GENB002A Статистика

Анотация:

• Курсът е въведение в методите на съвременната приложна статистика като инструмент за планиране, анализиране, представяне и интерпретация на експериментални и неекспериментални изследвания в различни области на науката, практиката и обществения живот.

• Целта на курса е да запознае студентите с основните теоретични концепции на статистиката, с начините на използване на съвременни статистически методи, с изчислителните инструменти, които се прилагат най-широко. Създаването на умения за самостоятелна работа (избор на подходящ статистически метод, интерпретация на резултатите и т.н.) е също сред важните задачи на курса.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Енчо Герганов  д-р
доц. Георги Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• терминологията, която се използва от статистиката;

• основните теоретични положения на статистическия подход при събирането, анализа, представянето и интерпретацията на данни от експериментални и неекспериментални емпирични проучвания.

2) могат:

• да разпознават практическите ситуации, в които статистическите методи биха били полезни и уместни;

• да се ориентират в научната литература, която използва методите на статистиката, да разпознават ситуациите, в които тези методи са корекнто или некоректно използвани.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на заниманията по семестри

Първи семестър

Лекции

Лекция 1. За какво ни е статистиката? Статистиката като част от ежедневието: примери и контрапримери. Какво мислят за статистиката великите мъже. Малко история: от Библията до днес. Парадоксите на статистиката. Определения за статистиката. Ролята на статистиката в обществото и в науката.

• основни понятия: статистика,

• основни факти и реалии: статистиката като наука и практика

• големите изследователи и автори в областта: от Библията до Колмогоров

Лекция 2. Статистиката е там, където явленията могат да се измерят. Променливи. Измерване. Основни свойства на числата и равнища на измерването. Скали на измерване. Методи на скалиране. Типове скали. Устойчивост и валидност на скалите. Класификация на проучванията, които статистиката използва.

• основни понятия: измерване, скала, променлива

• основни факти и реалии: качеството на данните като основа на статистическия извод

Лекция 3. Как да (не)лъжем с помощта на статистиката или как да отличим добрите данни от лошите. Генерална съвкупност и извадка: параметри и оценки. Проблем за представителността на извадковите данни. Понятие за извадкова рамка и модел на извадката. Стохастични и нестохастични грешки. Планиране на обема на извадката. Фактори, влияещи върху обема на извадката. Процедури за претегляне на извадкови данни и манипулации с липсващите и непълните данни.

• основни понятия: популация, извадка, извадкова грешка

• основни факти и реалии: представителността като основа за използавне на статистическия подход

• големите изследователи и автори в областта: Чебишев

Лекция 4. Как статистиката събира описателна информация: описателни извадкови проучвания. Историческа справка. Области на приложение. Основни етапи на планирането и осъществяването на такъв тип проучвания. Представяне на резултатите и логика на интерпретацията. Статистически и логически грешки при използването на описателните проучвания.

• основни понятия: видове извадкови проучвания

• основни факти и реалии: статистиката има ограничени познавателни способности

Лекция 5. Как статистиката експериментира: наблюдение и експеримент. Историческа справка. Области на приложение на експеримента. Предимства и ограничения. Как да анализираме данните от експериментите. Логика на представянето и интерпертацията на резултатите.

• основни понятия: експеримент, наблюдение

• основни факти и реалии: логическата разлика между различните подходи при събиране на данни

• големите изследователи и автори в областта: Роналд Фишер

Лекция 6. Статистиката е движение: времеви редове и техните съставящи. Историческа справка. Декомпозиция. Тренд. Прогнозиране на тренда. Сезонност. Данни с отстранени сезонни колебания. Циклични и нециклични изменения. Прогнозиране на сезонен времеви ред.

• основни понятия: времеви ред, прогнозиране

• основни факти и реалии: изучаването на явленията в динамика като основа на прогнозирането.

• големите изследователи и автори в областта: Тюки, Кендал

Лекция 7. Можем ли да спечелим шестица от тотото или върху какво стои статистиката (увод в ТВ).

