GENB026 Човешката култура

Анотация:

АНОТАЦИЯ НА КУРСА:В курса GENB026 ще бъде изучавана културата на човека като тип дейност /умение/: 1. – устна /фолклорна/ култура и 2. – книжовна /не-фолклорна/ култура. Ще бъдат изучавани проявленията на културата на човека – словото, музиката и кинетиката; словесните, музикалните и кинетичните образи; архетипни образи и тяхното осъзнаване от днешните ни разбирания за културна имунизация.

От фолклорната класика ще бъде застъпено изучаването на умението на човека да подрежда живеенето си – календарно-обредни и семейно-обредни практки. Умението на човека да подрежда живеенето си чрез словото – вълшебните приказки, чрез музицирането и кинетиката – умението да подрежда телестното в пространството – ходенето, хората и ръчениците. Ще бъдат изучени такива проявления на културата на човека като етностереотипите и тяхната метафоричност и, разбира се, паремиите и въобще наративността ...

• От книжовната /не-фолклорната/ култура ще се наблегне на християнската цивилизаця отпреди индустриализацията – образите на «тъмнто» Средновековие с неговите категории за подредба на живеенето – милосърдие, грях, Дама на сърцето и др., Ренесансът ще бъде видян през образите в творбите на У. Шекспир, Чосър, Бокачио и Фр. Рабле. Романтизмът ще бъде почувстван чрез образите в творбите на Дюма – баща и син, Дж. Верди, П. Чайковски, а «модерните времена» чрез творчеството на Л. Карол.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

проф. Георг Краев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: що е човешка култура – фолклорна и не-фолклорна и проявленията им – образите на словото, на музиката и кинетиката.

2) могат: да оразличават фолклорната от не-фолклорната култура и техните проявления – словото /устно и книжовно/, музиката /народна и не-народна/ и кинетиката / хоро, ръченица и танци, балет/.Ще могат да оразличават изкуството като превърната форма на труд от любителското изкуство /художествената самодейност/ .


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

. Описание на курса: Курсът има за цел да бъдат запознати студентите с „двете лица” на културата на човека – фолклорната / устната/ и не-фолклорната /книжовната/ култури. Културата на човека ще бъде изучавана и преподавана на принципа на играта „пъзел” – от даден културен факт и неговите реалии /метафори, семиотични потоци, образи/ до сглобяването, до подредбата на „картината на света” на човека, бил той, човекът, „вчерашен” или „днешен”; уменията на човека да подрежда, да бъде „културен герой”, да превръща „дивото” в „питомно”, сюжетите, по които е „подреждал” или „разреждал” живеенето си; и как уменията /фолклорна култура/ се превръщат в изкуства /не-фолклорната култура/, в „превърната форма на труд”; как „времето” от цикличноповторяемо /архаика, фолклор/ става линейно и крайно /християнска цивилизация/ и „безкрайно” /културата на постмодерна/; какво са за културата на човека „делникът” и „празникът”, какво е „свободното време” и още 1001 неща-образи от културата на човека и начинът им на употреба от него – вчера и днес.

• основни понятия

• култура, цивилизация, фолклорна и не-фолклорна култура, постфолклор, криптофолклор, пстмодерн, поп-култура, синкретизъм, хронотоп, метафора и метаморфизъм, бинарни опозиции, система, структура, инвариант, алгоритъм, код, семиотика, фасцинация и др.

• основни факти и реалии

• архаика, фолклор, мит и митология, сюжет, християнска цивилизация, Средновековие, Ренесанс, романтизъм, Готика, християнски ценности - образи на милосърдието, плодородие – фасциниращи образи, грях – ябълка, кутията на Пандора и др.

Тематичен план на заниманията по семестри

Първи семестър

Лекции

Лекция 1. Тема: Що е култура? Културна имунизация.

• основни понятия – култура – не-култура, питомно – диво, космос – хаос, синкретизъм, минимализъм, табу – културна имунизация

• основни факти и реалии – обред – обичай, биосоциални взаимоотношения, социално-антропологична общност - мома – жена, ерген - мъж

• големите изследователи и автори в областта – З. Фроид, Дж. Фрейзър

Лекция 2. Тема: Типове култура – устна и книжовна. Писменост. Текст. Текстът като „плетка от лице и опако”. Организация на текста – проза и поезия. Фолклорна и не-фолклорна култура. Що е фолклор?

Ив. Шшманов

Лекция 3. Тема: Времето. Представи и образи за времето. „Кръговото” време на фолклора.

Мит и митология. Хронотоп. „кръгово време” /циклично време/.

Лекция 4. Тема: Уменията на фолклорния човек да управлява времето. Календар /слънчев и лунен/. Календарно-обредна система. Семейна обредност. Календарът като разказ.

Лекция 5. Тема: Инициация /предсватбени обичаи и обреди/. Сюжети на инициацията. Вълшебна прикзка. Мит и обред.

Г. Краев. Маска и було. С., 2005

Лекция 6. Тема: Културата на фолклорния смях. Ергенски маскаради.

Маска /прозопон/. Естетика на тъждествата. Фасцинация.”Горница и долница”. Криптофолклор. Травестия.

