OOOK140 Скъпоценни камъни и минерали

Анотация:

• запознаване с минералите и техните разновидности, които се определят като скъпоценни камъни;

• запознаване със синтетичните скъпоценни камъни

• запознаване с имитациите на скъпоценните камъни

• запознаване с методите на диагностика и оценка на скъпоценните камъни

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

проф. Рангел Гюров  д.н.
доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• минералите и техните ювелирни разновидности

• произхода, находищата и начина на добив на скъпоценните камъни

• начините на диагностика на скъпоценните камъни

• критериите за оценка на скъпоценните камъни

2) могат:

• да разпознават скъпоценни камъни и някои техни имитации


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Същност, предмет и задачи на науките, изучаващки минералите и скъпоценните камъни (минералогия и гемология). Гемоложки класификации.

2 Произход на скъпоценните, ювелирно-декоративните, декоративните камъни и биогенните гемологични разновидности. Находища и начини на добив.

3 Свойства на скъпоценните камъни.

4 Обработка на скъпоценните камъни.

ТО

5 Ювелирни (скъпоценни) камъни: диамант, група на корунда, група на берила, група на хризоберила, шпинел, топаз, група на граната, циркон

6 Ювелирни (скъпоценни) камъни: група на турмалина, група на пироксените, група на кварца, опал, оливин, цоизит, сфалерит, флуорит.

7 Ювелирно-декоративни камъни: група на корунда, група на хризоберила, група на граната, група на кварца, група на халцедона, група на опала, флуорит, жадеит, нефрит, цоизит, хематит, пирит.

8 Ювелирно-декоративни камъни: група на фелдшпатите, родохрозит, родонит, тюркоаз, лазурит, содалит, азурит, малахит, хризокола.

9 Декоративни камъни.

10 Биогенни гемологични разновидности.

11 Синтетични скъпоценни камъни.

12 Имитации на скъпоценни камъни.

13 Методи за диагностика на скъпоценните камъни. Оценка на скъпоценните камъни.

14 Имена на скъпоценните камъни (минераложки и търговски)

Литература по темите:

Основна литература:

Учебно помагало в Мудъл

Допълнителна литература

• Б. Прокопчук, В. Ваганов. 1989. От диаманта до брилянта. София, Наука. 131.

• В. Бордон. 1987. Каменный калейдоскоп. Минск. Полымя. С. 125.

• В. Курчатов, Р. Илиев. 1994. Тайните на скъпоценните камъни. УИ Св. Кл. Охридски. София. с. 175.

• В. Шуман. 1986. Мир камня. Горные породы и минералы, т. 1. перевод с немецкого. Москва, Мир. 214.

• В. Шуман. 1986. Мир камня. Драгоценные и поделочные камни. т. 2. перевод с немецкого. Москва, Мир. 262.

• Г. Смит. 1984. Драгоценные камни. Перевод с английского А. Арсанова. Москва, Мир. 558.

• Е. Киявленко, Н. Сенкевич. 1976. Геология месторождений поделочных камней. Москва, Недра. 280.

• З. Цинцов, Б. Банушев. 2010. Ахатите в България. Изд. В. Недков. София. с. 210.

• И. Костов, В. Бресковска, Й. Минчева-Стефанова, Г. Киров. 1964. Минералите в България. Изд. на БАН. София. с. 540.

• И. Костов. 1993. Минералогия. Техника. София. с. 733.

• И. Костов. 1969. Изкуствени кристали. София, Наука и изкуство. 134.

• Л. Пултова, Т. Менчинская, Т. Баранова, П. Вдовенко. 1989. Декоративные разновидности цветного камня СССР. Справочное пособие. Москва, Недра. 270.

• Н. Корнилов, Ю. Солодова. 1986. Ювелирные камни. Москва, Недра. 283.

• П. Дж. Рид. 1986. Гемологический словарь. перевод с английского. Ленинград, Недра. 287.

• Р. Костов. 1993. Митологична гемология. Наука и изкуство, София. с.213.

• С. Ахметов. 1989. Беседы о гемологии. Москва, Молодая гвардия. 238.

• С. Петрусенко, Р. Костов. 1992. Скъпоценните и декоративните минерали на България. Изд. на БАН. София. с. 90.

• Р. Костов. 1998. Загадката на кварца. София, Литера Прима. С. 160.

• Р. Костов. 2003. Скъпоценни минерали. Определяне, разпространение, обработка, история и приложение. Пенсофт. София. с. 451.

• Х. Харизанов. 2004. Гемоложки находки в България. НБУ. София. с. 87.

• M. O’Donaghue. 1997. Synthetic, Imitation and treated gemstones. Butterworth-Heinemann Linarcre House, Jordan Hill, Oxford, Reed Educational amd Proff. Publishing Ltd. 200.

• E. Erlich, W. Hausel. 2002. Diamond deposits. Origin, exploration, and history of discover. SME, Literleton, CO, USA. 176.

• W. Schumann. 1998. Minerals of the world. Sterling Publishing Co., Imc. New York. 223.

Средства за оценяване:

тест

реферат