ADVB401 Културните различия: изображение и слово

Анотация:

Курсът е практически и въвежда в проблематиката на културните различия като основен антропологичен въпрос – човекът в неговата цялост и в разнообразните му проявления в различни общества. Представят се въпросите за създаване на културните различия и тяхното използване за създаване на йерархии и неравенства. Разглеждат се основни въпроси, които са важни и за студентите от програма „Реклама“ – човешкото тяло, образи и представи в различни общества, идеите за мъжко и женско, ритуалите в съвременността и тяхното разпространение в социалната сфера, в сферата на политическото и др.

Въведени са факти, понятия и термини, свързани с развитието на познанието на културните различия от антропологията. Акцент в курса са методите на визуалната и словесната антропология чрез които се изследват и обясняват социални реалности и въображаеми. Курсът запознава с основни понятия за използването на визуалното и словесното като инструменти, които запечатват, отразяват или обясняват културни различия. Въведени са основни имена и направления в изследването чрез фотографски изображения и филми – в дискусиите и работите по групи. Курсът обхваща занимания с класически етнографски филми, работа с експозиции, фоторепортажи и др.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• основни понятия, термини и подходи в антропологията, свързани с разбирането на културните различия;

• основни направления в употребите на фотографията и филма за разбиране на култури;.

2) могат:

• да описват и представят културни реалии с инструментариума на визуалното и словесното от антропологична гледна точка;

• да избират и да прилагат адекватни подходи и гледни точки при описване и представяне на културни реалии чрез използване на визуални и словесни образи.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН (за аудиторен курс)

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Антропологията – откриване, изследване и представяне на „различията“. Лекция 2

2 Познание и разбиране за културните различия. Дискусия 2

3 Познание и разбиране за културните различия – антропологът като автор, преводач, художник, фотограф, сценарист, режисьор. Лекция 2

4 Познание и разбиране за културните различия – антропологът като автор, преводач, художник, фотограф, сценарист, режисьор.

Практическо занимание

2

5 Словесно и визуално – между говоренето, описанието с думи, изображението и картината.

Лекция 2

6 Познание на култури: записки от терена, визуален бележник на изследователя, илюстрация, фотографии за спомен;. Работа в групи 2

7 Фотографията – посредник в общуването. Практическо занимание 4

8 Словесна и визуална антропология – познание, обяснение и представяне в допълнение. Лекция 2

9 Аудиовизуалното – от документа, инструмент в обяснението, към изразяване и формиране на култура. Дискусия 2

10 Визуалното – документ, свидетелство, илюстрация: албум, сайт за споделяне, музей и др. Работа по групи 2

11 Полета на изследване – човешкото тяло: работа с визуални материали. Практическо занимание 2

12 Полета на изследване – невербална комуникация, околна среда, културни пейзажи, изпълнителски изкуства, предметен свят. Дискусия 2

13 Представяне на резултати от изпълнение на задача по определена тема Работа по групи 2

14 Представяне на резултати от изпълнение на задание по тема Работа по групи 2

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Барт, Р. 2001 Camera Lucida. Записки за Фотографията., София, Агата-A.

Бокова, И. 1996 Празникът в образ и звук. Български фолклор кн.5-6, 19-23

Гарнизов, В. Група на терен, терен в групата. Екипът като инструмент в теренното антропологическо изследване. – В: Антропологични изследвания. Т. 4. С., НБУ, 2003, 171 – 192.

Галини, Кл. 1998 Фотографията - ритуалният посредник. В: Български фолклор кн. 4, 89 - 94

Ганева-Райчева, В., И. Бокова. 1997 Автобиографичният разказ в слово и визия. В:Български фолклор кн. 5-6, 28-47

Деянов, Д. 2002. Седмичните кинопрегледи: новини от миналото (тезиси към едно бъдещо изследване). В: Социологически проблеми, кн. 3-4.

Дичев И., 2002. От принадлежност към идентичност: Политики на образа, София: ИК "Лик".

Минева, М. 2005. Местата на града или опит върху социалистическите репрезентации на София през 60-те години. В: Социологически проблеми 1-2:34-53.

Попеску, Й. 1999 Двусмислие и власт. Етно-фотографско експониране. В: Български фолклор кн.1-2, 142-144

ДРУГИ

Asch, Timothy 1971 « Ethnographic Film Production »,Film Comment 26 : 40-42.

Asch, Timothy, John Marshall & Peter Spier 1973 « Ethnographic Film : Structure and

Function », Annual Review of Anthropology 2 :179-187.

A Handbook for Making Documentary and Ethnographic Films and Videos. Berkeley, University of California Press.

Bromhead, Toni de 1996 Looking Two Ways. DocumentaryFilm’s Relationship With Reality and Cinema. Hojbjerg, Intervention Press.

Devereaux, Leslie & Roger Hillman, eds, Fields of Vision.Essays in Film Studies, Visual Anthropology,and Photography. Berkeley, University of California Press : 311-325.

Ditchev, Ivaylo, Gilles Rouet. La photographie – mythe global et usage local. L’Harmattan, 2012, Paris.

Jean Rouch : une retrospective. Paris, Ministere des relations exterieures-CNRS : 7-29.

Henley, Paul 2007 « Beyond the Burden of the Real : Anthropological Reflections on the Technique of “a masterful cutter” », in Ilisa Barbash & Lucien Taylor, eds, The Cinema of Robert Gardner. Oxford, Berg : 33-57.

Morin, Edgar 2003 « Chronicle of a Film », in Steven Feld, ed., Cine-Ethnography. Minneapolis-

London, University of Minnesota Press :229-265. [1re ed. en anglais, in Studies in

Visual Communication, 1988, 11(1) : 4-29. Trad. en franc. : Chronique d’un ete, Paris, Interspectacles, Domaine Cinema, 1962].

Електронни ресурси: библиотека на НБУ - Central and Eastern European Library (CEEOL)

Интернет ресурси

Средства за оценяване:

Текущото оценяване се формира въз основа на разработване на три задачи и участие в семинар: примерно задание ”Човешкото тяло през обектива (сватба, спортно събитие, политическо събитие и др.)“; „Конструиране на различията – словесно и визуално: по примера на….(фейсбук, страница в Интернет, електронна медия) “ и др.