BAEB002D Приложна математика за икономисти

Анотация:

Курсът запознава студентите с основни понятия и факти от математическите основи на икономиката. Въвеждат се основни понятия от матричното смятане, геометрията, изследване на операциите и математическия анализ. Целта на курса е придобиване на практически умения, които са необходими при изучаването на курсове от областта на икономиката.

прочети още
Счетоводство и одит - ДО

Преподавател(и):

проф. Марин Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

координатна ос и декартова координатна система;

графиките на елементарните функции;

уравненията на права линия в равнината.

детерминанта на матрица;

обратна матрица;

производна на функция;

неопределен и определен интеграл

2) могат:

да решават линейни и модулни равенства и неравенства;

да решават задачи с проценти и прогресии;

да намират най-къс път и критичен път в мрежа;

да решават основни задачи за намиране на оптимално разпределение на ресурси;

да изчисляват детерминанти и да намират обратна матрица;

да решават линейни системи;

да решават задачи на линейното оптимиране чрез графичния метод;

да използват производните и интегралите за решаване на задачи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Знание на училищния курс по математикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

1. Преговор: Числови множества. Координатна ос. Геометрична терминология. Уравнения и неравенства с едно неизвестно. Модулни равенства и неравенства. Абсолютна и относителна грешка.

2. Изчисления с проценти и прогресии. Примери от финансовата математика.

3. Понятие за дискретното оптимиране. ( общи понятия и математически модел; мрежа (най-къс път; критичен път))

4. Оптимално разпределение на ресурси

5. Матрици (видове матрици; афинни операции с матрици; модел на Лионтиев; елементарни операции по редове (стълбове); детерминанта на матрица; обратна матрица)

6. Системи линейни уравнения. (методи на Гаус и Крамер за решаване на линейни системи)

7. Елементи на линейната алгебра

8. Декартови координати в равнината. Графики и диаграми в икономиката. Функции и графики на функции. Квадратно уравнение и парабола. Уравнение на линия в равнината.

9. Уравнения на права линия в равнината. Области зададени със системи линейни неравенства.

10 .Понятие за линейно оптимиране. Графичен метод за решаване на задачи на линейното оптимиране.

11. Граница на функция. Непрекъснати функции. Асимптота на функция. Производна на функция.

12. Намиране на екстремум на функция. Изпъкналост на функция.

13. Понятие за неопределен и определен интеграл. Приложения.

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

1. Решаване на задачи по курса

Литература по темите:

1. Велев Г. и др., Висша математика в примери и задачи, УИ "Стопанство", 2000

2. Маринов М., Линейна алгебра, "Деметра" С. 2004

3. Маринов М., П. Георгиева, Математика, "Деметра". София, 2004.

4. Славкова М., Математически методи за оптимизация, "ДЕЛИКОМ", С. 2000

5. Теллалян Ж., Д. Дамгалиев. Приложна математика, "Ес принт", София, 2008.

6. Arya J., R.Lardiner, Mathematical analysis for business, economics, and the life and social sciences, Prentice - Hall, Int., 1989