GENB016A Основи на правото

Анотация:

В процеса на обучението студентите получават академична и образователна подготовка относно най-общите проявления на правото в съвременния живот, овладяват основите на правото като наука и практическата му приложимост в действителността. Целите на курса са:

• Да обогати общата правна култура на студентите, като проследи историята на държавата, правото и правната наука от древността до наши дни.

• Да разгледа отличителните белези на правната система и различните видове източници на правото.

• Да запознае студентите със същността на правните норми, юридическите факти, правното отношение.

• Да коментира характеристиките на особеностите на правните субекти – физически лица, юридически лица, държавата, международни организации.

• Да провокира интереса на студентите към изследване на основните положения на публичното право.

• Да изясни същността на гражданското право – обща част и специална част.

• Да обсъди гражданскоправната защита на субективните права.

• Да запознае студентите с основите на наказателното право и особеностите на наказателната отговорност.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

проф. Веселина Манева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• значението на основни термини и понятия от областта на правото;

• общите принципи на действащата в Република България правна система;

• видовете правни отрасли и правни институти

2) могат:

• да осмислят и да тълкуват съдържанието на основни юридически актове;

• да изготвят презентация по общотеоретични проблеми на правото;

• да различават различни документи и да разпознават предназначението им в правния живот – молба, докладна записка, жалба, заповед, решение, наказателно постановление, договор, пълномощно, нотариален акт, учредителен акт на юридически лица, актове на съдебната власт, изпълнителен лист и др.;

• да използват различни ведомствени регистри


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на заниманията по семестри

Първи семестър

Лекции

Лекция 1. Тема: Възникване и развитие на държавата.

• основни понятия: брак, гражданин, държава, зависимост, индивид, институция, конфликт, монархия, организация, право, правна наука, развитие, република, род, семейство, собственост, сенат, статус, труд, управление, човек

• основни факти и реалии: Развитие на държавата в Древния свят – Египет, Шумер и Вавилон, Китай; Античния свят – Атина, Рим; през феодализма – Западна Европа, Византия, България, Китай, Арабски халифат

• големите изследователи и автори в областта: Михаил Андреев, И. Базанов, Мария Костова, Малина Новкиришка, Теодор Пиперков, Гълъбина Петрова, Димитър Токушев, Цеко Торбов, Мишел Тропер, Херберт Хаусманингер, Румен Чолов / J. Crook, A.H.M. Jones.

Лекция 2. Тема: Възникване и развитие на държавата.

• основни понятия: власт, гражданин, държава, зависимост, индивид, институция, конфликт, личност, монархия, обичай, организация, република групи, диктатура, държава, елементи, идентичност, монархия, народ, общност, република, управление, устройство, федерация

• основни факти и реалии: същност на държавата; държавен орган; държавен апарат; принцип за разделение на властта в държавния апарат; признаци на държавата – народ, територия, държавна власт; форма на държавата; форма на държавно управление; форма на държавно устройство; развитие на държавното управление през 16 – 19 век; държавата през 20 век

• големите изследователи и автори в областта: Георги Близнашки, Даниел Вълчев, Лъчезар Дачев, Дж. Кели, Любомир Владикин, Мария Манолова, Гълъбина Петрова, Мишел Тропер, Янаки Стоилов.

Лекция 3. Тема: История на правото и правната наука.

• основни понятия: брак, власт, гражданин, държава, държавен орган, държавен апарат, институция, регулация, ред, род, семейство, собственост, управление, федерация

• основни факти и реалии: Развитие на правото в Древния свят – Египет, Шумер и Вавилон, Китай; Античния свят – Атина, Рим; през феодализма – Западна Европа, Византия, България, Китай, Арабски халифат

• големите изследователи и автори в областта: Михаил Андреев, И. Базанов, Мария Костова, Малина Новкиришка, Теодор Пиперков, Гълъбина Петрова, Димитър Токушев, Цеко Торбов, Мишел Тропер, Херберт Хаусманингер, Румен Чолов / J. Crook, A.H.M. Jones.

Лекция 4. Тема: История на правото и правната наука.

• основни понятия: власт, групи, диктатура, държава, елементи, идентичност, монархия, народ, общност, република, собственост, труд, управление, устройство, федерация

• основни факти и реалии: развитие на националните правни системи през 16 – 19 век; правото през 20 век

• големите изследователи и автори в областта: Даниел Вълчев, Дж. Кели, Любомир Владикин, Мария Манолова, Гълъбина Петрова, Цеко Торбов, Мишел Тропер.

Лекция 5. Тема: Понятие за правна система.

• основни понятия: дял на правото, институт, норма, отрасъл, правна система

• основни факти и реалии: система на правото, публично право, частно право, материално право, процесуално право, вътрешно право, международно право, правни отрасли – конституционно право, административно право, финансово право, наказателно право, международно публично право, административно-процесуално право, гражданско-процесуално право, наказателно-процесуално право, гражданско право – обща част, вещно право, облигационно право, наследствено право, право на интелектуалната и индустриална собственост, семейно право, трудово право, търговско право, международно частно право

• големите изследователи и автори в областта: Рене Давид, Джоузеф Раз, Димитрина Милкова, Росен Ташев, Цеко Торбов / Benedetto Conforti.

