OOOK009 Увод в антропологията

Анотация:

Курсът е общообразователен и въвежда студентите в обширния свят на съвременната антропология и начините, по които тя осмисля обществото, културата, личността, брака и семейството, родството и родствените отношения, езика и символите, религията и митологията, икономиката и политиката, еволюцията на човека, адаптацията и др.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

проф. Васил Гарнизов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Знаят основните понятия на антропологията нейните най-главни подходи и теории, съвременните дебати за разнообразието на човешки раси, култури, езици, религиозни, политически и икономически системи.

2. Могат да се ориентират в сложния свят на човешкото и културно разнообразие в съвременния свят.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

I. Контекст: обща част.

1. Антропологията като наука: възникване, предмет, цели и функции на антропологическото познание; основни източници на информация за подготовка и самоподготовка в курса; антропологическата литература в НБУ, интернет ресурси за обучение по антропология на български и английски език.

2. Картина на основните школи в антропологията. Бащи основатели. Социална антропология, Културна антропология, Култура и текст

3. Обща част. Аз-ът и Другия

4. Методи на антропологическото изследване

II. Контекст: Социалните връзки.

5. Брачни правила и семейни организации

6. Родствени системи и родствени отношения

III. Контекст: политическа организация на обществото

7. Власт, йерархия, насилие

8. Традиционни политически системи

IV. Контекст: икономическа организация на обществото

9. Околна среда и адаптация чрез икономиката

10. Основни типове икономически обмен

V. Контекст: символическата функция

11. Език и мислене, символ и смисъл

12. Мит и религия, ритуал и магия

VI. Контекст: антропологията в променящия се свят

13. Социалната промяна, културната мобилност

14. Перспективи на антропологията в пост-социалистическия свят

Литература по темите:

1. Крейпо, Ричли Х. Културна антропология. София, “ЛиК”, 2000 г.

2. Николов, Борис и Даскалов, Румен (изд.). В паяжината на смисъла. Текстове по символна антропология. София, ЛиК, 2000.

3. Идеи в културологията, т.1, София., СУ “Кл. Охридски”, 1990 г., с.353-591 (Втора част: Антропологическият подход към културата).

4. АВС на етнологията. София, СУ “Кл. Охридски”, 1990 г.

5. Howard, Michael & Dunaif-Hattis, Janet. Anthropology. Harper Collins Publ., New York, 1997, pp. 329-619.

6. Harris, Marvin. Culture, People, Nature. An Introduction to General Anthropology. Harper Collins Publ., New York, 1988 (5th edition), pp. 119-655.

7. Bates, Daniel & Plog, Fred. Cultural Anthropology. McGraw-Hill Inc., New York & others, 1990 (3rd edition).

8. Laburthe-Tolra, Philippe & Warnier, Jean-Pierre. Ethnologie, Anthropologie. Paris, PUF, 1993.

9. http://www.anthrobase.com/default.html

10. http://www.wcsu.edu/socialsci/antres.html

11. http://vlib.anthrotech.com/Cultural_Anthropology

12. http://www.nbu.bg (В интернет-страницата на Нов български университет - Департамента по Антропология в НБУ – Ресурси – Лекции: Лекциите по антропология на проф. Юлиян Константинов, доц. Орлин Тодоров, гл. ас. Евгения Благоева и др., както и подробни тезиси и конспекти на моите лекции – след 1 ноември 2004 г.)

Допълнителна литература (ако искате да знаете повече):

1. Антропологически изследвания. Т.1, София, НБУ, 2000.

2. Антропологически изследвания. Т.2, София, НБУ, 2001

3. Антропологически изследвания. Т.3, София, НБУ, 2002

4. Антропологически изследвания. Т.4, София, НБУ, 2003

5. Годьолие, Морис. Тяло, родство, власт. София, СУ, 2000.

6. Димитрова, Мария. Из историята на думата антропология в българския книжовен език. – сп. Български фолклор, кн.21 1994.

7. Значими имена в антропологията. София, НБУ, 2004.

8. Леви-Строс, Клод. Тъжни тропици. София, ЛиК.

9. Леви-Строс, Клод. Структурна антропология. София, ЛиК, 1996

10. Леви-Строс, Клод. Структурна антропология II. София, ЛиК, 2000

11. Ловци на умове. Т.1, София, НБУ, 2001

12. Ловци на умове. Т.2, София, НБУ, 2003

13. Ловци на умове. Т.3, София, НБУ, 2008

14. Тодоров, Цветан. Завладяването на Америка. Въпросът за другия. София, СУ “Кл. Охридски”, 1992.

15. Радклиф-Браун, А.Р. Структура и функция в примитивното общество С.,1997

Средства за оценяване:

В хода на курса се възлагат самостоятелни работи, както следва:

- реферат

- анотация

- карта

- анализ на филм

- анализ на форми на поведение

- и др.

За да се оформи текуща оценка се изисква студента да е представил повече от 50% изпълнени и защитени в час самостоятелни задачи.