CSTB409 Цветознание в компютърното проектиране

Анотация:

Дава фундаментални теоретични познания и практически умения в областа на цвета, засягащи физическите закони на цвета, психологическите проблеми на цветовото изграждане в творческия процес, историко - естетическите проблеми на цвета в изкуството и цвета като функционално – естетически фактор в изграждане на художествената среда. Така разграничени цветовите проблеми се разглеждат според изискванията на специалната учебна дисциплина за студентите в програма CST.

Започва се с историческото развитие на знанията за цвета в европейските култури – Гърция, Рим, Средновековието, Ренесанс и Барок, както и период обхващащ времето на донаучния период на знанията за цвета.

Следващата тема обхваща физическите свойства на светлината, нейното естество, свойствата на лъчите, характер на светлината и значението и за възприемане на цвета. В темата влиза и осмислянето на черно – бялото изображение, като средство и цел в художественото творчество. Разглежда се светлината като средство за композиционно единство в произведенията на изкуството. Разглеждат се основните цветове, начините за получаване на цвят и тон, цветните контрасти и приложението на знанията за цветните контрасти в изкуството.

Психологичните аспекти на цвета и символиката на цвета са следващата тема. Тук се разглеждат въпроси отнасящи се до понятието характер на цвета, привилегировани цветове и цвета като символ във всекидневния живот и религията. Разглежда се символиката на цвета в различните страни и нейното отражение в изкуството на народите.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Румен Райчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Да се разшири и обогати художествената култура на студентите за приложението на цвета в изкуството и професионалните умения за постигане на цветова хармония в практиката на дизайнерското проектиране и със средствата на компютъра.

Успешно завършилите курса студенти знаят теорията на цвета и приложението на цвета в сферата на изкуствого и на компютърното проектиране

Могат да изпълнянат практически задачи с традиционни художествени материали и да изпълняват с компютър различни проекти за целите на графичния дизайн
Предварителни изисквания:
студента да притежава рисувателни умения и компютърна грамотност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Исторически аспекти на знанието за цвета

Първи сведения за цвета.

Цвета в гръко – римския свят.

Цвета в средновековието.

Цвета в Ренесанса и Барока.

Светлина

Естество на светлината.

Видове лъчи.

Основни свойства на лъчите.

Източници на светлина.

Видими и невидими лъчи

Изменение на посоката на светлинните лъчи.

Характер на светлината и влиянието и за възприемането на цвета.

Източници на светлина като средство в художествената практика.

Светлосянка, хвърлена сянка, светлосянка и композиция

Осветеност и яркост. Отражение на светлината от повърхността.

Ахроматични цветове.

Яркост и светлота.

Белота. Трайност на белотата.

Светлина и форма на предметите.

Светлина и цвят.

Разлагане на светлината.

Откритието на Нютон и неговото значение.

Значение на приноса на Гьоте за развитието на знанието за цвета.

Смесване на цвета

Филтри, оцветители и тяхното субтрактивно действие

Цвят.

Параметри на цвета.

Физиологични основи на науката за цвета.

Физиологическо възприемане на цвета от очите.

Особености на виждането – аномално възприемане на цвета.

Контрасти на цвета – едновременен контраст.

Граничен контраст.

Не едновременен контраст.

Еднозначна индукция на цвета.

Психологични аспекти на цвета.

Понятие за характер на цвета.

Чувствен характер на цвета.

Синестезия на цветовите впечатления.

Символизъм на цветовите впечатления.

Ролята на асоциацията като стимулатор изграждащ психологичния характер на цвета.

Систематика на цвета.

Търсене на хармония и порядък в света на цветовете.

Литература по темите:

1.Педхем Ч. , Сондерс Дж. Возприятие света и цвета .“Мир” , Москва 1978

2.Агостоп Ж. , Теория цвета. “Мир” 1982

3.Измаилов Ч. А. , Соколов Е.Н. , Черноризов А. М., Психофизиология цветного возприятия. “МУ” Москва 1989

4.Дьолакроа Й. , Дневник. “БХ” София 1980

5.Кандински В. , За духовното в изкуството. “Касталия” София 1995

6.Да винчи Леонардо , Трактат за живописта. . “Касталия” София 1995

7.Райчев Р. , Някой основни проблеми от теорията на цветовете във връзка с обучението по изобразително изкуство. Проблеми на образованието по изкуствата и културата. София кн.4/1982

8.Райчев Р. , Опит за анализ на филосовско – естетическите възгледи за цвета, колорита и композицията в писмени сведения, програми и дневници на творци. Проблеми на изобразителното творчество. , кн.2 “Зограф” , 1997

9.Райчев Р. , Символика на цвета в изобразителното изкуство. Цвят и обучение. Межд. Конференция, Варна 1999

10.Райчев, Р. „Цветовете в изкуството” ЛИК София 2005

Средства за оценяване:

Оформянето на оценката може да се извърши: а) с оценка на практически задачи; б) със семестриален изпит.

Текущото оценяване през семестъра се извъшва върху няколко изпълнени практически задачи имащи общо като учебен материал. Ако студента е получил всички текущи оценки през семестъра се оформя крайната оценка освобождаваща го от финален изпит