Лекция 6. Тема: Видове правни системи

• основни понятия: норма, правна система; правно семейство

• основни факти и реалии: национални правни системи; анализ на съвременните правни семейства – континентално (романо-германско) правно семейство; семейство на общото (англо-саксонско) право; религиозно-традиционно правно семейство

• големите изследователи и автори в областта: Рене Давид, Димитрина Милкова, Димитър Радев, Феликс Решетников.

Лекция 7. Тема: Източник на правото.

• основни понятия: акт, закон, източник, лице, норма, обичай, отношения, поведение, прецедент, ред, регулация, структура, управление

• основни факти и реалии: юридически актове, нормативни актове – правотворчески и тълкувателни; индивидуални юридически актове – правоприлагащи, тълкувателни и актове на реализация на участниците в правните отношения

• големите изследователи и автори в областта: Димитрина Милкова, Димитър Радев, Росен Ташев, Цеко Торбов.

Лекция 8. Тема: Конституцията като източник на правото.

• основни понятия: автономия, власт, върховенство, гражданин, действие, закон, институция, организация, права, преамбюл, регенство, суверенитет, управление

• основни факти и реалии: същност на Конституцията, видове конституции, български конституционни актове, изменение и допълнение на Конституцията

• големите изследователи и автори в областта: Веселин Методиев, Блек Сирил, Борис Спасов, Стефан Стойчев, Лъчезар Стоянов, Евгени Танчев

Лекция 9. Тема: Конституцията като източник на правото

• основни понятия: акт, власт, брак, гражданин, действие, държавен орган, избор, източник, институция, информация, култура, образование, организация, пазар, партия, многообразие, права, религия, семейство, собственост, статус, труд, управление

• основни факти и реалии: структура на конституционния акт и основни начала – парламентарно управление, разделение на властите, равенство на гражданите, официален език, законност; общо, равно, пряко избирателно право; политически плурализъм, свобода на сдружаването и на вероизповеданията, закрила на семейството, майчинството, децата, труда и околната среда; неприкосновеност на частната собственост, забрана на злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защита на потребителя; свободно развитие на науката, образованието и изкуствата

• големите изследователи и автори в областта: Борис Спасов, Стефан Стойчев, Евгени Танчев

Лекция 10. Тема: Конституцията като източник на правото

• основни понятия: акт, брак, гражданство, действие, избирателно право, институция, информация, култура, образование, организация, пазар, права, семейство, система, собственост, статус, труд, управление

• основни факти и реалии: историко-правен сравнителен анализ на конституционните права на гражданите в Европа, права и задължения на гражданите – лични, политически, социално-икономически – според Конституцията

• големите изследователи и автори в областта: Стефан Баламезов, Нено Неновски, Борис Спасов, Стефан Стойчев, Евгени Танчев

Лекция 11. Тема: Конституцията като източник на правото.

• основни понятия: акт, анкетна комисия, вето, вот, депутат, държавен апарат, електорат, избор, имунитет, интерпелация, кворум, легислатура, мандат, мнозинство, община, организация, плебисцит, промулгация, референдум, указ, управление

• основни факти и реалии: държавни органи – Народно събрание, Президент, Министерски съвет, органи на местното самоуправление и местната власт, съдебна власт, Конституционен съд и неговите актове

• големите изследователи и автори в областта: Христина Балабанова, Георги Близнашки, Пламен Киров, Екатерина Михайлова, Борис Спасов, Стефан Стойчев, Евгени Танчев

Лекция 12. Тема: Законите като основен източник на правото.

• основни понятия: акт, власт, гражданин, действие, държавен орган, законодателна инициатива, норма, организация, правомощие, решение, регулация

• основни факти и реалии: понятие за закон, законодателна инициатива, внасяне, обсъждане, гласуване на законопроекта; преодоляване на президентско вето, отхвърлен законопроект, законопроект за ратифициране, обнародване, отмяна и замяна на закон с нов закон, действие на нормативните актове – в пространството, спрямо лицата и по време; отмяна, изменение и допълване на нормативните актове, недействителност на нормативните актове

• големите изследователи и автори в областта: Димитрина Милкова, Нено Неновски, Димитър Радев, Борис Спасов, Живко Сталев, Стефан Стойчев, Евгени Танчев, Росен Ташев

Лекция 13. Тема: Подзаконовите нормативни актове като източници на правото.

