GENB012 Обща психология

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните теми на съвременната психология. Целта е не само да се въведат установени знания в областта на когнитивната психология, психологията на личността и социалната психология, но и да се покаже как са придобити. Много от житейските знания за психологичното функциониране на личността са поставени на научни основи, където се прави опит да се осмислят в рамките на съвременни психологични теории. В повечето случаи теоретичните твърдения са подкрепени с експериментални доказателства. Но често като аргументи се дават и безспорни данни от всекидневното поведение на хората. Наред с това курсът въвежда студентите в процеса на производство на научни знания в психологията – както на знания, които вече са установени, така и на нови знания, които могат да се добият чрез съответната хипотетико-дедуктивна методология. Една трета от времето е отделено за семинарни занятия, дискусии, представяне и обсъждане на студентски разработки. Така чрез активно участие в учебната дейност, извършвана в този курс, студентите ще променят съществено когнитивната си карта за невробиологични основи на поведението, познавателни процеси, личностови характеристики и социално-психологични контексти, които определят същността на човешкия живот.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

проф. Енчо Герганов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните научни понятия от четирите раздела на курса – биологични основи на поведението, когнитивна психология, психология на личността и социална психология;

най-важните теоретични постановки и подходите за изучаване на мозъчните функции, познавателните процеси, личността и социалнопсихологическите механизми на нейното функциониране;

резултатите от ключови експериментални изследвания в различни области на психологията;

по какви закони и принципи протичат психичните процеси;

как да измерват своята интелигентност и личностовите си черти;

как да описват своя Аз-образ;

как да създават и запазват приятелски и интимни връзки;

как чрез поведението си да могат да влияят върху действията на други хора;

как да правят интердисциплинни връзки с близки научни области;

как да намират адекватна литература за разширяване и обогатяване на познанията си по изучаваните теми в психологията, както и на близки до тях теми;

2) могат:

да разпознават научните понятия и да ги свързват със съответните теоретични модели;

да изграждат понятийни карти в зададени психологически области;

да правят реферати на научни статии и глави от книги;

да правят резюмета на научни статии;

да планират факторни психологически експерименти;

да използват психологически инструментариуми за измерване на когнитивни, личностови и социално психологически променливи;

да подготвят и правят мултимедийни презентации за участие на семинари и конференции;

да описват психологическите си изследвания във формата на научни статии, като спазват съответните стандарти;

да разбират водещите фактори на междуличностните взаимодействия


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първи семестър

Лекции

Лекция 1. Основни теоретични перспективи в науката психология

Понятия: Психология; Поведение; Психични процеси; Еволюционна перспектива; Биопсихологична перспектива; Психодинамична перспектива; Бихевиористична перспектива; Когнитивна перспектива; Хуманистично-феноменологична перспектива; Интеракционистка перспектива

Факти и реалии: Създаване на първата лаборатория по експериментална психология в Лайпцигския университет през 1879 г.

Изследователи и автори: Вилхелм Вунд, Уилям Джеймс, Джон Уотсън, Зигмунд Фройд,

Лекция 2. Методология и методи на изследване в психологията

Понятия: Теоретичнни и операционни конструкти; Конститутивни и операционни връзки; Модел и Теория; Експериментални методи; Хипотеза; Проверка на хипотези; Зависими и независими променливи; Измерване; Описателни методи; Анализ на протоколи; Анализ на случая

Факти и реалии: Емпирични данни; Експериментални установки; Измервателни прибори

Изследователи и автори: Торгерсон, Уайнър, Бриджман, Маргенау

Лекция 3. Биологични основи на поведението. Структура и функции на мозъка

Понятия: Биопсихология; Локализационна теория; Теория за еквипотенционалността; Модуларна теория; Организация на нервната система; Централна и периферна нервна система; Соматична и автономна нервна система; Симпатиков и парасимпатиков дял; Неврони; Синапси; Синаптично предаване; Рефлекси; Нервни импулси; Принцип за всичко или нищо; Хипокамп и памет; Амигдала и емоции; Мозъчна кора – полета и функции; Сензорни зони; Двигателни (моторни) зони; Асоциативни зони; Церебрална латерализация на функциите

