INTB108 Форма и цвят в интериорния дизайн

Анотация:

Науката за формите се занимава с основните структурни връзки на формите, тяхното сравнение и класификация, както и развитието на логическите зависимости между тях. Познаването им ни позволява да направим систематизация на строежа им. Изучава се методиката при изследване на формата и включва аналитичното мислене, изследване и изобразяване на обем и пространство.Курса се занимава с наука за възникване, строеж и анализ на формите. Темите са свързани с науката композиция. Композирането на форми наред с конструирането стои в основата на дизайнерското проектиране. Разглеждат се връзките между природни форми и възникване на геометричните форми.

Изследва се влиянието и значението на цвета като композиционно средство. Основни параметри на цвета. Пространствени закономерности на цвета.

Всяка лекция е съпроводена с практически упражнения в ателието на програмата. Всички описани по- горе изследвания ще бъдат направени от студентите с необходимите материали - природни, картон, гипс, глина , пластелин, стъкло, метал и др.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

преп. Илиана Гълъбова-Гикова  

Описание на курса:

Компетенции:

1.Знаят:Да дефинират видовете форми, тяхното построяване и употреба при дизайнерското проектиране. Знания основополагащи за формообразуването и значението му в дизайнерската професия

2) могат:

Да построяват обемно пространствени композиции от различни категории форми в съзнателно избран порядък, съобразно творческата идея.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Въведение в проблематиката на курса

2.Визуално емоционално и психологическо възприятие на формата

3.Геометрични илюзии, илюзии в природата, невъзможни форми

4.Форма, определение , класификация

5.Анализ на основни категории форми.

6.Елементи на формата. Структурни връзки.Форма и фон

7.Видове равнинни форми. Двуизмерно пространство. Влияние на цвета.

8.Структури. Въведение в структурното изграждане. Понятие за цвят.

9.Мрежи - видове, значение, приложение.

10Обемно пространствена форма. Порядък.Характер.Баланс. Пространствено въздействие на цвета.

11Безпосочна форма. Характеристика.

Цветен тон.

12Безпосочна форма. Светлина и пространство. Упражнение в цвят.

13.Безпосочна форма.Построяване на о.пр.ф-ма в два порядъка.

14.Форма в една посока. Характеристика.

Цветни контрасти.

15.Форма в една посока. Построяване на о.пр.ф-ма в два порядъка.

Литература по темите:

• Autorencolektiv ,,BURG 81''--HIF-,,Burg Giebichenstein'' - Halle-83

• .Autorencolektiv -,,Textil Kunst'' - Haweba -HIF ,,Burg Giebichenstein-Halle-78

• .Prof.Dr.K.Hainemann,V.Pfeffer.,W.Strauch-,,Form+Farbe''-Herausgebir-HIF-,,Burg Giebichenstein-''-Halle-81

• Клее,П.-,,Педагогически бележник"-изд.,,Отворено общество"-96

• .L.Zitzmann-,,Dokumente zur vizuellgestalterischen Grundlagen-Ausbildung

• .Гуринов .Л -,,Графичен речник в дизайна"-издателска къща при ЛТУ -София-2008г.

• Райчев, Р.,, Структурна комбинаторика"Едем 21 -София 1995

• Желева – Мартинс, Д ,,Тектониката като теория на формата и формообразуването"-Академично издателство,,Марин Дринов"-2002г.

• Кандински,В,,Точка и линия в равнината"София 1995г.

• Райчев, Р. Цветовете в изкуството.И.К Лик. С., 2005г

• Брем, Х. Магията на цветовете. Софпрес. С., 2010

• Итен, Й. Изкуството на цвят 2001г.

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:Оценяването за текуща оценка, ще бъде върху работата в часовете върху поставените задачи.Всяка оценка ще се формира от няколко междинни оценки, тъй като всяка седмица се поставя нова задача.Студентите които пропускат някои от задачите, ще бъдат оценявани при следващите. Желателно е да се присъства на занятия.Ако студента не е доволен от текущата си оценка, може да се яви на конферанса в края на семестъра, като донесе поне 75% от задачите поставени през семестъра. Същото трябва да направят и тези студенти които по една или друга причина нямат текуща оценка. Ако не успеят да се справят до края на семестъра, студентите могат да се явят на изпит през редовната сесия.На изпита се носят 75% от задачите и се отговаря устно на 1 въпрос от теорията.