INTB003 Изобразителна методика в дизайна - І част

Анотация:

доц.диз. Емилия Чаушова

Целите на методиката са:

Приемане на теоретичната подготовка като база на творчески процес и оценяване на необходимостта от експериментиране.

Изграждане на аналитично и пространствено мислене ; трениране на зрителна памет ; стимулиране на творческа индивидуалност ; провокиране на наблюдателност, асоциативно мислене, творческо абстрахиране; развитие на критерии за точност и отношение към прецизност на изпълнение.

Концепцията на методиката е :

Анализ на формите, на база категоризация, избрана за образование по дизайн.Проследяване на взаимовръки при развитието на основните категории форми.Осъзнаване на отделните категории форми, чрез разглеждане на самостоятелното им проявление в двуизмерното и в триизмерното пространство.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

доц.диз. Емилия Чаушова

Успешно завършилите курса студенти :

1) знаят:

•Получават познания за теоретичната предпоставка на изобразителния процес за дизайна.

•Познават способи за подбор на основни изразни средства и материали в съответствие с конкретно условие на задача.

•Знаят за анализа при изобразяване на обеми и за логиката на пространствени взаимоотношения

•Знаят предпоставките, подходи и средства за постигане на композиционна цялост.

2) могат:

•Умеят да търят и прилагат разнообразен изказ.

•Могат да изследват пропорции и динамика чрез обобщаване и опростяване.

•Могат линеарно конструиране и светлосенъчно моделиране на основните категории форми, при взаимоотношения със светлина от различни източници, различна дистанция и различни нива на хоризонта.

•Могат да извеждат концепции по зададена тема.


Предварителни изисквания:
Предварителни изисквания

Студентите да осъзнават значимостта на избраната област на образование, „интериорен дизайн”, да имат творческа нагласа към изкуствената околна среда, склонност за самостоятелно оценяване на факти и дефиниции, положително отношение към резултати от научни изследвания, и усет за дефиниране на проблеми от експлоатационен аспект.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

OСНОВНИ ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КУРСА:

доц.диз. Емилия Чаушова

•Изследване на възможностите на графични материали в условия на контролирана експлоатация – експерименти и приложение.

•Видове единични и групови формонезависими контрасти. Контрасти по форма, прилежащи към основните категории - композиции по категории.

•Презентация на пространствени взаимоотношения - линеарно и светлосенъчно интерпретиране на илюзия за планове.

•Предпоставки за добра композиция, логика, ред и последователност в изобразяването за нуждите на дизайна.

•Иерархии и иерархични структури в полза на търсено внушение

•Фокус на вниманието - геометричен, оптичен и композиционен център. Приповдигане сред равностойни зрителни дадености.

•Анализ на основните категории форми като самостоятелно проявление - перспективни изменения, характеристики в типични пространствени и светлосенъчни ситуации

•Интерпретация на зрими дадености в съответствие с изучаваните категории форми.

Литература по темите:

основни литературни източници

1.проф.д-р Готфрид Бамес (Gottfried Bammes) - Човешкото тяло. Учебник по пластична анатомия – изателска къща.»ТРУД” ;София 2000

2.Кр. Чоканов - Пластична анатомия – изд. “Наука и изкуство”, 1970

3.Кандински - Точка и линия в равнината – изд. “ЛИК”, 1995

4.Петър Чуховски - Конструктивна перспектива – изд. „Наука и изкуство”, 1968

5.Тома Григоров – Перспектива – изд.“Просвета”, 1998

6.Prof.Lothar Zitzmann, Beno Schulz - Dokumente zur visuell-gestalterischen Grundlagen – Ausbildung – Herausgeber :Hochschule fur industrielle Formgestaltung Halle Burg Gibischenstein, Rektor: Prof.Paul Jung, 1990

допълнителни литературни източници

7.M.C.Escher - Graphik und Zeichnungen - TASCHEN, 1993

8.Schule fur Gestaltung – Basel - Technical Drawing and Perspective - Zeichnen und Entwerfen 1997 – (Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий)

други литературни източници

9.Nicolas Drak - Modezeichnungen heute –1984 (Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий)

10.Ernst Haeckel – „Kunstformen der Natur” - Prestel-Verlag Munchen -New Jorg

Средства за оценяване:

доц.диз. Емилия Чаушова

Проверката на постигнатите знания и умения по учебната дисциплина се осъществява с текущо и финално оценяване, които се формират от оценките на всички поставени задачи:

-комплекс упражнения в подкрепа на теорията,

-композиции,

-избрани скици и

- устни отговори на въпроси по даден конспект

При пълно представяне на възложените задачи се прави окончателна оценка на курса, по критерии: изпълнение на условията ; творческо въображение, постижение в композиция , илюзия за пространство при линеарно изграждане, илюзия за пространство при светлосенъчно моделиране, постигане на обем чрез повърхностни линии, постигане на обем чрез светлосенъчно моделиране, отговори на минимум 2 теоретични въпроса.