Факти и реалии: Процедури за изследване на връзките мозък-поведение – мозъчно увреждане, електрическа стимулация, електрофизиологичен запис; Невроизобразителни методи – КАТ-скенер, ПЕТ-скенер, МР-скенер, дифузионно МР-сканиране; Мозъчен ствол – продълговат мозък, мост, таламус, хипоталамус, малък мозък, ретикуларна формация; Лимбична система – хипокамп и амигдала

Изследователи и автори: Уилдър Пейнфилд, Александър Лурия, Джеймс Олдс и Питър Милнър, Пол Брока, Карл Вернике

Лекция 4. Усещане

Понятия: Психофизика и сензорна физиология; Абсолютен и диференциален праг; Едва доловима разлика; Психометрична функция; Измерване на усещанията; Психофизична скала; Непряко и пряко измерване на усещанията; Откриване на сигнала и адаптация; Теория за откриване на сигнала; Сензорни процеси и процеси на вземане на решение; Детекция (откриване); Дискриминация (различаване); Разпознаване на сигнала; Теория за нивото на адаптация

Факти и реалии: Зрение – око; Слух – ухо; Обоняние, обонятелна система и обонятелни органи на човека; Вкус и вкусови органи; Кожна сетивност (осезание); Кинестезия и равновесие; Закон на Вебер; Закон на Фехнер; Закон на Стивънс

Изследователи и автори: Ернст Вебер, Густав Фехнер, Стивънс, Херман фон Хелмхолц, Хелсън, Дейвид Хюбел и Торстен Визел

Лекция 5. Възприятие

Понятия: Възприемане на форма; Константност на възприятието; Разпознаване на образи; Анализ на признаци; Възходяща и низходяща преработка на информацията; Перцептивна организация; Гещалт-психология; Закони за организация на гещалта – близост, подобие, добро продължение, затвореност, обща съдба; Конекционистки подход към анализа на признаците; Умствена нагласа

Факти и реалии: Фигура и фон; Константност на формата; Константност на размера; Перцептивни илюзии – субективни контури, илюзия на Мюлер-Лайер, илюзия на Понцо

Изследователи и автори: Макс Вертхаймер, Курт Кофка, Волфганг Кьолер, Оливър Селфридж, Румелхард, Джей Маклеланд, Улрик Найсер, Ъруин Рок, Стивън Палмър

Лекция 6. Учене

Понятия: Учене; Асоциативно учене; Класическо обуславяне; Инструментално и оперантно обуславяне; Когнитивно учене; Условен рефлекс; Процеси на класическото обуславяне – проби на заучаване, симултанно, забавено, следово и предходно обуславяне; Процеси на инструменталното обуславяне – придобиване, генерализация и дискриминация, условно подкрепление, погасяване; Същност на подкреплението; Схеми на подкрепление; Положително и отрицателно подкрепление; Обуславяне от по-висш порядък; Когнитивни аспекти на ученето; Когнитивни карти при животните и при хората, Учене чрез наблюдение при животните и при децата

Факти и реалии: Закон за ефекта; Безусловен и условен дразнител

Изследователи и автори: Иван Петрович Павлов, Едуард Торндайк, Бенджамин Скинър, Едуард Толман, Алберт Бандура

Лекция 7. Памет

Понятия: Постъпване на информация в паметовата система; Припомняне; Забравяне; Тестове за изследване на запомненото – разпознаване, активно възпроизвеждане, преразказване, метод на последователните репродукции; Трикомпонентен модел на човешката памет – сетивна памет, краткосрочна памет, дългосрочна памет; Паметови кодове – зрителни образи и мнемоники, звуково-артикулаторно кодиране, семантично кодиране; Организация и памет; Процедурна, Епизодична и Семантични памет; Свидетелска памет; Експлицитна и имплицитна памет; Причини за забравянето – изтласкване, разпад, интерференция (проактивна и ретроактивна)