Вероятност. Основни понятия. Изчисляване на вероятностите. Условна вероятност. Закон за пълната вероятност. Правило на Бейс. Независимост.

• основни понятия: вероятност, вероятностно разпределение

• основни факти и реалии: практически подходи при изчисляване на дискретни вероятности

• големите изследователи и автори в областта: Чебишев, Бейс, Колмогоров

Лекция 8. Защо статистиката съществува: случайни променливи и вероятностни разпределения. Историческа справка. Параметри на разпределенията. Най-често използваните дискретни и непрекъснати разпределения. Гранични теореми и тяхната роля за статистическите изследвания.

• основни понятия: разпределение, параметри

• основни факти и реалии: вероятностното разпределение като модел на действителността

• големите изследователи и автори в областта: Гаус, Бернули, Чебишев

Лекция 9. Статистиката има собствен език: основни понятия и подходи. Описателни статистики и статистически изводи. Как да обобщим и представим метрични данни. Как да обобщим и представим неметрични данни.

• основни понятия: средна, стандартно отклонение, медиана

• основни факти и реалии: методи за анализ на метрични данни

Лекция 10. За геометричната красота на статистическите данни. Геометрично представяне на неметрични данни. Геометрично представяне на метрични данни. Двумерни и тримерни графики. Графиките могат да са много заблуждаващи или как правилно да използваме графичния подход при представяне на резултатите.

• основни понятия: неметрични данни, стълбови диаграми, линейни диаграми

• основни факти и реалии: правила за графично представяне на данните

Практически занимания

Семинар 1. Стастическите пакети - неотменен инструмент на съвременната статистика.

Семинар 2. Статистическите подходи: може ли по мнението на 1000 души се правят изводи за мнението на 10 млн. души.

Семинар 3. Прогнозиране: можем ли да предвидим изборните резултати.

Самостоятелна работа на студентите

1. Реферат върху планирането и осъществяването на неекспериментални (описателни) статистически изследвания.

2. Презентация на резултатите от емпирично проучване на електоралните нагласи, което студентите ще извършат самостоятелно.

Втори семестър

Лекции

Лекция 11. Връзката между явленията – корелация. Съдържание на понятието "корелация" и коефициент на корелация. Посока и стойност на корелацията. Изчисляване на коефициента на корелация. Фактори, влияещи върху размера на коефициента на корелация. Интерпретация на коефициента на корелация. Корелация и причинност.

• основни понятия:

• основни факти и реалии:

• големите изследователи и автори в областта: Пирсън, Спирмън

Лекция 12. Как статистиката предвижда. Линейна регресия - оценяване и предвиждане. Принципи на прогнозирането. Построяване на линията на регресия. Грешки при прогнозирането. Оценяване на стандартната грешка. Предположения при построяване на регресионния модел. Връзка между корелацията и регресията. Множествена корелация. Оценяване на модела и доверителни интервали.

• основни понятия: регресия, коефициенти, множествена корелация

• основни факти и реалии: регресионният модел – построяване и приложения

големите изследователи и автори в областта: Гаус, Лежандър

Лекция 13. Как статистиката прави изводи – общи принципи. Роля на извадките за статистическия извод. Методи за получаване на случайни извадки и рандомизация. Роля на вероятностите в методите на статистическия извод. Вероятност и концепция за базовото разпределение.

• основни понятия: статистически извод, проверка на хипотези, рандомизация

• основни факти и реалии: принципи на статистическия извод

• големите изследователи и автори в областта: фон Нейман, Пирсън

Лекция 14. Как статистиката прави изводи – оценяване и проверка на хипотези. Формулиране на нулевата и на алтернативната хипотеза. Грешки при проверката на хипотези: тип І и тип ІІ грешки. Ниво на значимост, критични множества и критични стойности. Случай на една извадка и на две извадки

• основни понятия: хипотези, грешки, ниво на значимост

• основни факти и реалии: подходи на статистическия извод

• големите изследователи и автори в областта: Леман, Фишер

Лекция 15. Защо статистиката е толкова полезна: приложения в социологията. Историческа справка. Подходи на приложението на статистическите методи в социологията: предимства и ограничения. Проблеми на измерването на обществените явления. Най-често срещани статистически модели. Основни грешки при използването на статистическите методи в социологията.

