BATB001 Семинар: Туристически дестинации

Анотация:

Семинарът "Туристически дестинации" има за цел да разшири познанията на студентите за факторните условия в туризма, играещи ключова роля за планирането на пътувания, характеризиращи се с голямо многообразие и тясно свързани с определените дестинации. В този смисъл е от изключително значение, изучаването на природните, икономическите и културно-историческите факторни условия за развитието на туризма.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- водещите туристически дестинации и факторните условия, определящите тяхното развитие

2) могат:

- да анализират природните, икономическите и културно-историческите фактории, осигуряващи развитието на туризма по регионите, определени от Световната организация по туризъм


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Въведение в туризмаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Студентите в екип, предварително одобрен от преподавателя, избират един от следните региони, с обект на изследване конкретни туристически дестинации:

– Африка,

- Северна и Южна Америка,

- Азия,

- Австралия и Океания,

- Европа и Близкия Изток,

Литература по темите:

Студентите да имат знания и/или умения:

- по дисциплината "Въведение в туризма"

Средства за оценяване:

Посочените по-горе региони се разработват по следния план:

1. Ресурси за привличане на туристите в региона – антропогенни и природни

2. Международни туристически пристигания

3. Туристически заминавания

4. Приходи от международен туризъм

5. Разходи на населението за туристически пътувания в чужбина

6. Тенденции на развитие на туризма в конкретния регион

7. Изводи и препоръки

Обем – 20 страници, формат уърд.

Работа в екип от 5 студента

Презентация на разработката /обем 40 слайда/ пред аудитория, обсъждане и дискусия.