Факти и реалии: Крива на забравянето; Обем на: сензорната памет – пълен, краткосрочната памет – 7 ± 2 мнемонически единици, дългосрочната памет – практически неограничен; Време на задържане в: сензорната зрителна памет – до 1 сек, в краткосрочната памет – до 30 сек., в дългосрочната памет – през целия живот на човека; Ефект на краищата

Изследователи и автори: Херман Ебингхаус, Фредерик Бартлет, Джордж Сперлинг, Джордж Милър, Алън Пейвио, Роджър Шепард, Ендел Тулвинг, Колинс, Елизабет Лофтус, Ричард Аткинсън, Алън Бадели, Джон Андерсън, Постман, Андерууд

Лекция 8. Език

Понятия: Език и общуване; Език и реч; Език и мислене; Хипотезата на Сепир-Уърф за езиковата относителност; Свойства на езика – продуктивност, структурираност и референтност; Езикови единици – фонеми, морфеми, думи-лексеми, думи-словоформи, думи-словоупотреби, синтагми, изречения, текст; Фонетика и фонология; Граматика; Синтаксис; Текстова лингвистика; Семантика; Видове значения на думата; Възприятие на речта; Теории за усвояване на езика

Факти и реалии: Говорни звукове; Референти; Речници; Тезауруси

Изследователи и автори: Фердинанд де Сосюр, Николай Трубецкой, Ноам Чомски, Елизабет Бейтс, Едуард Сепир и Бенджамин Уърф

Лекция 9. Мислене

Понятия: Словесно и образно мислене; Зрително-пространствени образи и зрително-представни образи (за обекти); Задачи за умствено въртене; Решаване на проблеми; Разбиране на проблема; Намиране на възможни решения; Евристики – анализ на средствата и целите, работа в обратен ред, аналогии; Прозрение; Преодоляване на пречките като умствена нагласа и функционална фиксираност; Творческо решаване на проблеми – конвергентно и дивергентно мислене, когнитивни експертни познания, нестандартно мислене; Разсъждение; Идентифициране на понятието; Индуктивно и дедуктивно разсъждение; Вземане на решение

Факти и реалии: Задачи за идентифициране на понятие; Задачи за индуктивно разсъждение – задачи за класификация, задачи за довършване на серии, задачи за аналогии

Изследователи и автори: Хърбърт Саймън, Еймъс Тверски, Дениъл Канеман, Елинор Рош, Пол Торанс, Роджър Шепард

Лекция 10. Интелигентност

Понятия: Интелигентност; Измерване на интелигентността; Вербални и невербални тестове за измерване на интелигентността; Зависими и независими от културата тестове за интелигентност; Съвременни тестове за интелигентност; Стандартизация; Валидност; Надеждност; Стабилност на баловете в тестовете за интелигентност; Видове интелигентност – флуидна и кристализирана; Индивидуални различия; Умствена надареност; Умствено изоставане; Подходи към дефиниране на интелигентността – психометричен (факторно-аналитичен), когнитивен, подход на имплицитната теория (практическа и множествена интелигентност); Вродено/ придобито в теориите за интелигентността

Факти и реалии: Коефициент на интелигентност; Скала на Станфорд-Бине за интелигентност; Скали на Векслер за интелигентност; Прогресивни матрици на Рейвън; Тест на Кетел

Изследователи и автори: Френсис Галтон, Алфред Бине, Луис Търман, Роберт Стернберг, Луис Търстоун, Хауърд Гарднър

Практически занимания през първия семестър

Семинар 1. Планиране и провеждане на психологически експеримент

Семинар 2. Изисквания за оформяне на научна статия, отразяваща психологическо изследване. Практическо занятие с разглеждане структурата на специално подбрани психологически статии

Семинар 3. Дискусия по теми върху предварително подготвени анотации и резюмета на студенти

Семинар 4. Презентация на най-добрите предварително разработени студентски курсови работи. Дискусии

Семинар 5. Изпълнение на тестови задания

Самостоятелна работа на студентите

Четене и рефериране на научни статии, глави от книги и др. Провеждане на психологически експерименти и изследвания с психологически инструментариуми под супервизията на преподавателя.

