BAEB020 Икономически теории и експериментална икономика

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Курсът се състои от две части – теоретична (под формата на лекция)

и практическа – участие в експерименти и семинарните им дискусии.

Курсът има за цел да запознае студентите с основните постижения в областта на развитието на икономическия анализ. Той е изграден върху изучаване на най-ярките представители на икономическата мисъл и акцентира едновременно върху еволюционния характер на измененията, както и върху революционната промяна в икономическата наука.

В него се изяснява съдържанието на ключовите термини, понятия и инструментариум, с който борави икономическата наука днес и които са резултат на вековното й развитие

Курсът има амбицията студентите да са в състояние да прилагат теориите и концепциите, познати им от курса в практически експериментални изследвания върху набор от проблеми. Курсът следва синтезирана класическа схема на преподаване на еволюцията на икономическия анализ.

Основена цел на курса е да представи икономическата наука като алтернативни икономически концепции и да даде инструмент за апробиране на различните икономически концепции чрез експериментите.

Икономическите теории предоставят на студентите в лекционна форма икономическите концепции в тяхната алтернативност около създадените от тях основни понятия, категории, инструменти и методи.

Експерименталната икономика е приложение на методите на икономическите теории в решаването на икономически проблеми.

Според модела на курса, всяко практическо експериментално занятие се осъществява в две части – лекция от 45 минути и 10-15 минути експеримент, последван от дискусия в рамките на 30-35 минути.

Мотивация:

1. Кризата на съвременния етап, в икономическата наука. Това изисква студентите да бъдат запознати с множество, алтернативни икономически концепции и системи и да бъзат обучени в набор от начини за анализ на икономическите феномени и процеси.

2. Студентите в последните десетилетия се съмняват с основание в учебникарското представяне на икономическата теория,което просто им показва, че нещо се случва в икономиката, когато двете криви се пресичат помежду си. Недоволство на студентите от облъчването им с неокласическата доктрина и безалтернативността на преподаването й доведе до поредица стачки на студентите дори внай-престижните университети по света.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

доц. Нинел Нешева-Кьосева  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? понятийния и категориалния апарат на икономическата наука

? механизмът на научния исторически прогрес (включително приествеността и революционните изменения) в предмета и методите, използувани в икономическата наука от миналото до днес

? интелектуалните, културните и материалните сили, формирали историческото развитие на икономическата наука

? най-важните научни приности в икономиката

2) могат:

? да локализират в интернет-ресурсите оригинални класически текстове и да разбират различията в методите, които биват използувани за развитие и провеждане на икономическите идеи

? да придобият културна и икономическа грамотност от разбирането на приноса на най-големите представители на икономическата мисъл (Меркантилистите, Физиократите, Марксистите, Кейнсианците, Монетаристите и пр).

? да прилагат теориите и концепциите, познати им от курса в практически експериментални изследвания.


Предварителни изисквания:
• Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на курса и препоръчителна литература

Тема 1.

Методология и философия на икономическата наука. Материалистически (класификационни) и аналитични определения на икономическата наука .

Тема 2.

Антична и каноническа икономическа мисъл. Основни понятия и категории. Количествените методи.

Тема 3.

Ренесанс, Реформация, Просвещение и икономически анализ. Меркантилизъм.

Тема 4

Преход към класическата икономическа школа.Физиократизъм.

Тема 5.

Класическа икономическа теория Адам Смит

Експериментално изследване 1Търсене и предлагане в условия на перфектна конкуренция Семинар №1

Тема 6.

Класическа икономическа теория (Рикардо, Сей, Малтус)

Експериментално изследване 2 Конкуренция Семинар №2

Тема 7,

Икономическата теория на Карл Маркс

Експериментално изследване 3: Намаляващата норма на печалба и ефектът на отчуждение от собствеността. Семинар №3

Тема 8.

Маржинализъм

Експериментално изследване 4: Цени и ценообразуване. Използаване на методът на пределните величини. Семинар № 4.

Тема 9

Неокласическа икономическа школа (Алфред Маршал)

Експериментално изследване 5: Пазарни оферти. Семинар № 5.

Тема 10.

Неокласическа теория на благосъстоянието

Експериментално изследване № 6. Екстернали и ефектът на данъците върху благосъстоянието. Семинар № 6

Тема 11 Джон Мейнард Кейнс. Кейнсианство.

Експериментално изследване 7:Инфлация и заетост Семинар № 7

Тема 12

Посткейнисанство.

Експериментално изследване № 8. Реален пазарен експеримент. Семинар № 8.

Тема 13 Монетаризъм. Милтън Фридман

Експериментално изследване № 9.Парични агрегати. Семинар № 9.

Тема 14

Институционализъм и неоинституционализъм

Експериментално изследване № 10. Обществени блага. Семинар № 10.

Тема 15.

Неоинституционализъм

Експериментално изследване № 11. Доверие, справедливост, реципрочност и алтруизъм (експериментални теми свързани с Корпоративта социална отговорност, неоинституционалните направления, счетоводството на устойчивото развитие, екологичния му и социален дял) Семинар № 12

Литература по темите:

Основна литература

1. Кьосева, Н., Икономически теории. Еволюция на икономическия анализ в Западната цивилизация, НБУ 2009.

2. Аникин, А., Младостта на науката, С. 1978,

3. Бекярова, К., Б. Велев, И. Пипев, Икономически теории. Икономическата мисъл от древността до наши дни,

4. Бухолц, Тод., Живи идеи от мъртви икономисти

5. Тошкова, С., Икономическите алтернативи

6. Тошкова, С, Икономически теории, учебник за дистанционно обучение на НБУ.

7. http://bussines.baylor.edu

8. http://econbook

9. http://economictheoryandpolicy.blogspot.com/ Блог на Центъра за икономически теории и стопански политики на Стопанския факултет на СУ Св. Кл. Охридски.

Допълнителна литература

10. Walras, L., Elements of Pure Economics

11. Wiser, F., Natural Value,

12. Кейнс. Дж.М. Обща теория на заетостта, лихвата и парите, С. 1993

13. Coase, Ronald, The Problem of Social Costs

14. Letwin, W., Origins of Scientific Economics

15. Митчел, У., Экономические циклы, М. 1984,

16. Malthus, T. R., An Essay of Population,

17. Marshal, A., Principles of Economics

18. Нобелови лауреати. Енциклопедичен справочник.

19. Савов, Ст., Теории за пазарното стопанство. С. 1992

20. Say, J. B., Treatise on Political economy or Production, Distribution and consumption of Wealth.

21. Smith, Adam, The Wealth of Nations,

22. Friedman, Milton, A Monetary History of the United States 1867-1960

23. Шумпетер, Дж., История на икономическия анализ, т.І.,

24. Хансен, А., Экономические циклы и национальны доход, М. 1959,

25. Hollander, Samuel, The economics of David Ricardo

26. Hicks, J. R., Capital and Growth

27. History of Political economy – v. IV (за маржиналистката революция)

28. The New Palgrave, A Dictionary of Economics.

29. Robinson, J., "Kalecki and Keynes" сп. Икономическа мисъл, 1994, кн. 1, 78-86..

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 2х25 %=50%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ …25 %