Г. Краев. Маска и було, М. Бахтин. Франсоа Рабле и средновековната смехова култура.

Лекция 7. Тема: Културата на фолклорния плач. Образи и метафори на плача. Погребална обредност. Прогностики за смърт. Баба Марта.

Погребението като разказ.

Хр. Вакарелски. Българскки погребални обреди., С., 1982

Лекция 8. Тема: Фолклорната сватба като разказ. Образи и метафори. Було, петел, сватбената елха и др. Социални ипостасии .

Ерген – стар ерген , свекър, тъст

Мома - стара мома, „нечесна булка”, „ялова булка”, свекърва, тъща

Р. Иваноова. Българската фолклорна сватба.

Лекция 9. Тема: Народно или фолклорно християнство. „Плодородие : грях”. Образи и метафори. Св. Богородица, Райко. Понятията и техните образи - богат – беден, господин, госпожа. Еволюция и деволюция.

А. Гурвич. Категории на Средновековието

Лекция 10. Тема: Фолклорната култура като тип имунизация на не-фолклорната култура. Фолклорът като синдром за етническо самосъзнание. „Веда Словена”.

Етнически стереотипи – поговорка, гатанка

Ив. Богданов

…………………………

Практически занимания

Семинар 1. Тема: Какво разбирам когато гледам нещо фолклорно /научно-популярен филм, спектакъл на фолклорен ансаамбъл/ ?

…………………………

Самостоятелна работа на студентите

( Вид на самостоятелната работа. Проверка и индивидуална работа със студентите.) есе по гледан филм или спктакъл

Семинар 2. Тема: Моята автобиография – от къде съм и кои са моите родители и родителите на техните родители. Автобиография и CV, биография.

Самостоятелна работа – проучване на родовото дърво - есе.

Семинар 3. Тема: Криптофолклор. Есе по филма „Греховна магия” /сцарий – Г.Краев/

Семинар 4. Тема: Празник – делник. Свободно време. Есе на тема – моите делници и празници. Филм – Дърворезбени приказки /сценар. Г. Краев/

Семинар 5. Тема: Делнични топоси. Реферат на сб. статии „Кафенето като дискурс” /съст. Г. Крав/

Втори семестър

Лекция 1. Тема: Християнската цивилизация.

Свещената книга – Библия. Апокрифи.

К. Кларк. Цивилизацията.

Лекция 2. Тема: Категории на средновековната култура. „Картината на светта” през Средновековието. Какво му е „тъмно” на Средновковието.

„горен” и „долен” Йеросалим.

Лекция 3. Тема: Средновековният град и неговите топоси – храм, мегдан, хан, пазар – център и периферия, столица.

Лекция 4. Тема: Буржоазия /еснафство/. Хаджилък.

Инквизиция. Орлеанската Дева.

Лекция 5. Тема: Ренесанс. Образи на Ренесанса. Леонардо да Винчи. Ренесансовата жена и мъж. „Ромео и Жулиета”

Лекция 6. Тема: Ренесанс /Възраждане/ в България. „Криво разбраната цивилизация”. Топоси на Възраждането – кафене, читалище.

Лекция 7. Тема: Романтизъм. „Романтичните” жена и мъж. Травиата. Бътерфлай. Аида. Дон Жуан.

Лекция 8. Тема: Индустриализация. Модерни времена. Бельо. Вещите. Животът – начин на употреба. Снобизъм. Колко е важно да бъдеш Ърнест. Афоризмите. Силогизмите на Л. Карол.

Лекция 9. Тема: Културната имунизация на България между „а ла франка” и „а ла турка”.

Лекция 10. Тема: Културната имунизация на соца. Социалистическият реализъм. Виц. Преходът като чалга.

Практически занимания и самостоятелна работа на студентите

Семинар 1. Тема: Средновековие. Филм – „Парфюмът”. Анализ на темата за „ухаещата смърт”. Есе.

Семинар 2. Тема: Инквизиция. Филм – „Начало”. Анализ на образа на Орлеанската Дева. Есе.

Семинар 3. Тема: Ренесансът през погледа на Фр. Дзефирели – „Ромео и Жулиета”, „Укротяване на опърничавата”. Есе.

Семинар 4. Тема: Двете Виолети на Фр. Дзефирели /”Травиата”/ и на Нетрепко. Есе.

Семинар 5. Тема: Културната имунизация на соцреализма. Филм – „Привързаният балон” /Б. Желязкова/. Образът на Свободата – есе.

…………………………………………………

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

Литература по темите:

Кенет Кларк. Цивилизацията. С., 1998

Л. Карол. Алиса в огледалния свят. С., 2009

Средства за оценяване:

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР* ВТОРИ СЕМЕСТЪР

УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ A 50 % D 50 %

ПИСМЕНИ РАБОТИ (анотация, резюме, реферат, курсова работа, презентация и др.) B 25 % e 25%

ТЕСТОВЕ C 25 % f 25%

ФИНАЛЕН ИЗПИТ :

ПИСМЕН ИЗПИТ: s % ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДГОТВЕНА ПИСМЕНА РАБОТА: t 50 % УСТЕН ИЗПИТ: u 25% ТЕКУЩА ОЦЕНКА: v 25%