GENB029 Естетика и теория на изкуството

Анотация:

Курсът се състои от 60 аудиторни часа, разпределени в три тематични блока за два семестъра. Първият и вторият тематичен блок са с теоретична насоченост и засягат най-важните етапи и автори в естетиката, спецификата на естетическото знание с неговите основни понятия, факти и реалии, относими към широка сфера на научни области. Като централно се извежда понятието Красиво. Третият тематичен блок обхваща последователно видовете изкуства и техните връзки. Курсът има уводен характер и се надгражда над общото образование на студентите, придобито главно в хуманитарния цикъл на средното образование. Чрез достъпно изложени въпроси и тълкувания курсът цели създаването на интердисциплинарни умения за широко и свързано разглеждане на проблеми, общи за науките, изкуствата, всекидневния опит и модерната комуникационна среда. Във фокуса са поставени философската естетика, нейните исторически проблематизации, включително като теория на изкуството, съвременните дебати за сферата на естетическото и съдбата на съвременното изкуство. Особена задача на курса е да проследи логиката на естетическото образование.

Семинарите, при които се обсъждат проблемите, поставени в лекциите, са предназначени основно за онагледяване на теоретичния материал: визуализация на понятия чрез образи. Главна роля имат подбрани филми от документалното и игралното кино, по които студентите дискутират. В писмените работи (есета) за семинарите се отразява усвоеното от лекциите и впечатлението от филмите с цел достигане до по- цялостна естетическа нагласа и разбиране за художествена стойност.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

проф. Лидия Денкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни факти от историята на естетическите учения от античността до края на XX век; най-важните философски теории и автори с изтъкнатите от тях базисни естетически понятия; устойчиви философско-естетически кодове, възпроизвеждани във всички изкуства, основно в класически литературни произведения; съвременното състояние на направленията и дебатите по темата за естетическото и «края на изкуството».

2) могат:

да мотивират връзките между отделните научни области през естетика; да виждат практическата приложимост на придобитите знания; да свързват естетическата и етическата проблематика; да различават критериите за творчество и новаторство и да дискутират аргументирано; да отчитат спецификите на отделните изкуства; да разбират естетическото образование като дългосрочна задача; да пишат философско есе.


Предварителни изисквания:
Добра обща култура в областта на хуманитарните дисциплини

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Лекция 1. ЧОВЕКЪТ – “ЕСТЕТИЧЕСКИ ФЕНОМЕН”

Тема: Човекът в неговите културни роли и кодове на дейността: homo creator, homo faber, homo liber, homo ludens, homo pictor (aestheticus), homo religiosus, animal symbolicum. Човекът като “естетически феномен” (Ницше). Има ли “естетическа антропология”?

Основни понятия: човешка природа, култура, потребност от изкуство, сетивно познание, красиво, човешка дейност и творчество, отношение към света; изкуство и идентичност. Автори: Декарт, Ницше, Хьойзинха, Касирер, Шелер, Ингарден, Дюи, Люк Фери.

Естетическо образование: 1 и 2 писмо от Шилер.

Лекция 2. ИСТОРИЯ НА КРАСОТАТА

Тема: Въвеждане в дисциплинната област. Исторически характер на естетическото. Културите в оценностяването на сетивността - йерархии на възприятията /първенство на зрителните и слуховите възприятия за класическата естетика/. Архаична и класическа красота. Гръцката митология като извор на естетически кодове. Големите разкази – наративно изкуство, наративна идентичност. Илиада и Одисея: образците на естетически ценности.

Понятия: историчност, сетива и сетивност, възприятие и представа, пластичност и зрителност на античното красиво; мит, разказ и тълкуване, ценност и възпроизвеждане.

Автори: Умберто Еко, Жан-Пиер Вернан; Б. Богданов, Рикьор, Ясперс.

Естетическо образование: 3 и 4 писмо от Шилер.

Лекция 3. КРАСИВО – ДОБРО - БИТИЕ

Тема: Античната философия за Красотата и “Калокагатия”. Еротичният път на познание като път на философията. Философията като естетическа онтология. Изкуство и истина.

Понятия: красиво-и-добро /калокагатия/, истина, любов, съществуване, подражание, аналогия, потенциалност и актуалност.

Автори: Платон и авторите от неоплатоническата традиция.

Естетическо образование: 5 и 6 писмо от Шилер.

Лекция 4. ПОЕТИКА И ТВОРЧЕСТВО

Тема: Творчеството (poiesis) при Платон и Аристотел. Съвременната “пойетическа” теория на Пол Валери. Литература и херменевтика.

Понятия: Творчество, красота, създаване, подражание, въображение и реалност, художествена действителност, произход на художествената творба, жанр, философия на творчеството, поезия, реторика, херменевтика.

Автори: Платон, Аристотел, Пол Валери, Хайдегер, Яус.

Естетическо образование: 7 и 8 писмо от Шилер.

Лекция 5. АБСТРАКЦИЯ – ФОРМА - СИМВОЛ

Тема: Естетика на късната античност – Плотин (“Енеади”), Лонгин ("За възвишеното"). Средновековната естетика. Коментарите върху “Песен на песните”. Символното богословие и "грозните, неподобни образи" на Псевдо-Дионисий Ареопагит. Раждането на символната теория за изкуството и оценностяването на знаците. Основни естетически позиции на западното богословие и мистицизъм – Свети Августин, Майстер Екхарт, Тома Аквински.

Понятия: абстракция, образ, символ, неподобие, грозно, невидимо, алегория, приближение и причастност, свръхсетивно, абсолютно, християнска естетика.

Естетическо образование: 9 и 10 писмо от Шилер.

