Съществителното и именната фраза в системата на английския език.

Eastwood, J. Oxford Practice Grammar. OUP. 1999. (Uploadable from MOODLE)

Elliott, R. Painless Grammar. Barron’s. 1997.

Mareva, A. Course Materials, published in MOODLE.

Spasov, D. English Articles. A Practical Course with Exercises. Naouka 1 Izkoustvo. Sofia, 1978

Swan, M. Practical English Usage. (Second edition) OUP, 1995

Further Reading

Alexander, L G. Longman English Grammar. Longman, 1988

Dyakova, S., M. Grancharov, L. Bossilkov. English Grammar Exercises Veliko Turnovo, 1978

Molhova, J. The noun. A Contrastive English-Bulgarian Study. Naouka I Izkoustvo. Sofia, 1986

Част 3. Синтактична структура на английския език.

Murphy, R. English Grammar in Use. CUP, 1985

Quirk, R, S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik. A Grammar of Contemporary English. Longman. 1985 [1972].

Close, R.A. Workbook to: Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum. A University Grammar of English. Longman 1997.

Huddleston, Rodney. English Grammar. An Outline. Cambridge University Press, 1993.

Kovner et al. English Grammar Exercises. Prosveshtenie, 1973.

Stambolieva, M. Course Materials, published in MOODLE.

Miller, Jim. An Introduction to English Syntax. Edinburgh Unniversity Press, 2002.

Средства за оценяване:

В края на курса студентите представят портфолио с всички поставени по време на семестъра задания.

В края на всяка част та курса овладяването на материала се проверява с тест - общо три теста за целия курс.

Студентите могат да завършат курса с оценка от текущ контрол или с изпит.

Изпитът има продължителност 4 учебни часа и е върху целия изучаван материал: усвояване на основни понятия и термини, умения за използването на изучаваните категории в контекст, умения за извършване на граматически натоварен превод от български към английски език.

Текущото оценяване се формира от:

- портфолио с добре изпълнени задания за домашна работа - 40%

- оценка от всеки един от трите семестриални теста - не по-ниска от добър (3.50) - 3 Х 20% или общо 60 %.