• основни понятия: таблица на спрегнатост, модели в социологията

• основни факти и реалии: възможности за приложение на статистиката с социологията

• големите изследователи и автори в областта: Лазерфелд, Гудман

Лекция 16. Защо статистиката е толкова полезна: приложения в икономиката. Историческа справка. Подходи на приложението на статистическите методи в икономиката: предимства и ограничения. Проблеми на измерването на икономическите явления. Най-често срещани статистически модели. Основни грешки при използването на статистическите методи в икономиката.

• основни понятия: статистичеки модел

• основни факти и реалии: приложимост и неприложимост на статисическите модели в икономиката

Лекция 17. Защо статистиката е толкова полезна: приложения в психологията. Историческа справка. Подходи на приложението на статистическите методи в психологията: предимства и ограничения. Проблеми на измерването на характеристиките на личността. Най-често използвани статистически модели. Основни грешки при използването на статистическите методи в психологическите изследвания.

• основни понятия: психологическо измерване, факторен анализ

• основни факти и реалии:

• големите изследователи и автори в областта: Търнстоун, Пирсън

Лекция 18. Защо статистиката е толкова полезна: приложения в маркетинговите изследвания. Историческа справка. Подходи на приложението на статистическите методи в маркетинговите изследвания: предимства и ограничения. Проблеми на измерването на характеристиките, които искаме да изучим. Най-често използвани статистически модели и подходи. Понятие за многомерни модели. Основни грешки при използването на статистическите методи в маркетинговите изследвания.

• основни понятия: многомерни методи

• основни факти и реалии: полезност при изучавани на поведението на пазара

Лекция 19. Защо статистиката е толкова полезна: приложения в информатиката, физиката. Историческа справка. Статистическите методи като част от инструментариума на съвременната информатика. Понятие за генетични алгоритми. Статистика и физика = статистическа физика. Области на приложение.

• основни понятия: генетичен алгоритъм

• основни факти и реалии: как информатиката и физиката използват статистическите методи

Лекция 20. Статистиката взема решения. Мета-анализ за синтез на информация. Обобщени изводи от различни източници. Област на приложимост, предимства и недостатъци. Модели на мета-анализа и връзката му с другите статистически подходи.

• основни понятия: методи за сливане на резултатите

• основни факти и реалии: специфични подходи при подготовка на мета-анализа

Литература по темите:

1. Калинов К. (2010) СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ПОВЕДЕЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ, второ преработено и допълнено издание, НБУ, София.

2. Гатев К. (1995) ВЪВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКАТА, изд.ЛИА, София.

3. Хейг П. и П. Харис (1994) СОНДАЖИ И СТАТИСТИКА, изд. Делфин Прес, Бургас.

4. Хейг П. (1994) АНКЕТИРАНЕ, изд. Делфин Прес, Бургас.

5. Хейг П. (1994) ИЗГОТВЯНЕ НА МАРКЕТИНГОВИЯ ВЪПРОСНИК, изд. Делфин Прес, Бургас.

Средства за оценяване:

ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР* ВТОРИ СЕМЕСТЪР

УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ 15 % 15 %

ДОМАШНИ РАБОТИ 25 % 25 %

ТЕСТОВЕ 60% 60%

УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО СТУДЕНТ МОЖЕ ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ФИНАЛЕН ИЗПИТ ИЛИ ОТ ЧАСТ ОТ ФИНАЛНИЯ ИЗПИТ:

1. Успеваемост на тестовете над 80%

2. Взема активно участие в практическите занимания

3. Предаде в срок поне 80% от домашните задания и поне 80% от тях са правилно решени