BAEB103 Околна среда и природоползване

Анотация:

Курса дава познания по :

Курсът е практически; едносеместриален. Целта му е чрез разглеждане и обсъждане на отделни научни факти и примери от практиката, анализ на проблемни ситуации, извършване на експерименти, извършване на наблюдения, лабораторни изследвания, упражнения и др. да запознаят студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми на научното направление на програмата, да въведат основни понятия за това направление и др.

Курса дава познания по: взаимоотношенията на човека с околната среда; опoзнаване на компонентите на средата; практеческо запознаване с пътищата на замърсяване на околната среда.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

доц. Ботьо Захаринов  д-р
 Миглена Пейчинова  

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса студентите

1.ще знаят

основните характеристики на емисиите

2.ще погат да оценяват правилно риска за околната среда

и да изготвят екологични програми за управление
Предварителни изисквания:

няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1.Какво представлява «Система Човек -Околна среда» Лекция 2

2.Запознаване с опасностите в околната среда. В какви ситуации може да възникне риск Лекция 2

3.Запознаване с основните критерии на екологичната политика Лекция 2

4.Какво на практика е това – управление на околната среда Лекция 2

5.Основни моменти в екологичното законодателство Лекция 2

6.Тест Лекция 2

7.Практическо занятие – посещение на промишлено предприятие и запознаване с екологичните проблеми Практика 4

8.Какво правим, за да опазим атмосферния въздух от замърсяване Лекция 2

9.Как се опазват водните басейни Лекция 2

10.Семинарно занятие – Посещение на института за почвите Практика 4

11.Демонстрационно запознаване с енергетични замърсявяния -шум, светлина, топлина, елполета Лекция 2

12.Представяне на проблема с ограничаване на отпадаците

Начини за рециклиране на отпадъците Лекция 2

13.Обобщаващо семинарно занятие Дискусия 2

Литература по темите:

Екологичен пониторинг Захаринов Б,З.Гъргаров ,НБУ 2001

Индустриална и енологична сигурност-Томов В. Русе 2001

Основи на инженерната екология -Стоилов Д. Благоевград 1997

Основи на екологията и опазване на природната среда Найденов Я София 1996

Опазване и управление на околната среда Топов В.Русе 2004

Стойност и природоползване Алчев Тр.София 1997

Средства за оценяване:

ФОРМА НА ПРЕПОДАВАНЕ

ЛЕКЦИЯ- 20ч. РАБОТА В ГРУПИ

ДИСКУСИЯ-2ч ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ-8ч

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ-ТЕКУЩ КОНТРОЛ-КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ- ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 40 % 40 % 40 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 % 50 % 40 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 10 % 10 % 20 %

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