Втори семестър

Лекция 11. Мотивация

Понятия: Рационалистичен и детерминистичен възглед за човешката мотивация; Биологична мотивация; Инстинктивно поведение; Етология и етолози; Фиксирани модели на действие; Нагони; Инстинкти; Хомеостаза; Когнитивни и социални мотиви; Търсене на силни усещания – същност и скали за измерване; Мотивация за постижение и трудова мотивация; Вътрешна и външна мотивация

Факти и реалии: Йерархия на мотивите според Маслоу; Тестове за измерване на различните видове мотивация

Изследователи и автори: Ейбрахам Маслоу, Райън, Диси, Конрад Лоренц

Лекция 12. Емоции

Понятия: Еволюционни подходи към емоциите – универсално ли е изразяването на емоциите; Когнитивни подходи – каква е връзката между емоциите и мисленето; Изразяване на емоциите; Теория за телесната обратна връзка; Теория за предсъзнаваната преработка; Теория за двата фактора; Теорията за когнитивната оценка

Факти и реалии: Доказателства за генетичната основа на човешките емоции – сравнителни данни, клинични данни, междукултурни данни, експериментални данни; Модел на Плучик за взаимовръзката между първичните емоции; Модел на Мехрабиан и Ръсел за трите главни дименсии на емоционалното преживяване

Изследователи и автори: Пол Екман, Айзард, Робърт Плучик,

Лекция 13. Концепции за личността

Понятия: Съвременна схема за личността, произлизаща от теорията на Хипократ за четирите темперамента – холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик; Феноменологична перспектива; Психодинамична перспектива; Принцип на удоволствието; Принцип на реалността; Биологично програмирани социални кризи в развитието на личността – орален, анален, фалически етап, латентен период, генитален етап; Защитни механизми – изтласкване, потискане, рационализация, проекция, формиране на реакция; Архетипове, Стремеж към превъзходство; Базисна тревожност

Факти и реалии: Проективни техники; Тест на Роршах; ТАТ

Изследователи и автори: Хипократ, Уилям Шелдън, Ханс Айзенк, Карл Густав Юнг, Зигмунд Фройд, Адлер

Лекция 14. Подходи и методи за измерване на личностови черти

Понятия: Черти на личността; Големите пет личностни фактора – екстраверсия, приятност, съвестност, емоционална стабилност, култура; Факторен анализ; Модел на Айзенк за личността – екстраверсия, невротизъм, психотизъм, лъжа; Личностови типове по Карл Юнг; Биологични подходи към личността; Еволюционни корени на индивидуалните различия; Наследственост и физиология на личностовите черти

Факти и реалии: Въпросник на Айзенк за изследване на личността; Въпросник “Големите пет”; Въпросник на Кетел за изследване на личността; Въпросник на Майер-Бригс

Изследователи и автори: Карл Юнг, Гордън Олпорт, Реймънд Кетъл, Голдбърг, Ханс Айзенк

Лекция 15. Поведенческа и социокогнитивна перспектива към личността

Понятия: Теории за социалното учене; Локализация на контрола – вътрешна и външна; Полемиката човек-ситуация; Личностни черти и социални стереотипи; Взаимодействието човек-ситуация – типове взаимодействие

