GENB053 Физика и астрономия

Анотация:

Курсът е дву-семестриален по основно научно направление. Целта му е студентите да бъдат запознати с обхвата, спецификата и основните проблеми на изучаването на обектите и явленията в неживата природа, вкл. твърдите тела, течностите, газовете и космическите обекти, като част от изучаването на природната среда и екологията. Тази цел се постига чрез въвеждане на основни понятия, разглеждане и обсъждане на системи от научни факти, дискусии по научни и светогледни проблеми, извършване на експерименти и наблюдения, решаване на подходящи задачи и др.

При отбора на учебния материал е заложно ядро от установени научни факти, закони и теории, представянето на които е илюстрирано с множество примери, а усвояването се контролира чрез подходящи въпроси и задачи. При това е обърнато достатъчно внимание на уреди и методи за изследвания, характерни за всички видове научни и инженерни дейности. Също така, не се премълчават или отхвърлят голословно широко разпространени хипотези, напр. проблемът с огромния темп на прогреса, мнението за извънземната същност на НЛО и др. Не се премълчава и фактът, че цялата досегашна човешка практика изобличава мистиката и гадателството като заблуждения.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

проф. Цветан Георгиев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Основни понятия и природни закони относно (1) движенията и строежа на телата и веществата, (2) строежа и еволюцията космическите обекти и (3) методите на изследванията на природата, като при това имат доизграден научен светоглед, отхвърлящи мистицизма и суеверията;

2) могат: Да използват знанията си за решаване на практически задачи,

вкл. основни задачи по метеорология и геофизика


Предварителни изисквания:
Знания по математика и физика от гимназиалния курс на обучение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Физиката като наука и практика. Основни математични средства.

Кинематика и динамика на материална частица. Закони на Кеплер и Нютон.

Работа и мощност и енергия в механиката. Механика на въртящо се твърдо тяло

Кинематика, динамика и енергетика на течности и газове.

Механични трептения и вълни. Дифракция и интерференция

Молекулно-кинетична теория и термодинамика на идеален газ Топлинни процеси и машини.

Строеж и свойства на течностите и твърдите тела

Електрично поле и постоянен ток. Основни закони.

Магнитно поле и променлив ток. Основни закони.

Електро-магнитни колебания и вълни. Основни закони

Геометрична Оптика. Приложения.

Частици и вълни. Основни закони

Атомна и ядрена физика. Основни закони

Литература по темите:

Основни учебни помагала:

Основи на физиката (за Биологическия ф-т на СУ), Част І и II.

Максим Максимов, изд. Булвест, 2000

Астрономия, учебно помагало,

Валери Голев В., 2004, изд. Просвета, София

Учебни помагала от преподавателя в електронен вид: Записки с въпроси

и задачи, указания и теми за реферати, примерни тестове

Други учебни помагала:

Физика (за студенти по фармация),

Марин Маринов, изд. Фарадей, 2004

Астрофизика,

Диана Кюркчиева, 2004, Унив. Издат., Шумен

Средства за оценяване:

Тест - 60 %

Реферат - 40 %