• основни понятия: акт, власт, гражданин, действие, делегирано законодателство, държавен орган, компетентност, норма, община, орган, правителство, управление

• основни факти и реалии: понятие за подзаконов нормативен акт, нормативни актове на Министерския съвет – видове и характеристики, нормативни актове на отделните министри, нормативни актове на общинските съвети, нормативен акт по прилагане на друг нормативен акт, отмяна на подзаконови нормативни актове, действие на нормативните актове – в пространството, спрямо лицата и по време; отмяна, изменение и допълване на нормативните актове, недействителност на нормативните актове

• големите изследователи и автори в областта: Иван Дерменджиев, Добри Димитров, Дарина Зиновиева, Димитър Костов, Емилия Къндева, Кино Лазаров, Дончо Хрусанов

Лекция 14. Тема: Международните договори и другите източници на правото: съдебната практика, правният обичай, договорите, вътрешните правила в организациите, правната доктрина.

• основни понятия: арбитраж, бежанец, виза, геноцид, гражданство, граница, дипломат, договор, експулсация, ембарго, жалба, консул, контрибуция, конфликт, меморандум, неутралитет, посланик, правна помощ, пролонгация, репарация, риск, санкции, сегрегация, сепаратизъм, сигурност, суверенитет, тероризъм, убежище, ултиматум, чужденец

• основни факти и реалии: създаване на международното право от Хуго Гроций, определение за международен договор, видове международни договори, актове на съдебната власт – валидност и недействителност, същност на правния обичай, юриспруденцията, същност и видове договори, съдържание и значение на вътрешноорганизационни актове – устави, дружествени договори, трудов договор, колективни трудови договори, моралът като източник на правото, общите принципи и ролята на правната доктрина

• големите изследователи и автори в областта: Орлин Борисов, Александър Еленков, Кино Лазаров, Емилия Къндева, Стефан Павлов, Живко Сталев, Дончо Хрусанов

Лекция 15. Тема: Правна норма. Правни принципи.

• основни понятия: диспозиция, законост, защита, институт, независимост, неравенство, норма, общество, отношения, поведение, право, равенство, ред, регулация, санкция, структура, функция, хипотеза

• основни факти и реалии: разглеждане на видовете социални норми, съдържание на позитивноправната норма, родови черти на правната норма като социална норма, видови черти на правната норма като социална норма, определение за правна норма, структура на правната норма и видове правни норми, същност на принципите, видове принципи, разглеждане на отделните разновидности правни принципи

• големите изследователи и автори в областта: Венелин Ганев, Димитрина Милкова, Димитрина Милкова, Димитър Радев, Росен Ташев, Цеко Торбов

Лекция 16. Тема: Юридически факт. Фактически състав.

• основни понятия: акт, действие, диспозиция, норма, отношение, правна последица, правомерност, събитие, състояние, факт, хипотеза, явление

• основни факти и реалии: аспекти на юридическите факти, сравнителен анализ на юридическите факти и правните норми, юридическите факти и правоотношенията, сравнение между юридическите факти и субективните права и задължения, видове юридически факти, определение за фактически състав, видове фактически състави

• големите изследователи и автори в областта: Венелин Ганев, Александър Джеров, Димитрина Милкова, Мария Павлова, Димитър Радев, Витали Таджер, Росен Ташев, Цеко Торбов

Лекция 17. Тема: Правни презумпции и фикции.

• основни понятия: отношение, отрасъл, право, регулация, субект, факт, явление

• основни факти и реалии: същност на презумпцията, характеристики на презумпцията, определение за презумпция, видове презумции, същност на фикциите, дефиниция за фикция, видове фикции

• големите изследователи и автори в областта: Венелин Ганев, Александър Джеров, Тенчо Колев, Димитрина Милкова, Мария Павлова, Димитър Радев, Витали Таджер, Росен Ташев, Цеко Торбов

Лекция 18. Тема: Правно отношение.

• основни понятия: активност, блага, вещ, защита, индивид, норма, общество, общност, отношение, пасивност, поведение, право, притезание, регулация, резултат, структура

• основни факти и реалии: определение за правоотношение, същност на правоотношенията, характеристика на правоотношенията, структура на правоотношението, видове правоотношения

• големите изследователи и автори в областта: Венелин Ганев, Александър Джеров, Тенчо Колев, Димитрина Милкова, Мария Павлова, Димитър Радев, Витали Таджер, Росен Ташев, Цеко Торбов

Лекция 19. Тема: Правно отношение.

• основни понятия: активност, блага, вещ, защита, индивид, интерес, норма, общество, общност, отношение, пасивност, поведение, право, притезание, регулация, резултат, стойност, структура

• основни факти и реалии: историческо развитие на термина „субективно право”, дефиниция за субективно право, видове субективни права, защита на субективното право, определение за юридическо задължение, характеристика на юридическото задължение, разграничение от субективното право, разграничение от юридическата обвързаност

• големите изследователи и автори в областта: Венелин Ганев, Александър Джеров, Тенчо Колев, Димитрина Милкова, Мария Павлова, Димитър Радев, Витали Таджер, Росен Ташев, Цеко Торбов

Лекция 20. Тема: Понятие за субект на правото.

