GENB059I Микроикономика - пазари и конкуренция

Анотация:

Главна цел на предлагания курс е да научи студентите "да мислят като икономисти". За това структурата на лекционния курс е изградена от ключовите концепции на фундаменталната икономическа теория, които всички икономисти, независимо от идеологическите си разбирания, приемат и използват в ежедневната си работа и анализи. Задачата е студентите да почувстват силата, полезността и красотата на микроикономиката като наука и да усвоят практико-приложните аспекти на икономическата теория. Курсът предлага базисни аналитични инструменти, които са необходими за ефективното участие на всеки в глобалния и бързо променящ се свят, в който живеем.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

следните ключови концепции:

анализ на търсенето и предлагането,

еластичност,

производствени разходи,

пазарни структури,

съвършена и несъвършена конкуренция,

факторни пазари,

пазарни дефекти.

2) могат

•да конструират криви на търсенето и предлагането, да изчисляват еластичността, да обясняват връзката между закона за намаляващата пределна полезност и закона на търсенето, да обясняват икономическите проблеми, стоящи пред фирмите, да обясняват как се определят цените на продуктите и ресурсите, да разискват характеристиките на четирите пазарни модела: съвършена конкуренция, монополистична конкуренция, олигопол и монопол, да дискутират икономическият ефект от разпределението на дохода и богатството, да разискват видовете пазарни дефекти и как те водят до намеса на държавата в пазара;

•да се ориентират в сложните връзки и взаимозависимости на микро равнище, да разпознават и идентифицират икономическите проблеми;

•да усвоят основните понятия и принципите на микро икономическия анализ;

•да се ориентират в различните възгледи и концепции при дискутирането на икономическите проблеми и да аргументират собствените си оценки и разбирания;

•да трансформират теоретичните знания в практически умения за анализ и изработване на собствена позиция


Предварителни изисквания:

Да имат познания по география, история и математика от средното си образование.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Теми, които се разглеждат в курса:

Лекция 1: Стопанство (икономика), икономически проблеми, икономическа система. Ограниченост на благата и ресурсите, необходимост от разпределение на ресурсите.

Основни понятия: стопанство, блага, ресурси, хомоикономикус, икономическа ограниченост, производство, потребление, размяна, потребление.

Основни факти и реалии: формиране на стопанството като основа на жизнената дейност на човека, разнообразие и безграничност на потребностите, зададени ресурси, основни ресурси – земя, труд, капитал, предприемачество, взаимовръзка и взаимна обусловеност между производство, разпределение, размяна и потребление.

Лекция 2: Основни икономически концепции като база за приемане на стопански решения. Граница на производствените възможности. Закон за намаляващата възвръщаемост на ресурсите. Алтернативни системи за разпределение на ресурсите и ефективност на разпределението.

Основни понятия: икономически избор, пределна изгода, пределни разходи, маржинално правило, пределна норма на трансформация, ефективност, възвръщаемост на ресурсите, натурално стопанство, пазарно стопанство, централно планово стопанство, смесена икономика.

Основни факти и реалии: какво представлява и от какви правила се ръководи икономическия избор, защо ефективността е централно явление и проблем в икономиката, каква е алтернативната цена на избора и как се измерва, как функционират различните стопански форми.

Лекция 3: Пазари на продукти и пазари на производствени фактори. Закон за търсенето. Индивидуално и пазарно търсене. Предлагане на фирмата и пазарно предлагане. Пазарно равновесие. Промени в пазарното равновесие.

Основни понятия: пазар, закон на търсенето, предлагане, икономически кръгооборот, пазарно равновесие, свръх търсене, пазарен дефицит, свръх предлагане.

Основни факти и реалии: кои са основните елементи на пазара, разглеждан като система, какво е кръгооборотът на паричните потоци в стопанството, кои са детерминантите на търсенето и предлагането, в какво се изразява пазарното равновесие.

Лекция 4: Пазарна система за координация и разпределение на ресурсите. Намеса на държавата във функциите на пазара. Анализ на търсенето и предлагането с отчитане влиянието на данъците. Концепции за ограничаване на цените и дефицита.

Основни понятия: алокация на ресурсите, икономическа рента, икономически функции на държавата, данъци, фиксирана цена.

Основни факти и реалии: как пазарът координира действията на икономическите субекти, какви са функциите на цената, какъв е пазарният резултат при съвършена конкуренция, до какво води намесата на държавата чрез данъците и фиксирането на пазарната цена.

