CSTB002 Упражнения и проект по графичен потребителски интерфейс

Анотация:

Целта на курса е изграждането на теоретични познания и практически умения за решаване на многоцелеви задачи с помощта на компютър в среда на Windows и Office.

Студентите се запознават с възможностите и начините на работа с ОСНОВНИTE ТЕХНОЛОГИИ В ГРАФИЧНИЯ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС GUI в среда на Windows, необходими за обслужването на дейностите в офиса и компютърна текстообработка и дизайн в издателската дейност, а така също и връзката, вграждането, конвертирането и размяната на обекти, както между самите програми на MS Office, така и между тях и други приложни програми за обработка на графични изображения. По време на упражненията студентите развиват практически умения и натрупват опит за работа с основните приложения на пакета MS Office. Усвоените умения се пренасят и използват в другите курсове и форми на обучение на студента - например оформяне на реферати, протоколи и др. По време на практическите занятия се осъществява детайлна разработка на зададена от преподавателя тема и нейното представяне в текстова и мултимедийна форма. Работейки самостоятелно със съответната специализирана литература, препоръчана от преподавателя, студентът разработва реферат по зададената тема и работна структура (логически връзки, последователност на изложението), за създаването на продукт, представящ съдържанието на реферата. Осъществява се детайлно печатно оформление на разработения реферат и работната схема с прилагането на необходимите възможности на текстов редактор от високо ниво. На базата на разработения реферат и структура се създава мултимедиен продукт, представящ зададената тема

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Господин Желев  д-р
доц. Ангел Ангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Технологиите и принципите за работа с графични операционни среди, принципи за разработка и оформяне на документи, електронни таблици и мултимедийни презентации.

2) могат:

Да проектират създават и оформят текстови документи и електронни таблици на високо ниво с хипервръзки, полета, и интегрирани графични обекти, автоматични съдържания, справки и др. Да проектират, разработват и документират комплексни и обемни мултимедийни презентации в среда на MS Office.


Предварителни изисквания:
Умения за работа в среда на Windows и Office, придобити в гимназията

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Упражнение N 1:

Създаване на текстов документ от от две страници. Прилагане на форматиране на текста и параграфите. Вмъкване на графични обекти и текстова кутия. Създаване на кратка таблица. Въвеждане на горни и долни колон титули. Създаване на многоколонен текст. Пренасяне на думи. Правописна корекция.

Упражнение N 2:

Въвеждане на различни хедъри и футъри за различните секции. Преглеждане на стилове в диалоговия прозорец. Задаване на стилове. Модификация на стилове. Създаване на съдържание. Преформатиране на съдържание.Създаване на списък на фигурите. Създаване на азбучен указател.

Упражнение N 3:

Създаване на основен документ. Създаване на източник на база данни. Сортиране на записи за обединяване. Създаване на алтернативна база данни. Обединяване на документ и алтернативна база данни.

Упражнение N 4:

Специфика на работата с полета. Създаване на полета. Настройки. Реализиране на защита на документи. Създаване на няколко версии на документ. Реализиране на проследяване на промените.

Упражнение N 5:

Създаване на нова презентация. Избор на стил. Създаване на пореден нов слайд. Запазване на презентация. Форматиране на различните области от слайда. Видове форматиране на фон, ефекти, растери и др. Добавяне и работа различни видове обекти.

Упражнение N 6:

Запознаване с различните видове съветници. Прилагане на модели. Промена на цветовите схеми и фона. Създаване на потребителски шаблон. Съхраняване на патребителския шаблон.

Упражнение N 7:

Добавяне на графични изображения и редактирането им. Прилагане на ефекти за преход между кадри. Въвеждане на анимационни компаненти към текст и графични обекти. Въвеждане на звук.

Упражнение N 8:

Добавяне на коментари и бележки на говорителя. Настройка на презентация, видове. Опаковане на презентация. Запознаване с PawerPoint vewer.