• основни понятия: гражданство, задължение, индивид, личност, общност, организация, отрасъл, право, субект, човек, явление

• основни факти и реалии: определение за субект на правото, характерни черти на субекта на правото, правосубектност – същност и видове, видове субекти на правото

• големите изследователи и автори в областта: Венелин Ганев, Александър Джеров, Тенчо Колев, Димитрина Милкова, Мария Павлова, Димитър Радев, Витали Таджер, Росен Ташев, Цеко Торбов

Практически занимания (10 часа)

1. Дискусия и представяне на презентации по теми 1, 2, 3 и 4 - (2 часа)

2. Дискусия и представяне на презентации по теми 8, 9, 10, 11 - (3 часа)

3. Дискусия и разглеждане на юридически актове по тема 12 и 13 - (2 часа)

4. Дискусия и разглеждане на юридически актове по теми 14, 15, 16 и 17 - (2 часа)

Текущ контрол (1 час)

Самостоятелна работа на студентите

Изготвяне на презентация.

Втори семестър

Лекции

Лекция 21. Тема: Физическото лице като субект на правото.

• основни понятия: акт за гражданско състояние, безвестно отсъствие, брак, възраст, длъжностно лице по гражданско състояние, едноличен търговец, име, малолетен, местожителство, местопребиваване, настойник, недостойнство за наследяване, непълнолетен, низходящ, отношение, поставяне под запрещение, осиновяване, попечителство, припознаване, произход, пълнолетен, родство, сватовство, семейство, смърт, статус, степен на родство, субект, човек

• основни факти и реалии: нормативна уредба на правния институт, определение, правоспособност на физическите лица, дееспособност на физическите лица, деликтоспособност на физическите лица

големите изследователи и автори в областта: Венелин Ганев, Александър Джеров, Димитрина Милкова, Мария Павлова, Димитър Радев, Витали Таджер, Росен Ташев, Цеко Торбов

Лекция 22. Тема: Юридическото лице като субект на правото.

• основни понятия: власт, имущество, интерес, общество, отношение, орган, организация, отрасъл, пазар, политика, право, правомощие, ред, религия, статус, стопанство, субект, управление, хора

• основни факти и реалии: предпоставки за възникването на юридическото лице, историческо развитие на фигурата на юридическите лица, родови черти на юридическите лица,

• големите изследователи и автори в областта: Венелин Ганев, Огнян Герджиков, Поля Голева, Александър Джеров, Маргарита Златарева, Димитрина Милкова, Мария Павлова, Димитър Радев, Витали Таджер, Росен Ташев, Цеко Торбов

Лекция 23. Тема: Юридическото лице като субект на правото.

• основни понятия: власт, имущество, интерес, общество, отношение, орган, организация, отрасъл, пазар, политика, право, правомощие, ред, религия, статус, стопанство, субект, управление, хора

• основни факти и реалии: индивидуализиращи юридическите лица характеристики, видове юридически лица – лица с нестопанска цел, юридически лица – търговски субекти

големите изследователи и автори в областта: Венелин Ганев, Огнян Герджиков, Поля Голева, Александър Джеров, Маргарита Златарева, Димитрина Милкова, Мария Павлова, Димитър Радев, Витали Таджер, Росен Ташев, Цеко Торбов

Лекция 24. Тема: Държавата като субект на правото. Международната организация като субект на правото.

• основни понятия: дейност, договор, държава, заплаха, защита, интерес, компетентност, конфликт, орган, организация, отношение, отрасъл, право, риск, сигурност, система, собственост, субект, тероризъм, устав, цел

• основни факти и реалии: особености на държавата като субект на правото, определение за международните организации като субекти на правото, признаци на международната организация, договорна основа, цели на организацията, права и задължения на международната организация, правомерност на международната организация, видове международни организации

• големите изследователи и автори в областта: Орлин Борисов, Венелин Ганев, Димитрина Милкова, Мария Павлова, Димитър Радев, Витали Таджер, Росен Ташев, Цеко Торбов

Лекция 25. Тема: Основи на публичното право – правоотношения и актове в конституционното право, административното право и финансовото право

• основни понятия:

основни факти и реалии: държавна власт и държавно управление, административен акт, административен контрол, правораздавателен надзор върху администрацията, финансови вземания, способи за погасяване на финансови задължения, финансов контрол, имуществена отчетническа отговорност, бюджетно право, митническо право, данъчно право, банково право, валутно законодателство

• големите изследователи и автори в областта: Иван Дерменджиев, Добри Димитров, Дарина Зиновиева, Димитър Костов, Страшимир Кучев, Емилия Къндева, Кино Лазаров, Борис Спасов, Дончо Хрусанов

Лекция 26. Тема: Отговорност в административното право. Административни нарушения и административни наказания

• основни понятия: индивидуален административен акт, общ административен акт, подзаконов акт, акт за установяване на административно нарушение, наказателно постановление

• основни факти и реалии: административна принуда, административно-наказателна отговорност, административно нарушение, административно наказание, субекти, страни и участници в административния процес, производство по издаване на индивидуални административни актове, производство по издаване на общи и нормативни административни актове, оспорване на административните актове по административен ред, оспорване на административните актове по съдебен ред пред първа съдебна инстанция, касационно производство, изпълнение на административни актове, производство по установяване на административни нарушения, производство по налагане на административни наказания

• големите изследователи и автори в областта: Иван Дерменджиев, Добри Димитров, Дарина Зиновиева, Димитър Костов, Емилия Къндева, Кино Лазаров, Дончо Хрусанов

Лекция 27. Тема: Основи на гражданското право – правоотношение. Вещно право.