Лекция 6. ИДЕАЛ – МОДЕЛ - ПЕРСПЕКТИВА

Тема: Естетика на Ренесанса и промяна на "чувствителността". Платоновата Академия във Флоренция. Марсилио Фичино и Пико дела Мирандола за "достойнството на човешкото". Въвеждане на перспективата. Хедонистична естетика на Лоренцо Вала. Истинският код на Леонардо да Винчи.

Понятия: перспектива, живопис, хедонизъм, епикуреизъм, сетивност, красиво, образ, модел, универсално и конкретно, свързване на идеално и реално.

Автори: Леонардо, Микеланджело, Пол Валери с “Въведение в метода на Леонардо да Винчи”, “Леонардо и философите”; Ортега-и-Гасет с “Джокондата”, Буркхарт, Лосев

Естетическо образование: 11 и 12 писмо от Шилер.

Лекция 7. РАЗУМ И ЧУВСТВА. КРАСИВО И ВЪЗВИШЕНО

Тема: Естетиката на 17 и 18 век. Философията на Просвещението и естетическите теории на енциклопедистите: Дидро, Лесинг, Русо. Английската естетическа традиция (Хюм, Бърк, Шафтсбъри). Класическата естетика на Баумгартен. Естетиката като “наука за красивото мислене”. Емпиризмът. Субективно и обективно в естетиката. Големите теми в трансценденталната естетика на Кант - "Критика на способността за съждение".

Понятия: човешка природа, разум, рационалистични теории, класицизъм, съждение /критика/, вкус, стандарт, норма, априори, непосредственост, свободна и добавена красота, грация, гений, красиво и възвишено, видове изкуства, произход на изкуството.

Основен текст за темата: “Критика на способността за съждение”. Помагало: “За красотата и изкуството. Фрагменти из историята на западноевропейската естетика от Ренесанса до романтизма XV-XIX век”. Встъпителна студия, подбор и обяснителни бележки Исак Паси. София: Издателство Наука и изкуство, 1975.

Автори: Лонгин, Паскал, Кант, Гадамер, Хюм, Дидро, Лесинг.

Естетическо образование: 13 и 14 писмо от Шилер.

Лекция 8. ЕСТЕТИКА И ФИЛОСОФИЯ НА ИЗКУСТВОТО

Тема: Естетика на немския романтизъм и завършващите философски системи в Германия (Шелинг, Хегел). Шилер и Кант за естетическото съждение (в сравнителен аспект).

Понятия: идея, идеализъм, дух, смисъл, целевост, ценност /естетическа аксиология/; система на изкуствата и художествените форми; класически образец, универсалност, свързване на етическо и естетическо; романтичен идеал; индивидуално-особено; свобода, свят, “естетика на деня” и “естетика на нощта”; смисъл и значение на изкуството, иконология.

Автори: Шилер, Новалис, Хегел, Шелинг, Панофски.

Естетическо образование: 15 и 16 писмо от Шилер.

Лекция 9. АПОЛОН И ДИОНИС. ИЗВОРИ НА МОДЕРНАТА ЕСТЕТИКА

Тема: Поврат в естетиката на XIX век с теориите на Шопенхауер, Киркегор. Теория на Фройд за изкуството като проява на подсъзнателното. Ницше и модерната естетика (виждането за Дионисиевото и Аполоновото начало).

Понятия: “Аз” и творчество, мощ и воля, страсти, изкуството като висше утвърждаване на човешкото, вечно завръщане, автономност и превъзходство на естетическото; големи метафори; фрагмент; философска есеистика.

Основен текст: “Раждането на трагедията от духа на музиката”.

Автори: Шопенхауер, Ницше; Борхес.

Естетическо образование: 17 и 18 писмо от Шилер.

Лекция 10. “ИЗКУСТВО ЗА ИЗКУСТВОТО” НА XX ВЕК

Тема: Многообразие на теченията в изкуството от края на XIX век (импресионизъм, символизъм, експресионизъм, абстракционизъм, кубизъм, формализъм и др.) и философско-естетическите ориентации през XX век (екзистенциализъм, философия на живота, херменевтика, феноменология, аналитична философия и др.). Позиция на “чистото изкуство” (l’art pour l’art). Автентичност и извъннормативност на изкуството. “Концептуално изкуство”. Дебатът за “края на изкуството” от 80-те години на XX век.

Понятия: чисто изкуство, форма, абстракция, без-образност, постмодерност, деконструкция, екзистенциализъм, битие на творбата.

Автори: Бодлер, Дерида, Хайдегер, Артър Данто с текст “Приближавайки края на изкуството”.

Естетическо образование: 19 и 20 писмо от Шилер.

Литература по темите:

1. Учебно помагало – 2 антологии от текстове по темата на курса: Естетика и теория на изкуството – 790 с.; Сигнатури в Библиотеката на НБУ: PHIB 407; PHIB 311. Подбор: Л. Денкова. За курса: помагало със сигнатура GENB029.

2. Ханс-Георг Гадамер. Актуалността на красивото. Изкуството като игра, символ и празник. Превод Д. Денков. София, ИК Критика и хуманизъм, 2000, 92 с.

3. Шилер. Върху естетическото възпитание на човека в поредица писма (1795). – В: Шилер. Естетика. Превод Валентина Топузова. София, Издателство Наука и изкуство, 1981, с. 449 – 549. Наличен текст в MOODLE.

4. Пол Валери. Реч за естетиката, 20 с. (Discours sur l’esthetique, 1937). Наличен превод в MOODLE.

Пълна библиография за курса се помества в MOODLE.

Средства за оценяване:

Тест, есе, реферат, самостоятелна работа, анализ