Факти и реалии: Скала за измерване локализацията на контрола

Изследователи и автори: Бандура, Ротер

Лекция 16. Феноменологична и когнитивна перспектива към личността

Понятия: Личностови теории за света; Теория на Кели за личните конструкти; Хуманистичен акцент върху човешкия потенциал; Себеактуализация; Аз-концепция; Себеоценка; Самосъзнание; Себепредставяне; Себенаблюдаване; Егоидентичност

Факти и реалии: Въпросници за самооценка

Изследователи и автори: Ейбрахам Маслоу, Джордж Кели, Уилям Джеймс

Лекция 17. Преработка на социалната информация

Понятия: Социално възприемане; Теорията на Фриц Хайдер за баланса; Подбор на социалната информация, интерпретирането и припомнянето й; Ефект на очебийността; Уклон към потвърждаване; Преднастройка; Предразсъдъци и стереотипизиране

Факти и реалии: Методики за изследване на социалните стереотипи

Изследователи и автори: Хайдер, Тейлър, Фиске, Бандура

Лекция 18. Атрибутивни процеси

Понятия: Приписване на отговорност – върху себе си или върху ситуацията; Обяснения на собствените ни успехи и провали

Факти и реалии: Въпросник за приписване на причини при успехи и неуспехи

Изследователи и автори: Кели

Лекция 19. Социални нагласи

Понятия: Компоненти на социалната нагласа – когнитивен, емоционален, поведенчески; Система на социалната нагласа – чувства, когниции, поведенчески намерения, поведение; Когнитивен дисонанс; Промяна на социалните нагласи

Факти и реалии: Инструментариум за измерване на социалните нагласи; Методиката “Семантичен диференциал” на Осгууд

Изследователи и автори: Олпорт, Хайдер, Търстоун, Зимбардо, Фиске, Фестингер, Айзен, Фишбайн, Осгууд

Лекция 20. Междуличностни отношения

Понятия: Привличане и любов; Физическа привлекателност; Сходство; Близост; Агресия; Фрустрация и отмъщение; Прошка; Алтруизъм; Намеса (и безразличие) на околните; Процес на намеса на наблюдателите; Настроение и оказване на помощ; Разсейване (дифузия) на отговорността; Социално влияние; Подчинение; Съгласяване; Конформизъм – нормативно и информационно социално влияние; Социално очакване; Авторитарност и самооценка; Принципи за ефективно междуличностно взаимодействие – реципрочност, авторитет, консистентност, привличане, конформност, ангажимент

Факти и реалии: Резултати от експеримента на Милграм за подчинение

Изследователи и автори: Джон Дарли, Биб Латане, Милграм,

Практически занимания през втория семестър

Семинар 6. Обсъждане на предварително подготвени реферати от студенти

Семинар 7. Развиване на умения да се използват различни източници на психологическа научна информация – библиотечни, електронни и др. Работа с рефератни списания, бази от данни и др.

Семинар 8. Презентация на най-добрите студентски разработки с дискусии

Семинар 9. Разглеждане на текстове от студентски разработки с акцент върху езика, стила и оформлението им

Семинар 10. Изпълнение на тестови задания

Литература по темите:

Джон Д. Сиймън и Дъглас Т. Кенрик (1994). Психология. София, Нов български университет. 718 стр.

Величков А. (2006). Психология на индивидуалното поведение. София, Албатрос

Герганов Е. (1987). Памет и смисъл. София, Наука и изкуство

Герганов Е., Петкова К., Паспаланова Е. и Дилова М. (1993). Българинът пред политически избор. София

Дилова М. (2004). Експериментална психология на себепознанието, София, Нов български университет

Радославова М. и Величков А. (2005). Методи за психодиагностика. София, ПАНДОРА ПРИМ

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ: Първи сем - 5 %; Втори сем. - 5 %

ПИСМЕНИ РАБОТИ (анотация, резюме, реферат, курсова работа, презентация, решаване на казуси):Първи сем. - 20 %; Втори сем. - 20 %

ТЕСТОВЕ: Първи сем. - 25 %: Втори сем. - 25 %