• основни понятия: вещ, владение, етажна собственост, ползване, сервитут, собственост, съсобственост,

• основни факти и реалии: система на гражданското право – обща и специална част, определение за вещ, обща характеристика на правото на собственост, съсобственост, етажна собственост, право на строеж, надстрояване и пристрояване, сервитути, способи за придобиване на вещни права, способи за прекратяване на вещни права

• големите изследователи и автори в областта: Георги Боянов, Александър Джеров, Методи Марков, Мария Павлова, Витали Таджер, Симеон Тасев

Лекция 28. Тема: Правна сделка

• основни понятия: акт, доброволно, договор, сделка, субект, събитие

• основни факти и реалии: понятие за сделка, видове сделки, сключване, съдържание на сделката, условия, срок и тежест на сделката, недействителност на сделките

• големите изследователи и автори в областта: Огнян Герджиков, Поля Голева, Александър Кожухаров, Мария Павлова, Витали Таджер

Лекция 29. Тема: Представителство.

• основни понятия: акт, доброволно, договор, закон, орган, представителна власт, пълномощие, право, субект, събитие

• основни факти и реалии: същност на представителството, отграничения на представителството от сходни правни отрасли, основания за възникването на представителството, видове представителство

• големите изследователи и автори в областта: Огнян Герджиков, Поля Голева, Александър Кожухаров, Мария Павлова, Витали Таджер

Лекция 30. Тема: Облигационно правоотношение

• основни понятия: длъжник, кредитор, облигационно задължение, престация,

• основни факти и реалии: същност на облигационното правоотношение, основания за възникване на облигационни отношения – непозволено увреждане, неоснователно обогатяване, водене на чужда работа без пълномощие

• големите изследователи и автори в областта: Поля Голева, Чудомир Големинов, Ангел Калайджиев, Александър Кожухаров, Методи Марков

Лекция 31. Тема: Общо учение за договорите

• основни понятия: вземане, забава на кредитора, задатък, залог, ипотека, неустойка, обезпечение на вземания, опрощаване, подновяване, поръчителство, прехвърляне на вземания и задължения, прихващане

• основни факти и реалии: определение за договор, същност на договора, видове договори, съдържание на договора, изпълнение и неизпълнение на задължение

• големите изследователи и автори в областта: Поля Голева, Ангел Калайджиев, Александър Кожухаров, Методи Марков

Лекция 32. Тема: Отделни видове договори. Търговски сделки

• основни понятия: изпълнение, обезпечение, сделка, сключване

• основни факти и реалии: продажба, замяна, дарение, изработка, наем, заем, влог, спогодба, поръчка, търговски сделки – превозни, застрахователни, банкови и валутни, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, лизингови

• големите изследователи и автори в областта: Александър Кожухаров, Огнян Герджиков

Лекция 33. Тема: Трудово право

• основни понятия: трудово правоотношение, работно време, почивка, отпуск, здравословни и безопасни условия на труд

• основни факти и реалии: трудов договор, работно време, почивки, отпуски

• големите изследователи и автори в областта: Васил Мръчков, Красимира Средкова

Лекция 34. Тема: Семейно право. Наследствено право

• основни понятия: брак, делба, завещание, издръжка, наследство. настойничество, осиновяване, попечителство, произход, развод, родител, родство, семейство,

• основни факти и реалии: сключване на брак, лични отношения между съпрузите, имуществени отношения между съпрузите, прекратяване на брака, произход, родство, осиновяване, отношения между родители и деца, издръжка, настойничество и попечителство, наследство по закон, наследство по завещание, приемане и отказ от наследство, делба на наследство

• големите изследователи и автори в областта: Методи Марков, Лиляна Ненова, Христо Тасев

Лекция 35. Тема: Право на интелектуална собственост

• основни понятия: автор, артист-изпълнител, звукозапис, изобретател, марка, патент, полезен модел, продуцент, радио- и телевизионни организации, филмов продуцент

• основни факти и реалии: авторско право – същност, носители, обекти и времетраене, използване на произведения, права, сродни на авторското право и други особени права, правно положение на марките, патентноспособност на изобретенията, патент, полезни модели

• големите изследователи и автори в областта: Цветана Каменова, Веселина Манева, Мария Павлова, Георги Саракинов, Витали Таджер

Лекция 36. Тема: Гражданскоправна защита на субективни права

• основни понятия: дело, доказателства, иск, подведомственост, подсъдност, представителство,

