GENB051 Устен изказ и писмен текст: изграждане и разработване

Анотация:

Курсът цели да даде основни теоретични знания и практически умения в композирането на писмен и устен текст. Той запълва необходимостта от повишаване на езиковата и комуникативната култура на студентите. В неговата тематика са застъпени различните писмени и устни жанрове, включително и онези от тях, които са свързани със съвременните средства за комуникация. Курсът проследява устната и писмената комуникация от нейните най-древни форми – като разказа – до развиващите се напоследък комуникативни ситуации в средата на социалните мрежи. Студентите ще бъдат запознати също така с изграждането на теза, стратегиите за водене на дискусия, различни поведения спрямо езиковата норма. Специално внимание ще бъде отделено на начините за речево самопредставяне на говорещия и на представянето със средствата на езика на заобикалящата ни действителност.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

проф. Пламен Дойнов  д.н.
доц. Йордан Ефтимов  д-р
доц. Морис Фадел  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да изграждат писмен и устен текст;

• как да формират и защитават мнение;

• как да водят дискусия;

• как да представят езиково себе си;

• как да представят езиково света около себе си;

• как да комуникират успешно.

2) могат:

• Да прилагат практически теоретичните принципи на композирането на писмения и устния текст;

• да провокират и участват в дискусия;

• да бъдат ефективни в различни комуникативни ситуации.


Предварителни изисквания:
Знания по български език и литература, придобити в средното образование.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Как да превърнем една идея в разказ (уводна лекция)?

2. Как от темата възниква сюжета?

3. Как да построим правилно изречение (без да смятаме,

че всичко е въпрос само на граматически правила)?

4. Как да формулираме теза. Как гледната точка се превръща в теза?

5. Видове тези според възможностите да бъдат развити и аргументирани.

6. Как да изградим устно изказване?

7. Как да представим себе си пред другите?

8. Как да опишем света около нас?

9. Как да участваме в спор. Спор, дискусия, дебати?

10. Споренето в частен мейл, в интернет форумите,

във Facebook.

11. Как да се аргументираме?

12. „Добри” и „лоши” думи, „добър” и „лош” език.

13. Използване на сравнения и метафори в разказването.

14. „Чисти” факти и „мръсни” коментари. Видове факти.

15. Коментарите, скрити във фактите.

16. Етикет на коментирането.

17.Общоприето мнение и лично мнение.

18. До каква степен нашата позиция зависи от нашия обществен статус. Изборът на подходящ език.

19. Преходът от устния разказ към писмения текст

20. Колко дълъг трябва да бъде един текст?

21. Как да изградим писмен текст?

22. Съгласуване и връзки между изреченията. Нова и стара информация – тема и рема.

23. Как да представим писмен текст пред публика. Защо не бива да четем докладите си без да вдигаме глава

24. Мястото на анекдота и вица при представянето на становище

25. Как да използваме интернет като база данни. Какво има и какво няма в интернет. Кои сайтове могат да бъдат цитирани.

26. Плагиатството. Въпросът за влиянието и цитирането

27. Човекът е стилът според Бюфон. Важи ли днес?

28. Драматургията в една лекция, в един разказ и в едно стихотворение

29. Видове идентификации. Колко е важно да се идентифицираме в изказванията и текстовете си

30. Подредено и разнообразно говорене.

Литература по темите:

Аристотел, «Реторика». С., 1986.

Богданов, Богдан, «Промяната в живота и текста: реторични есета за трудностите на преобразуването». С., 1998.

Дуеи, Милат, «Големият дигитален обрат». С., 2011.

Ебелинг, Петер, «Реторика – пътят към успеха». С., 2002.

Томан, Иржи, «Как да говорим добре». С., 1983.

Тодоров, Цв., «Поетика на прозата». С., 1985.

Средства за оценяване:

ТЕСТ - 40%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ -40%

УСТЕН ИЗПИТ - 20%