Упражнение N 9:

Създаване на таблица. Автоматизирано въвеждане. Настройка на работния лист и изграждане на Темплета. Редактиране на таблица в Ексел. Форматиране на таблица в Ексел. Видове адресиране. Наименуване на клетки и области. Начини за отпечатване на таблица и част от таблица. Настройка на отпечатването=

Упражнение N 10:

Работа с формули и функции в Ексел. Създаване на таблица с повишена сложност с прилагането на формули и функции.

Упражнение N 11:

Създаване на диаграми. Форматиране и редактиране на диаграми. Отпечатване на диаграми. Създаване на различни диаграми по една и съща таблица. Вмъкване на диаграми създадени с Ексел в други приложения на Офис.

Упражнение N 12:

Създаване на бази данни. Въвеждане на данни в базите списъци и полета. Използване на форми. Сортиране на данни. Филтриране на данни. Прилагане на сложни критерии. Прилагане на действия върху част от данни.

Упражнение N 13:

Създаване на база данни с използване на Database Wizard. Добавяне на данни към създадената база. Редактиране на данните от базата. Разработка на формуляр. Добавяне на контроли към разработения формуляр.

Упражнение N 14:

Създаване на запитвания. Редактиране на запитвания. Прилагане на критерии. Създаване на собствено запитване. Запознаване със съветниците на Аксес и тяхното използване.

Упражнение N 15:

Създаване на кратък списък от контакти. Редактиране и модифициране на списъка от контакти. Запознаване с начините на управление на времето с Calendar. Създаване на дневник с бележки.

Литература по темите:

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

Основна литература:

1. Д. Кокс, Д. Препернау, Office Word 2007, Step by step, Из-во СофтПрес, София, 2007

2. Питър Нортън, Джон Пол Милър, Пълно ръководство Microsoft Windows XP – комплект 2 тома, Из-во ИнфоДАР, София, 2002

3. Уилям Р. Стенек, Microsoft Windows XP Professional. Наръчник на администратора, ИК „Софт Прес“ 2004, 464 стр.

4. Пол Мак.Федрис, Microsoft Windows 7, Полное руководство, Изд.“Вильямс“, 2011,

5. Колектив, Руководство по продукту Microsoft Office 2010, Издателство Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2010, 873 стр.

Допълнителна литература:

1. Карп Дейвиде, Хитрости Windows 7. Для професионалов, изд. Питер, 2011

2. Маклин Йен, Томас Орин, Установка и настройка Windows 7. Учебный курс Microsoft, изд. Русская Редакция, 2011, 848 стр.

3. Лебедев А.Н., Widows 7 и Office 10, Компьютер для начинаещих, изд. Питер, 2010, 256 стр.

4. Jorge Orchilles, Microsoft Windows 7 Administrator's Reference: Upgrading, Deploying, Managing, and Securing Windows 7, Syngpress, 2010, 672 стр.

Забележка: Представените в литературата книги на руски и английски език могат да бъдат получени в електронен вариант при поискване от доц. Ангел Ангелов

Средства за оценяване:

1. Курсова задача разработка на реферат - срок за предаване 7 седмица

Разработката не реферата включва зададена от ръководителя тема, свързана с изучавания материал. Рефератът се оценя:

- Пълнота на съдържанието - доколко зададената тема покрита.

- Оформление на реферата с използване на горни и долни колон титули, разработено автоматично съдържание на разделите, автоматично съдържание на фигурите, използване на горещи думи, представена литература.

2. Курсова задача разработка на презентация - срок за предаване 14 седмица

Разработката на презентацията включва представяне със средствата на Power Point на разработената в реферата тема. Оценя се:

- Пълнотата на съдържанието

- Наличието на главно и второстепенни менюта, минимум на три нива. Наличието на структура от горещи връзки, осъществявани чрез съответните бутони, даващи възможност за оптимална навигация в рамките на презентацията.