• основни факти и реалии: основно производство – предяваване на иск, решаване на делата, обжалване на решения и касационно обжалване, особени искови производства, обезпечително производство, изпълнително производство, охранителни производства

• големите изследователи и автори в областта: Живко Сталев

Лекция 37. Тема: Основи на наказателното право. Наказателно-отговорни лица

• основни понятия: малолетно, наказание, непълнолетно, норма, престъпление, пълнолетно лице,

• основни факти и реалии: същност на наказателното право, система на наказателното право, наказателно-отговорни лица

• големите изследователи и автори в областта: Антон Гиргинов, Иван Ненов

Лекция 38. Тема: Понятие за престъпление. Обща характеристика на наказанието

• основни понятия: вина, вменяемост, глоба, деяние, доживотен затвор, лишаване от права, лишаване от свобода, конфискация, наказание, обществена опасност, престъпление, противоправност

• основни факти и реалии:

• големите изследователи и автори в областта: Иван Ненов

Лекция 39. Тема: Видове престъпления

• основни понятия: престъпление

• основни факти и реалии:

• големите изследователи и автори в областта: Румен Владимиров, Димитър Михайлов, Александър Стойнов

Лекция 40. Тема: Наказателноправна защита

• основни понятия: гражданският ищец, гражданският ответник, защитник, определение, подсъдим, присъда, прокурор, протест, решение, частен обвинител, частен тъжител

• основни факти и реалии: участници в наказателния процес, органи на досъдебното производство, съд, другите участници в процеса, досъдебна и съдебна фаза на наказателния процес

• големите изследователи и автори в областта: Стефан Павлов

Практически занимания (10 часа)

1. Дискусия и разглеждане на юридически актове по тема 21 - (1 час)

2. Дискусия и разглеждане на юридически актове по тема 22 - (1 час)

3. Дискусия и разглеждане на юридически актове по тема 25, 26 - (1 час)

4. Дискусия и разглеждане на юридически актове по тема 27, 28, 29 - (1 час)

5. Дискусия и разглеждане на юридически актове по тема 32 - (1 час)

6. Дискусия и разглеждане на юридически актове по тема 33, 34 - (1 час)

7. Дискусия и разглеждане на юридически актове по тема 35 - (1 час)

8. Дискусия и разглеждане на юридически актове по тема 37, 38 - (1 час)

9. Дискусия и разглеждане на юридически актове по тема 36, 40 - (1 час)

Текущ контрол (1 час)

Литература по темите:

• Андреев, Михаил. Римско частно право. София: Наука и изкуство, 1992 г.;

• Базанов, И. Курс по римско право, т. 2. София: Университетско издателство, 1940 г.;

• Балабанова, Христина. Институцията министър в Република България. София: Стопанство, 2009 г.;

• Баламезов, Стефан. Конституционно право, ч. 3. София: Софи – Р, 1993 г.

• Блек, Сирил; Прев. от англ. език Румен Генов. Установяване на конституционното управление в България. София: Отворено общество, 1996 г.;

• Близнашки, Георги. Парламентарното управление в България. София: Стопанство, 1995 г.;

• Близнашки, Георги. Форма на държавата. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1999 г.;

• Борисов, Орлин. Международно публично право. София: Юриспрес, 2001 г.;

• Владикин, Любомир. Общо учение за държавата. София: „Програмни продукти и системи”, 1992 г.;

• Владимиров, Румен. Наказателно право в схеми и определения. Обща част. С., 2008 г.;

• Вълчев, Даниел. Студии по история на европейската философия. София: Сиби, 1999 г.;

• Ганев, Венелин. Учебник по обща теория на правото, т.1. София: 7 М График, 1990 г.;

• Ганев, Венелин. Учебник по обща теория на правото, т.2, ч.1: Правни субекти. София: 7 М График, 1990 г.;

• Герджиков, Огнян. Коментар на Търговския закон, кн.3. София: Софи – Р, 1997 г.;

• Гиргинов, Антон. Наказателно-отговорни лица. С., 1995 г.;

• Голева, Поля. Търговско право, кн.1. София: Фенея, 2001 г.;

• Голева, Поля. Облигационно право: Учебник за студенти по специалността "Право", второ допълнено и преработено издание. София: Теодора, 2004 г.;

• Големинов, Чудомир. Неоснователно обогатяване. (Гражданскоправни аспекти). Второ изд. С., 1998 г.

• Големинов, Чудомир. Гражданскоправни източници на задължения. С., 1999 г.

• Големинов, Чудомир. Отговорност за непозволено увреждане. С., 1999 г.

