SODB100 Начала на психоанализата

Анотация:

Курсът въвежда студентите в първите стъпки на психоанализата като ги запознава с метапсихологията, така както тя е разработена от Зигмунд Фройд. Въвежда се понятието за „несъзнавано” и неговата динамика. Представени са нагонната, структурната и топографската теория и последиците от тях за психопатологията. Разгледани са посредиците от ранните отношения с родителите за изграждането на структурата на зрялата личност.

Курсът представя основните психоаналитични понятия в оригиналния им вид и така предоставя основа за проследяване на развитието на концептуалния апарат на тази дисциплинарна област, както и за разбиране на по-късните теоретични приноси към развитието на психоанализата.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Познават основните психоаналитични понятия: несъзнавано, нагон, афект, психични структури. Познават теорията за конфликт, за нарцисизма, структурната, нагонната и топографската теория.

2) могат: Да представят убедително основните теоретични постижения на психоаналитичната теория на Фройд.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Урок 1. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ПСИХОАНАЛИЗАТА

Урок 2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ В ПСИХОАНАЛИЗАТА

Урок 3. СХЕМАТА АФЕКТ – ТРАВМА

Урок 4. ТОПОГРАФСКИ МОДЕЛ НА ПСИХИЧНИЯ АПАРАТ: Общи закономерности

Урок 5. ТОПОГРАФСКИ МОДЕЛ: Несъзнаваното

Урок 6. ТОПОГРАФСКИ МОДЕЛ: Предсъзнаваното и Съзнаваното

Урок 7. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПСИХИЧНИЯ АПАРАТ В ТОПОГРАФСКИЯ МОДЕЛ: Пренос

Урок 8. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПСИХИЧНИЯ АПАРАТ В ТОПОГРАФСКИЯ МОДЕЛ: Процесът на сънуване

Урок 9. НАРЦИСИЗЪМ И ЛЮБОВ КЪМ ОБЕКТА ВЪВ ВТОРАТА ФАЗА НА ПСИХОАНАЛИЗАТА

Урок 10. ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ТОПОГРАФСКИЯ МОДЕЛ. СТРУКТУРЕН МОДЕЛ В ПСИХОАНАЛИЗАТА.

Урок 11. ТЕОРИЯ ЗА КОНФЛИКТА

Урок 12. ТЕОРИЯ НА ИНСТИНКТИТЕ

Урок 13. ТЕОРИЯ НА СЪНИЩАТА

Литература по темите:

Baranger, (1988) The Infantile Psychic Trauma from Us to Freud: Pure Trauma, Retroactivity and Reconstruction. Int. J. Psycho-Anal., 69:113-128 (IJP)

Balint, M.,(1969) Trauma and Object Relationship. Int. J. Psycho-Anal., 50:429-435 (IJP)

Blum, H., 1994) The Confusion of Tongues and Psychic Trauma. Int. J. Psycho-Anal., 75:871-882 (IJP)

Blum, H., (1987) Psychoanal. Q., 56:609-627 (PAQ), The Role of Identification in the Resolution of Trauma: The Anna Freud Memorial Lecture

Brenner, Ch., Elementary Textbook of Psychoanalysis, New York: International Universities Press, Inc., 1966. Chapter 1&2

Brenner, C. (2003). Is the Structural Model Still Useful?. Int. J. Psycho-Anal., 84:1093-1096

Feimberg, H., (1988) The Telescoping of Generations:—Genealogy of Certain Identifications. Contemp. Psychoanal., 24:99-117 (CPS)

Freud, S. (1914). On Narcissism. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914-1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works, 67-102

Gubrich-Simitis, I., (1981) Extreme Traumatization as Cumulative Trauma—Psychoanalytic Investigations of the Effects of Concentration Camp Experiences on Survivors and their Children. Psychoanal. St. Child, 36:415-450 (PSC)

Haynal, A., 1989) The Concept of Trauma and its Present Meaning. Int. R. Psycho-Anal., 16:315-321 (IRP)

Khan, M. Masud R., 1963) The Concept of Cumulative Trauma. Psychoanal. St. Child, 18:286-306 (PSC)

Laub, D., 1993) Knowing and not Knowing Massive Psychic Trauma: Forms of Traumatic Memory. Int. J. Psycho-Anal., 74:287-302 (IJP)

Racker, H. (1988). Transference and Countertransference. London: The Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis.

Rapaport, D. and Gill, M.M. (1959). The Points of View and Assumptions of Metapsychology1. Int. J. Psycho-Anal., 40:153-162

Средства за оценяване:

Тестове, семинари, реферат.