BAEB101D Принципи на микроикономиката

Анотация:

Курсът дава основни познания за пазарното стопанство. В него се разглеждат образуването на пазарните цени на стоките и услугите и производствените фактори, моделите на пазарите в зависимост от типа на конкуренцията, закономерностите в поведението на стопанските субекти в условията на различните пазари, дефектите на пазара и намесата на държавата за тяхното преодоляване.…………………………………………………………..

Целите на курса се свеждат до запознаване с базисните икономически понятия ,овладяване на основните микроикономически закономерности и формирането на икономическо мислене.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

· механизма за образуване на пазарните цени на стоките ;

· особеностите на образуване на цените на производствените фактори

· дефектите на пазара и целите на държавната намеса в икономиката

2) могат:

· да идентифицират факторите, които влияят върху образуването на цените

· да оценяват настъпващите промени в пазарите

· да разбират икономическите мерки на държавата.


Предварителни изисквания:
· не са необходими специални знания, защото това е първи и базисен икономически курс за студентите ;Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

§ Въвeдение в курса

§ Образуване на пазарните цени

§ Равновесие и неравновесие на пазара

§ Теория на потребителския избор

§ Фирмена организация на стопанската дейност

§ Пазари в условия на съвършената конкуренция и монопол

§ Пазари в условия на монополистическа конкуренция и олигопол

§ Пазар на факторите на производството: пазар на цената на труда

§ Пазарна другите производствени разходи(земя,капитал,предприемачески умения)

§ Пазарни дефекти и държавна намеса в стопанската дейност

§ Публични блага и външни ефекти

§ Оптимален размер на държавната намеса

§ Теория и практика на данъчното облагане

Литература по темите:

1. Фишър, С. Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи, Икономика. Основи на микро и макроикономиката, изд. Отворено общество, С. 1997

2. Икономикс, колектив Тракия М, С. 1998

3. Лейдлър, Д. С. Естрин Увод в микроикономиката, УИ Св. Климент Охридски, С. 1992

4. Стиглиц, Дж. Икономика на държавния сектор изд. Стопанство, С. 1996

5. Begg, D. Fisher S. Dornbusch R. Economics, 6-th edition McGraw-Hill Company, 2000

6. Parkin M. Economics, 5-th edition Addison-Wesley, 2000

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако е покрил 91 или повече % чрез изпълнение на задачите от текущия контрол през семестъра.

Студентите могат да формират напълно текущата си оценка по време на втората консултация чрез:

• Курсова работа (казус) – 50%

• Отворен тест – 50%

Общо 100%

Оценяването на студентите, които не са били в състояние да покрият изискванията от текущия контрол става чрез комплексно задание – финален тест и курсова работа предадена в деня на изпита. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.