GENB014 Политология

Анотация:

Курсът е уводен. Представя основни понятия и елементи на политологията като политика, държава, политически режим, политическа култура, политически партии, политическо поведение, публични политики, европейска интеграция и международни отношения.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.
гл. ас. Иван Начев  д-р
проф. Анна Кръстева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите, успешно завършили курса, ще могат:

1. Да дефинират основните понятия на политическата наука.

2. Да идентифицират политическите проблеми.

3. Да резюмират текстове в областта на политическата наука.

4. Да четат с разбиране теоретични текстове.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

I семестър

Лекции

1. Политическата наука.

a) Развитието на политологията.

b) Дялове на политологията.

c) Политологията и другите социални науки.

d) Развитието на политологията в България.

2. Политика и политическа система.

a) Предметът на политологията: политиката.

b) Дефиниция на политиката.

c) Критерии за политическото.

3. Политическата система

a) Дефиниции.

b) Политическите функции.

4. Държавата.

a) Произход на държавата като политическо общество.

b) Домодерната държава.

5. Модерната държава.

a) Характеристика, развитие.

b) Причини за появата й.

c) Определения на държавата.

6. Основни функции на модерната държава.

a) Устройството на държавата.

b) Конституцията - определение и характеристики.

7. Публичните власти.

a) Генезис и развитие на парламента.

b) Основни функции на законодателната власт.

8. Правовата държава.

a) Функциите на правителството.

b) Основните държавни ведомства.

c) Съдебната власт - основни функции.

d) Конституционният съд в институционалната система.

9. Публичните политики и публичната администрация.

a) Политическото управление и публичната политика.

b) Държавната администрация. Организация и функции.

c) Централна и местна власт.

10. Политическите режими.

a) Типология, характеристики.

b) Сравненителни политически системи.

c) Демокрацията – антична и модерна.

11. Гражданското общество.

a) Понятие за гражданското общество.

b) Държава и гражданско общество.

12. Политическият конфликт.

a) Концепции за конфликта.

b) Модерният политически конфликт.

Контролни работи:

13. Политическите отношения: отношението между публично частно и между управляващи и управлявани.

14. Политическите отношения: отношенията между институциите на държавата и гражданското общество.

II семестър

Лекции:

15. Политическите организации.

a) Определение и функции.

b) Политическите партии.

c) Кливиджи и формиране на партийните структури.

16. Политическите партии в България

a) История

b) Съвременност.

17. Политическото поведение.

a) Политическото поведение: определение и типология.

b) Изборно поведение.

c) Обяснение на вота.

18. Изборите.

a) Развитие на избирателното право.

b) Избирателни системи.

19. Българските избори.

a) История.

b) Участие на изборите след 1990.

c) Типология на изборите и изборни процедури.

20. Политическа култура

a) Политическата социализация.

b) Политическата култура.

c) Култури и субкултури.

21. Политическа комуникация.

a) Политическият език и политическата комуникация.

b) Общественото мнение и политиката.

22. Политическият преход.

a) Теории за прехода.

b) Пост-комунистическият преход.

c) Преходът в България.

23. Международните отношения: понятие, типология.

a) Определение за международните отношения.

b) Подходи в изследването на международните отношения.

24. Институциите на международните отношения.

a) Международните организации.

b) ООН и нейната система.

c) Външната политика.

d) Външнополитическият механизъм на България.

25. Европейската интеграция.

a) Идеи и модели на европейска интеграция.

b) Развитие на интеграционния процес в Европа след Втората световна война.

26. Институции на ЕС.

a) Разделение на властта между Съвета, Парламента и Комисията.

b) Конституцията на ЕС.

Контролни работи:

27. Политическите отношения: отношението между държавата и гражданте. Гражданското участие.

28. Политическите отношения: отношенията между държавите и нациите.

Литература по темите:

Основна:

• Минчо Семов, Теория на политиката. Софи-Р, София, 2000. Част Втора, Глава втора: Същност на политическия процес

• Жорж Баландие. Политическа антропология. Жеинифер Хикс, София 2000. Глава втора. Сферата на политическото.

• Бенжамен Констан, Увод в конституционната политика. Кама, София 2003, За свободата на древните сравнена със свободата на модерните народи.

• Макс Вебер. Социология на господството. София, Типове господство. 1.Легитимност. С.63-66.

• Карасимеонов, Георги, Политика и политически институции, София, 1997, Раздел първи: Политически институции и политически отношения

• Робърт Дал, За демокрацията, София, 1999. Глава 4. Що е демокрация? Глава 5. Защо демокрация?

• Алексис дьо Токвил. За демокрацията в Америка. Гл. III Общественото устройство на англо-американците.

• Антоний Тодоров, Сп. Политически изследвания, София, 1995, кн.3, Трудностите пред гражданското общество.

• Добрин Канев, Гражданското общество и правата на личността, София, 1998, Противоречията на гражданското общество в България и свободата на личността

• Джовани Сартори, Теория на демокрацията, София, 1992, кн.1, гл.5 Управлявана демокрация и управляваща демокрация

• Ален Турен, Що е демокрация? София 1996

• Джон Кийн. Гражданското общество. С.ЛИК 2002, Публичност, с.177-185.

• Антъни Смит. Националната идентичност. Кралица Маб, София, 2000. Глава 5. Нация по план?

Допълнителна литература:

• Баджаков М. Политика. Благоевград, 2004.

• Близнашки Г. Принципи на парламентарното управление. С.1999.

• Бонифас П. Съвременната геополитика. С. Кама, 2007.

• Горанов Г. Политика и общество. С.1990.

• Дал Р. Съвременният политически анализ. С.1996.

• Дарендорф Р. Модерният политически конфликт.

• Дюверже М. Социология на политиката. С.1999.

• Карасимеонов Г. Политика и политически институции. С.1997.

• Костел Е. Съвременната геополитика. С.1999.

• Митев Т. Основи на политическата наука. С.2001

• Политология. Учебник за студентите от УНСС. Г.Янков и др. С.1997 (I изд., С.1992, II изд., С.1993).

• Семов, М. Политология. С.1993.

• Семов М. Теория на политиката. С.2000.

• Тодоров А. Модерната политическа мисъл. С. Планета 3, НБУ, 2001.

• Тодоров А. Политическият живот в България 1990-2005. С. Изток-Запад, 2005.

• Тодоров А. Граждани, партии, избори: България 1879-2009. С. Изток-Запад, 2010.

• Фотев Г. Граници на политическото. С.2003.

Средства за оценяване:

- Тест - 40%

- Контролни работи - 40%

- Самостоятелни работи (есе, презентация, реферат) - 20%