OOOK020 Екология за всеки

Анотация:

Това е първият от поредицата курсове по екология в рамките на програмата. Запознава студентите с основни понятия в екологията, нейната история, настояще и бъдеще.Представени са основни принципи на теоретичната екология и важни екологични закони.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

проф. Байко Байков  д.н.
 Панчо Николов  

Описание на курса:

Компетенции:

Да усвоят основни понятия в екологията, да приемат съвременната екология като съзвездие от науки, да получат основни познания за структурата и функционирането на биологичните системи на всички равнища на организация на живото вещество.

Да усвоят методите за определяне и преценка на основни екологични фактори
Предварителни изисквания:
Да имат познания по биология на равнище средно образование.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Екологията - история, съвременност и бъдеще -2 часа

2. Биоекологията или класическа екология - как я разбираме днес - 2 ч.

3. Созологията и нашето общо бъдеще - 2 ч.

4. Обсъждане на филма " Състояние на планетата",І,ІІ и ІІІ част

5. Жизнена среда. Екологични фактори, Закон за минимума и закон за толерантността - 2 ч

6. Абиотични фактори. Климатични фактори - 2 ч.

7. Характеристика на почвите и водата като екологични фактори - 2 ч

8. Биотични фактори. Хомотипични и хетеротипични реакции - 2 ч.

9. Популация - 2 ч

10. Биоценоза - 2 ч

11. Екосистема. Природни антропогенни екосистеми - 2 ч

12. Биосфера и техносфера - 2 ч

Литература по темите:

Байков, Б., Екология за всеки , С., Планета-3, 2000

Байков, Б., Основи на екологията - в електронен вариант в МООДLE, окт 2008

Средства за оценяване:

Текущо оценяване с писмени работи след 4, 9 и 14 лекция по теми предварително обсъдени със студентите и представляващи част от лекционния материал. Оценка се поставя при минимум 2 участия с писмени работи

Реферат по една от темите от лекциите, като темата предварително се съгласува с ръководителя на курса. Рефератът е в обем 8-12 компютърни страници с материали извън учебника, представен на хартиен носител и на диск. В деня на изпита рефератът се обсъжда и на база качествата му и компетентността при обсъждането се оформя изпитната оценка.

При дистанционната форма сигнатурата на курса е ООК081Д и текущото оценяване е от два компонента: разработка на реферат с обем 8-12 стр, разредка 1, на хартиен и магнитен носител и неговото презентиране на втората консултация

Теми на рефератите:

1.Екологични знания преди Хекел

2. Хекел и екологията като биологична наука

3. Владимир Вернадски - живот и приноси в екологията

4. Мегаекология или неоекология

5. Особености на съвременната биоекология - генетична екология, еологияна клетката и т.н.

6. Имуноекология

7. Жизнена среда и здраве

8. Съвременни проблеми на геоекологията

9. Първични и вторични потребности на човека

10 Екологична култура

11. Созология - съвременна характеристика

12. Природоползване

13. Защиени територии

14. Екология на добива

15. Промишлена екология

16. Агроекология

17. Екология на селскостопанските животни

18. Екология на домашните животни и растения

19. Урбанистична екология

20. Рекреационна екология

21. Екоогоксикология

22. Биоукумулация

23. Отдалечени последици на замърсителите

24. Екологично прогнозиране

25. Дистан;ионни методи в екологията