INTB105 Формоизграждане - пластични феномени

Анотация:

Курсът е изключително практически с творческа насоченост и в часовете студентите ще имат свобода на изразяване както по отношение на избрания материал за работа , така и в избора на технология, подходяща за най пълна изява на творческата идея. Тук се поставя основата на творческото проектиране, на начините за постигане на пълен синхрон между идеята и нейната реализация.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

преп. Илиана Гълъбова-Гикова  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Да дефинират видовете форми, тяхното построяване и употреба при дизайнерското проектиране. Знания основополагащи за формообразуването и значението му в дизайнерската професия.

2) могат:

Да построяват обемно пространствени композиции от различни категории форми в съзнателно избран порядък, съобразно творческата идея.


Предварителни изисквания:
Мотивация за постигане на максимално добра реализация. Умения да контактуват с преподавателя и помежду си

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Въведение в проблематиката на курса

2 Форма- пластично изграждане

- Индивидуална задача- опит в материал

3 Анализ на основни категории форми.Разрези,съпоставяне

4 Видове равнинни форми- мрежи и тяхното приложение.

- Индивидуална задача- опит в материал

5 Двуизмерно пространство. Построяване, елементи, свойства.

- Индивидуална задача- опит в материал

6 Елементи на формата. Структурни връзки.Форма и фон

- Индивидуална задача- опит в материал

7 Геометрични илюзии, илюзии в природата, невъзможни форми.Изследване.

8 Структури. Въведение в структурното изграждане.

- Индивидуална задача- опит в материал

9 Обвързаност на структура, материал и конструкция.

- Индивидуална задача- опит в материал

10 Обемно пространствена форма. Порядък.Характер.Баланс.

11 Безпосочна форма. Характеристика. -Видове контрастни отношения.

- Индивидуална задача- опит в материал

12 Безпосочна форма.Повърхностни структури.Светлина и пространство.

- Индивидуална задача- опит в материал

13 Безпосочна форма.Построяване на о.пр.ф-ма в два порядъка.

- Индивидуална задача- опит в материал

14 Форма в една посока. Характеристика. Видове контрастни отношения.

- Индивидуална задача- опит в материал

15 Форма в една посока. Построяване на о.пр.ф-ма в два порядъка.

- Индивидуална задача- опит в материал

Литература по темите:

• Autorencolektiv ,,BURG 81''--HIF-,,Burg Giebichenstein'' - Halle-83

• .Autorencolektiv -,,Textil Kunst'' - Haweba -HIF ,,Burg Giebichenstein-Halle-78

• .Prof.Dr.K.Hainemann,V.Pfeffer.,W.Strauch-,,Form+Farbe''-Herausgebir-HIF-,,Burg Giebichenstein-''-Halle-81

• .L.Zitzmann-,,Dokumente zur vizuellgestalterischen Grundlagen-Ausbildun.

• .Добрина Желева - Мартинс ,,Тектониката като теория на формата и формообразуването"-Академично издателство,,Марин Дринов"-2002г.

Средства за оценяване:

Оценяването за текуща оценка, ще бъде върху работата в часовете върху поставените задачи. Ако по някаква причина студента не може да присъства на повечето часове, може да изпълни упражненията извън университета,следвайки указанията за всяка задача качени в електронната система ,,MOODLE” , и в края на семестъра да ги представи на преподавателя по време на КОНФЕРАНСА , който се провежда в последната седмица от семестъра. Ако студента изпитва трудности в изпълнението на задачите и не е доволен от оценката си, може да се яви на изпит по време на редовната сесия, като преди това може да направи консултации с преподавателя относно изискванията водещи до висока оценка.