• Давид, Рене. Основные правовые системы современности (сравнительное право). Москва: Прогресс, 1967 г.;

• Дачев, Лъчезар. Общо учение за държавата. София: Юриспрес, 1999 г.;

• Двадесет и два типови договора по закона за задълженията и договорите : Закон за задълженията и договорите. София: Сиела, 1997 г.;

• Дерменджиев, Иван, Димитър Костов, Дончо Хрусанов. Административно право на Република България: Обща част. София: Тилиа, 1999 г.;

• Дерменджиев, Иван. Административно право. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005 г.;

• Джеров, Александър. Гражданско право: Обща част: Кн.1. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 1994 г.;

• Джеров, Александър. Гражданско право: Обща част: Кн.2. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 1997 г.;

• Димитров, Добри. Основи на публичното право. София: Сиела, 2008 г.;

• Драмлиев, Любомир. Философски увод в морала и правото, ч.1, ч.2 и ч.3. София: Сиела, 2000 г.;

• Зиновиева, Дарина. Компетентност на административните органи. София: Сиела, 2002 г.;

• Златарева, Маргарита. Юридически лица с нестопанска цел. София: Сиела, 2002 г.;

• Калайджиев, Ангел. Облигационно право. Обща част. четвърто преработено и допълнено издание. София: Сиби, 2007 г.;

• Келзен, Ханс. Чистото учение за правото. София: Юриспрес, 1995 г.;

• Кели, Дж., М.; Прев. Юрий Михайлов. Кратка история на западната теория на правото. София: Рива, 1998 г.;

• Киров, Пламен. Президентът в българския конституционен модел. София: Сиби, 2004 г.;

• Кожухаров, Александър. Общо учение за облигационното отношение. София: Юриспрес, 2002 г.;

• Кожухаров, Александър. Отделни облигационни правоотношения. София: Юриспрес, 2002 г.;

• Колев, Тенчо. Правни отношения и правни връзки. Благоевград: ЮЗУ „Неофит Рилски”, 1997 г.;

• Костов, Димитър. Държавна служба: Основи. София: Сиби, 2002 г.;

• Костова, Мария. Цицерон. За държавата, За законите. София: Софи – Р, 1994 г.;

• Костова, Мария, Малина Новкиришка, Теодор Пиперков. Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони. София: Издателство „Сиби”, 2009 г.;

• Кучев, Страшимир. Финансово право – обща част. Варна: Издателство „ТедИна”, 1994 г.

• Къндева, Емилия, Богдан Йорданов. Правен режим на държавната служба. София: Сиела, 2002 г.;

• Къндева, Емилия. Административно правосъдие. София: Сиела, 2006 г.;

• Лазаров, Кино. Недействителност на административните актове. София: Фенея, 2002 г.;

• Лазаров, Кино, Емилия Къндева, Александър Еленков. Коментар на административно-процесуалния кодекс. София: Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”, 2007 г.;

• Лок, Джон, Прев. от англ. език Светослав Малинов. Два трактата за управлението. София: ГАЛ-ИКО, 1996 г.;

• Манолова, Мария. История на държавата и правото: Трета българска държава (1878 – 1944 г.). София: 1994 г.;

• Марков, Методи. Семейно и наследствено право (трето преработено и допълнено издание). София: Сиби, 2007 г.;

• Милкова, Димитрина. Обща теория на правото. София: Албатрос, 2001 г.;

• Михайлов, Димитър. Проблеми на наказателното право. Обща част. С.: С., 2007;

• Михайлов, Димитър. Проблеми на наказателното право. Особена част. С.: С., 2008;

• Михайлова, Екатерина. Парламентаризъм и правова държава в България: Принципи и практики. София: НБУ, 2004 г.;

• Мръчков, Васил. Трудово право, четвърто издание. С.: Сиби, 2004, шесто преработено и допълнено издание – 2008;

• Ненов, Иван. Наказателно право на Република България. Обща част. Второ изд., кн. 1, кн. 2. С., 1992 г.

• Ненова, Лиляна. Семейно право – тълкувателен справочник. С., 1990 г.

• Неновски, Нено. Гражданско общество – държава – право. София: ЛИК, 1996 г.;

• Неновски, Нено. Конституционно право на защита. София: Сиби, 1998 г.;

• Павлов, Стефан. Наказателен процес на Република България. Обща част. София: Сиби, 1996 г.;

• Павлова, Мария. Гражданско право: Обща част. София: Софи – Р, 2002 г.;

• Петрова, Гълъбина. История на на българската държава и право: Част първа : Средновековие. София: Сиби, 2008 г.;

• Петрова, Гълъбина. История на на българската държава и право (680 – 1878). София: Сиби, 2009 г.;

• Пиперков, Т., Законът за Дванадесетте таблици и конфликтът между патриции и плебеи, в сп. „Съвременно право”, 3-4 (1999);

• Радев, Димитър. Обща теория на правото. София: Лик, 2008 г.;

• Раз, Джоузеф; Прев. от англ. език Марта Денкова. Понятието за правна система. София: "41Т" ЕООД, 2005;

• Решетников, Феликс . Правовые системы стран мира. Москва: Юридическая литература, 1993 г.;

• Розанис, Соломон. Недействителност на сделките. София: Фенея, 2005 г.;

• Романов, Димитър (състав.), ред. Юлия Захариева. Речник по международно право. София: Хейзъл, 2003 г.;