Лекция 5: Еластичността като концепция и като показател. Ценова еластичност на търсенето. Взаимовръзка с общия приход на фирмата. Еластичност на търсенето спрямо дохода. Нормални и малоценни блага. Кръстосана еластичност на търсенето. Заместващи се и допълващи се блага.

Основни понятия: коефициент на еластичност, еластично търсене, нееластично търсене, нормално благо, необходимо благо, малоценно благо, луксозно благо, кръстосана еластичност.

Основни факти и реалии: кои са детерминантите на чувствителността на купувачите при промяна на цената, как промяната на цената влияе върху купуваното количество и приходите на фирмите, как промяната на дохода влияе върху избора на домакинството, какво означава „заместване” и „допълване” на благата в потреблението.

Лекция 6: Детерминанти на потребителското търсене. Бюджет на потребителя. Предпочитания и избор на потребителя. Кардинален подход. Закон за намаляващата пределна полезност. Рента на потребителя. Ординален подход. Криви на безразличие. Равновесие на потребителя.

Основни понятия: потребителска кошница, бюджетно ограничение, относителна цена, пределна полезност, задача на потребителя, кардинална полезност, ординална полезност, рента на потребителя, пределна норма на заместване, крива на безразличие.

Основни факти и реалии: как потребителят избира нужните блага, съобразявайки се с финансовите си възможности, как се представят потребителските предпочитания, какво означава „равновесие на потребителя”.

Лекция 7: Извеждане на кривата на търсенето. Ефект на дохода и ефект на заместването от промяната на цената. Индивидуално и пазарно търсене. Крива "доход - потребление". Резервно търсене: предлагане на ресурси от отделни лица.

Основни понятия: закон на търсенето, оптимален избор, ефект на дохода, ефект на заместването, стоки на Гифън, закон на Енгел, функционално търсене, нефункционално търсене, резервно търсене.

Основни факти и реалии: кои са закономерностите, стоящи зад търсенето на индивидите, как при промяната на цената се индуцира субституцията на благата, какво представлява реалния и номиналния доход на потребителя и как те зависят от промяната на цената, как теорията на търсенето се прилага за представяне на предлагането на фактори на производството.

Лекция 8: Организация на производството. Печалбата като цел на фирмата. Икономически и алтернативни разходи, нормална и икономическа печалба. Текущи и дългосрочни цели и решения на фирмата.

Основни понятия: производство, технология, производствени фактори, приходи, икономически разходи, алтернативни разходи, икономическа печалба, счетоводна печалба, нормална печалба, краткосрочен период, дългосрочен период.

Основни факти и реалии: каква е връзката между производство и технология, в какво се изразява ключовата роля на технологията, какво означават икономическите разходи, как печалбата определя поведението на фирмата, в какво се състои разликата между оперативните и стратегическите решения на предприемача.

Лекция 9: Технология и производствена функция. Общ, среден и пределен продукт. Закон за намаляващата възвръщаемост от променливия фактор. Избор на оптимална технология. Производството в дълъг период. Изокванти и изокости. Път на развитие на фирмата.

Основни понятия: производствена функция, пределен продукт, факторна производителност, пределна норма на заместване, точка на оптималния капацитет, възвръщаемост от мащаба, изокванта, изокоста, път на развитие.

Основни факти и реалии: в какво се изразяват и измерват връзките между факторите и производствения резултат, как се променят показателите за факторната производителност при нарастване на количеството на факторите, какво представлява закона за намаляващата пределна производителност, как се планира развитието на фирмата.

Лекция 10: Краткосрочни и дългосрочни решения на фирмата. Фиксирани и променливи разходи. Общи, средни и пределни разходи. Сравнителен анализ на разходите. Приходи на фирмата. Максимизиране на печалбата и равновесие на фирмата. Извеждане на кривата на краткосрочното предлагане.

Основни понятия: производствен капацитет, мащаб на производството, фиксирани разходи, променливи разходи, средни разходи, пределни разходи, пределен приход, оптимално количество, максимална печалба.

Основни факти и реалии: как закономерностите на производството се отразяват на разходите, каква информация се получава от анализа на формата на разходите, как се прилага маржиналното правило за избор на количество, как се представя предлагането на фирмата в кратък период.

Лекция 11: Печелещи и губещи фирми. Точка на преустановяване на производството. Дългосрочна крива на разходите. Икономии и загуби от мащаба на производството. Равновесие на фирмата в дългосрочен период.

Основни понятия: нормална фирма, точка на откупуването, точка на прекратяване на производството, икономии от мащаба, загуби от мащаба, оптимален мащаб на производството.

