GENB052 Граждански права и задължения в българската държава и общество XIX-XXI век

Анотация:

Учебният курс разглежда:

• основни понятия, включващи общите понятия:

Конституция, гражданин, поданик, държава, община, църква, национална общност, революция, парламентарна демокрация, политически партии, основни права, основни задължения, върховенство на закона, равенство пред закона, солидарност

Придобиват се и специфични понятия за:

• основни факти и реалии като:

ограничено управление, диктатура, право на сдружаване, право на събиране, право на гласуване, право на сигурност, данъчни задължения, задължения за спазване на законите

Студентите, избрали този курс придобиват знания относно гражданските права и задължение в българската държава и общество. Обучението е фокусирано върху историята и политическия анализ за основните институти на българската държава, институциите и държавните органи в зависимост от различните етапи, през които е преминала. Освен общите познания курсът се насочва и към предизвикателствата пред националната държава като част от Европейският съюз.

Цели:

• Придобиване на познания за гражданските права и задължение в българската държава и общество като историческо и политическо развитие;

• Познаване предимствата и недостатъците на политическите режими, през които е преминала България;

• Познание на основните институции на модерната държава.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

проф. Веселин Методиев  д-р
проф. Екатерина Михайлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Същността на гражданските права и задължение в българската държава и общество като политико-правен феномен;

Историческите етапи като политически режими, през които е преминала държавата;

2) могат:

Да анализират защитата или ограничаването на гражданските права и задължение;

Да анализират управленските и политически процеси.


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първи семестър

Лекции:

1. Образованието в гражданска култура – опити, успехи и неуспехи.

2. Просвещението и европейските идеи за граждански права и задължения.

3. Българското Възраждане – началото на граждански практики.

4. Учредителното събрание – възникване на модерната българска държава.

5. Търновската конституция – идеи и приложение.

6. Конституционни промени в края на ХІХ и началото на ХХ век.

7. Изграждане на държавните институции в края на ХІХ век.

8. Изборни системи. Възникването на политическите партии.

9. Полагане на основи по гражданско образование в българското училище. Утвърждаване на печата като обществен фактор.

10. Ролята на общината в новата държава.

Практически занимания:

1. Рапорта на конституционната комисия от 1879 г.

2. Представяне на реферати върху дебати от Учредителното събрание – за безплатното образование; за цензурата върху църковната литература; за сенат в българския парламентаризъм.

3. Презентации върху уроци по гражданско образование.

4. Дебатът за намаляване на броя на депутатите и увеличаването на годините на мандата на парламента – 1893 г. Представяне на анотации и реферати.

5. Документален филм „Власт по рецепта”.

Втори семестър

Лекции

1. Изграждане на данъчна култура.

2. Основните закони формулиращи права и задължения.

3. Малцинства – права и задължения.

4. Войните – задължение и дълг.

5. Алтернативите на демокрацията след Първата световна война. Държавният преврат 1934 г. и обществената реакция.

6. Гражданската подкрепа за недемократични режими. Привързаност към водачи – личният режим на цар Борис ІІІ.

7. Установяването на диктатурата след 9.ІХ.1944 г.

8. Конституционните фасади на комунистическата диктатура.

9. Демократични постижения в българския посткомунизъм.

10. Институции, защитаващи граждански права и свободи – съд, омбудсман. Контрол на висши институции – президентско вето, Конституционен съд.

11. Европейски институции, защитаващи граждански права.

12. Граждански задължения в съвременното българско общество.

Практически занимания:

1. Комунистическата партия и националния въпрос 1944-1989 г.

2. Насилието в българското общество – лагери, затвори и политика на страха.

3. Филмът „Технология на злото”.

4. Срещи при омбудсмана.

5. Посещения на съдебни институции.

Литература по темите:

Алмънд, Г., С. Верба, Гравданската култура, С. 2000.

Баламезов, Ст., Конституционно право. Ч. І, ІІ, III, С., 1993.

Везенков, А., Властовите структури на Българската комунистическа партия 1944-1989, С. 2008.

Владикин, Л., Организация на демократичната държава. С., 1992.

Владикин, Л., Общо учение за държавата. С., 1992.

Грей, Дж., Ограниченото управление – Св. Малинов (съст.) Консерватизмът, т. 1, С. 1999, с. 595-616.

Даскалов, Р., Българското общество 1878-1939, т.І и ІІ, С., 2005.

Друмева, Е., Конституционно право, С. 2008.

Дуоркин, Р. Да се отнасяме към правата сериозно, С. 2003.

Лок, Дж., Два трактата за управлението, С. 1996.

Майер, Х., Х. Денцер, Класици на политическото мислене, т. 1 и 2, С. 2009, 2010.

Маритен, Ж., Правата на човека – в: Св. Малинов (съст.) Консерватизмът, т. 1, С. 1999, с. 123-154.

Методиев, В., Стоянов, Л., Български конституции и конституционни проекти, С. 2003.

Методиев, В., Учредителното събрание, извори и коментари, С., 2004.

Михайлова, Е., Парламентаризъм и правова държава в България, С. 2012.

Монтескьо, Ш., За духа на законите, С. 1984

Мутафчиев, П., Книга за българите, С., 1999.

Ниймайер, Г., Задълженията на политическото образование – Св. Малинов (съст.) Консерватизмът, т. 1, С. 1999, с. 427-441.

Палангурски, М., Държавно-политическата система на България (1879-1919), С.1995.

Радев, С., Строители на съвременна България, т.І и ІІ, С., 1971 и следв. издания.

Сартори, Дж., Теория на демокрацията, т. 1 и 2, С. 1993.

Спасов, Б., Желев, Г., Държавно право на Народна Република България, С. 1979.

Средства за оценяване:

Първи семестър

Самостоятелна работа на студентите:

( Вид на самостоятелната работа. Проверка и индивидуална работа със студентите.)

Изготвяне на анотация.

Изготвяне на реферат.

Тест за проверка на знанията и уменията

Втори семестър

Самостоятелна работа на студентите:

( Вид на самостоятелната работа. Проверка и индивидуална работа със студентите.)

Изготвяне на курсова работа.

Изготвяне на презентация.

Тест за проверка на знанията и уменията.