• Русчев, Иван. Нормативните актове – източници на частното право. София: Албатрос, 2008 г.;

• Саракинов, Георги. Авторското право и сродните му права в Република България. С., 1995 г.;

• Саракинов, Георги. Патентно право в Република България. С., 1998, четвърто преработено и допълнено издание – 2007 г.;

• Саракинов, Георги. Право върху търговска марка в Република България. Четвърто преработено и допълнено издание, Сиби, 2009 г.;

• Сивков, Цветан. Общината: Основни публичноправни аспекти. София: Сиби, 2002 г.;

• Спасов, Борис. Държавни органи на Народната република България. София: Наука и изкуство, 1955 г.;

• Спасов, Борис. Централни специализирани ведомства на управление в НР България. В сп. Правна мисъл, 1964 г.;

• Спасов, Борис. Конституционният съд. София: Legacon, 1994 г.;

• Спасов, Борис. Президентът на репубриката: Правно положение. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1995 г.;

• Спасов, Борис. Парламентарно право. София: Сиби, 1996 г.;

• Спасов, Борис. Учение за конституцията. София: Сиби, 1997 г.;

• Спасов, Борис. Съставяне на правни нормативни актове. София: Юриспрес, 1999 г.;

• Спасов, Борис. Конституционно право на Република България: Част 1. София: Юриспрес, 2002 г.;

• Спасов, Борис. Конституционно право на Република България: Част 2. София: Юриспрес, 2002 г.;

• Стайнов, Петко, Ангел, Ангелов, Борис Спасов. Наименование и употреба на актовете на държавно управление на Народна република България. София: Наука и изкуство, 1957 г.;

• Сталев, Живко, Нено Неновски. Конституционният съд и правното действие на неговите решения. София: Сиби, 1996 г.;

• Сталев, Живко. Българско гражданско процесуално право. София: Сиела, 2001 г.

• Сталев, Живко. Проблеми на Конституцията и на конституционното правосъдие: Сборник статии. София: Сиела, 2002 г.;

• Стоилов, Янаки. Държавна власт – правно-политически разграничения. София: Сиби, 2001 г.;

• Стойчев, Стефан. Конституционно право. София: Сиела, 2002 г.;

• Таджер, Витали. Гражданско право – обща част, дял 1. София: Софи – Р, 2001 г.;

• Таджер, Витали. Гражданско право – обща част, дял 2. София: Софи – Р, 2001 г.;

• Танчев, Евгени. Основни права на човека и гражданина. София: Албатрос, 1998 г.;

• Танчев, Евгени. Въведение в конституционното право: Част 1. София: Сиби, 2003 г.;

• Танчев, Евгени, Мартин Белов. Сравнително конституционно право. София: Сиби, 2009 г.;

• Тасев, Симеон, Методи Марков. Гражданско право – обща част. София: Издателство Сиби, 2008 г.;

• Ташев, Росен. Новите източници на българското право. София: ЛИК, 1996 г.;

• Ташев, Росен. Теория за правната система. София: Сиби, 2006 г.;

• Ташев, Росен. Обща теория на правото: Основни правни понятия. София: Сиби, 2007 г.;

• Токушев, Димитър. История на българската средновековна държава и право. София: Сиби, 2009 г.;

• Торбов, Цеко. История и теория на правото. София: БАН, 1992 г.;

• Тропер, Мишел. За една юридическа теория на държавата. София: Академично издателство "Проф.Марин Дринов", 1998 г.;

• Хабермас, Юрген. Морал, право и демокрация. София: Дом на науките за човека и обществото, 1999 г.;

• Хаджолян, Масис. Държава, право, конституция : Избрани студии и статии, Т.1. Варна: ВСУ "Черноризец Храбър", 2002 г.;

• Хаджолян, Масис. Държава, право, конституция : Избрани студии и статии, Т.2. Варна: ВСУ "Черноризец Храбър", 2009 г.;

• Хаусманингер, Херберт. Casebook по римско вещно право. София: Сиби, 2000 г.;

• Хаусманингер, Херберт. Casebook по римско облигационно право. София: Сиби, 2002 г.;

• Хрусанов, Дончо. Оспорване на административни актове. София: Сиби, 2002 г.;

• Чолов, Румен. Римско частно право. София: Сиела, 2000 г.

Средства за оценяване:

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ: 100%

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР:

УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ 20 %

ПИСМЕНИ РАБОТИ (анотация, резюме,

реферат, курсова работа,

презентация и др.) 5 %

ТЕСТ 25 %

ВТОРИ СЕМЕСТЪР:

УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ 20 %

ПИСМЕНИ РАБОТИ 5 %

ТЕСТ 25 %

УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО СТУДЕНТ МОЖЕ ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ФИНАЛЕН ИЗПИТ:

Освобождаването от финален изпит предвижда задължителното участие в следните форми на текущо оценяване:

1. полагането на два теста през двата семестъра,

2. участие в практическите занимания през двата семестъра