Основни факти и реалии: каква стратегия следват губещите и печелещите фирми в кратък период, какво могат губещите фирми в кратък период, как се определят дългосрочните разходи, в какво се изразяват икономиите и загубите от мащаба, какво означава „оптимален мащаб на производството”.

Практически занимания

Семинар 1: Как работят пазарите и каква е взаимовръзката помежду им?

Семинар 2: Пазарна конкуренция.

Семинар 3: Пазарно поведение на домакинствата.

Семинар 4: Пазарно поведение на фирмата.

Втори семестър

Лекция 1: Търсене на производствени фактори. Приход от пределния продукт. Търсене на фирмата при един променлив фактор (труда). Факторно търсене когато два фактора са променливи. Факторно предлагане. Равновесие на факторния пазар и формиране на доходите на икономическите субекти. Равновесие на трудовия пазар. Пазари на земя. Търсене на земя.

Основни понятия: обусловено търсене, пределен приход от пределния факторен продукт, пределни факторни разходи, факторна цена, факторен доход, норма на трудово възнаграждение, поземлена рента.

Основни факти и реалии: в какво се изразява обусловения характер на факторното търсене, как фирмата приема решение за наемане на даден фактор и отчита връзката с технологията, как се определят факторните цени, каква е взаимовръзката между производителността и доходите, какви са особеностите на пазара на труд и на земя.

Лекция 2: Финансови пазари и финансиране на капиталовите инвестиции. Доход от капитала - лихва и печалби. Фондова борса и рисков капитал. Инвестиционно търсене и пределна ефективност на инвестициите. Дисконтиране и приведена (текуща) капиталова стойност.

Основни понятия: спестявания, инвестиции, лихва, ценни книжа, облигации, финансови посредници, пределна ефективност на инвестициите, текуща стойност, дисконтна норма.

Основни факти и реалии: кои са финансовите посредници и тяхната роля на пазара, каква е функцията на паричния и капиталовия пазари, как се определя лихвата и печалбата на финансовите посредници, какви са методите за измерване на ползите и разходите при инвестирането, каква е ролята на дисконтирането на паричните потоци.

Лекция 3: Общо пазарно равновесие. Частично и общо пазарно равновесие. Анализ на общото пазарно равновесие. Взаимна свързаност между пазарите. Система на цените. Дългосрочно и краткосрочно равновесие.

Основни понятия: пазарно равновесие, равновесна цена, равновесно количество, свръх търсене, свръх предлагане, частично равновесие, общо равновесие,

Основни факти и реалии: каква е взаимната връзка между отделните пазари, как се постига равновесие на отделния пазар, какво означава „общо пазарно равновесие”, какви са условията за постигане на равновесие в стопанството и в какво се изразява това на практика.

Лекция 4: Ефективност на съвършената конкуренция. Производствена и разпределителна ефективност. Ефективно разпределение на ресурсите и продуктите. Ефективно комбиниране на производствения резултат. Съвършена конкуренция и реални пазари.

Основни понятия: пазарна структура, производствена ефективност, алокативна ефективност, съвършена конкуренция, реална конкуренция.

Основни факти и реалии: какви са елементите на пазарната структура, какви са формите на конкуренцията, кои са проявленията на съвършената конкуренция, колко съвършена е реалната конкуренция.

Лекция 5: Видове пазари с несъвършена конкуренция. Пазарен резултат в условията на пазарно несъвършенство. Измерване на пазарното влияние. Причини за получаване на пазарно влияние. Бариери срещу влизане в отрасъла. Икономии от мащаба на производството като причина за получаване на пазарно влияние.

Основни понятия: несъвършена конкуренция, пазарно влияние, пазарна концентрация, собственост върху ресурси, институционални бариери, патент, лиценз.

Основни факти и реалии: как спонтанното функциониране на пазара ражда тенденция към концентрация, кои са формите на проявление на несъвършената конкуренция, какви са основните видове бариери пред конкуренцията, как се измерва пазарното влияние на фирмите, кои са главните особености

Лекция 6: Монопол и пазарно търсене. Среден и пределен приход. Равновесие на монопола. Сравнение между монопола и съвършената конкуренция. Социална цена на монопола. Естествен монопол. Регулиране на монопола. Пазарно влияние като монопсон.

Основни понятия: монопол, пределен приход при монопол, естествен монопол, монополна печалба, еластичност на търсенето при монопола, антимонополно законодателство, национализация, фиксиране на цената, монопсон.

Основни факти и реалии: какви са характеристиките на ценообразуването при монопола, каква е връзката между монополното поведение и еластичността на търсенето, разлика между пазарния резултат при монопола и съвършената конкуренция, каква е цената, която плаща обществото за монополизацията на пазарите, какви са основните политики за регулиране на монопола.

Лекция 7: Поведение на фирмата под влияние на монополистичната конкуренция. Диференциация на продукта и реклама. За и против разходите за реклама. Краткосрочно и дългосрочно равновесие. Излишен капацитет и неефективно ценообразуване.

Основни понятия: монополистична конкуренция, продуктова диференциация, реклама, разходи по обръщението, излишен капацитет.

Основни факти и реалии: в какво се изразява продуктовата диференциация, как рекламата информира и манипулира потребителите, каква е социалната цена и в какво се изразява регулацията.

Лекция 8: Структура на олигопола. Стратегическо поведение и олигопол. Модели на пазарното поведение при монопола. Отраслова концентрация и технологични промени.

Основни понятия: олигопол, стратегическо поведение, картел, ценово лидерство, ограничаващо ценообразуване, иновации, технологически прогрес.

Основни факти и реалии: как се проявява взаимната свързаност на фирмите при олигопола, кои са основните форми на проявление на олигопола, какви са особеностите на картелирането и ценовото лидерство, социална цена и регулиране на олигопола.

Лекция 9: Външни (вторични) ефекти и пределни обществени разходи. Индивидуален избор и външни ефекти. Алтернативни подходи към отчитане на външните ефекти. Данъци и субсидии, преговори, законови разпоредби, пряко регулиране.

Основни понятия: пазарен дефект, вторичен ефект, частни разходи, социални разходи, пределни социални разходи, положителни външни ефекти, отрицателни външни ефекти, данъци, субсидии, права на собственост.

Основни факти и реалии: кои са основните форми на проявление на пазарните дефекти, в какво се проявяват положителните и отрицателни външни ефекти в производството и потреблението, какъв е пазарният резултат при не отчитане на външните ефекти, кои са основните начини за интернализиране на външните ефекти.

Лекция 10: Обществени, частни и смесени блага. Характеристика на обществените блага. Оптимално осигуряване с обществени блага. Несигурност за качеството на продукта и услугата и пазарна реакция. Последствия от несъвършената информация.

Основни понятия: обществено благо, частно благо, смесено благо, ефект на гратисчията, ефект на капката в морето, асиметрия на информацията, морален риск.

Основни факти и реалии: какво прави невъзможно създаването на обществени блага от пазара, кои са критериите за класификацията на благата като обществени и частни, как държавата осигурява снабдяване на населението с обществени блага.

Практически занимания

Семинар 1: Как работят факторните пазари?

Семинар 2: В какво се изразява съвършенството на съвършената конкуренция?

Семинар 3: Монопол и политики за неговото регулиране.

Семинар 4: Светът, в който живеем – монополистична конкуренция и олигопол.

Семинар 5: Роля на държавата за отстраняване на пазарните несъвършенства.

Литература по темите:

Икономикс, авт. кол., изд.Тракия, 1998.

С. Ракарова, Пътеводител по микроикономика, НБУ, 2014.

С. Ракарова, Микроикономикс, І и ІІ част, изд. Тракия, 1999.

Коландър Д., Основи на икономиката. Микроикономика, Св. Климент Охридски, С., 2001.

1.Стиглиц Дж., Свободното падане, ИК УНСС, С., 2011.

2.Търоу Л., Бъдещето на капитализма, Изд. "В. Люцканова", С., 2000.

3.Рикардо Д., За принципите на политическата икономия и данъчното облагане, С., 1988.

4.Смит А, Изследване на природата и причините за богатството на народите, С., 1983.

5.Lipsey & Chrystal, Economics, , Oxford University Press, 2004.

6.Salvatore, Microeconomics, Theory and Applications, Oxford University Press, 2003.

7.Sloman, Economics, 6th ed., Prentice Hall, 2006.

8.Sloman, Smith, Economics Student Workbook, Prentice Hall, 2006.

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа на студентите:

Свързана е с тематичния план и се представя на семинарите.

Изготвяне на реферат и презентация.

Средства за оценяване

(1) Текуща работа по време на занятията 30%

в т.ч. домашни разработки 15

участие в дискусии 15

(2) Реферат 20%

(3) Презентация 10%

(4) Изпитни тестове – два по 20% 40%

Провеждане на текущ контрол се прави систематично на всяко занятие, като се отчита качеството на разработките и участието в дискусиите.

Рефератът, написан и оформен на базата на предварително изложени изисквания, трябва да бъде предаден до определена дата. Обсъждане и защита се провежда на съответни семинарни занятия..

Изпитът е писмен под формата на тест, съставен от открити въпроси и кратко есе по зададена тема.