GENB016D Основи на правото

Анотация:

В процеса на обучението студентите получават академична и образователна подготовка относно най-общите проявления на правото в съвременния живот, овладяват основите на правото като наука и практическата му приложимост в действителността. Целите на курса са:

Да обогати общата правна култура на студентите, като проследи историята на държавата, правото и правната наука от древността до наши дни.

Да разгледа отличителните белези на правната система и различните видове източници на правото.

Да запознае студентите със същността на правните норми и техните източници - действащото право.

Да коментира характеристиките на юридическите факти, правното отношение, субективното право и юридическото задължение.

Да провокира интереса на студентите към изследване на особеностите на правните субекти - физически лица, юридически лица, държавата, международни организации.

Да изясни същността на правоприлагането и тълкуването на правото.

Да обсъди елементите на правонарушението и категориите правонарушения.

Да запознае студентите с видовете юридическа отговорност.

прочети още
Счетоводство и одит - ДО

Преподавател(и):

проф. Тодор Коларов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

значението на основни термини и понятия от областта на правото;

структурата на държавния апарат и действащата в Република България правна система - правни отрасли, институти и правни норми;

видовете и структурата на източниците на позитивното право

2) могат:

да осмислят и да тълкуват съдържанието на основни юридически актове;

да изготвят презентация и курсова работа по общотеоретични проблеми на правото;

да изготвят различни документи - молба, докладна записка, жалба, заповед, договор, пълномощно, устав и др.

правилно да цитират и изготвят научна библиография в областта на правото;

да използват различни ведомствени регистри


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

1. История на държавата, правото и правната наука

2. Понятие за държава. Понятие за право

3. Държава и право. Право и морал

4. Понятие за правна система.Видове правни системи

5. Източник на правото. Юридически актове. Валидност на правните актове.

6. Конституцията като източник на правото

7. Законите като основен източник на правото

8. Подзаконовите нормативни актове като източници на правото

9. Международните договори като източници на правото

10. Други източници на правото: съдебната практика, правният обичай, договорите, вътрешните правила в организациите, правната доктрина

11. Правна норма

12. Правни принципи

13. Юридически факт

14. Фактически състав

15. Правни презумпции и фикции

16. Правно отношение

17. Субективно право

18. Юридическо задължение

19. Понятие за субект на правото

20. Физическото лице като субект на правото

21. Юридическото лице като субект на правото

22. Държавата като субект на правото

23. Международната организация като субект на правото

24. Обект на правото

25. Представителство

26. Прилагане на правото

27. Тълкуване на правото

28. Правонарушение

29. Юридическа отговорност

30. Държавната принуда в правото

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

1.Обсъждане на заданията за курсова работа

Литература по темите:

Андреев, Михаил. Римско частно право. София: Наука и изкуство, 1992 г.;

o Базанов, И. Курс по римско право, т. 2. София: Университетско издателство, 1940 г.;

o Балабанова, Христина. Институцията министър в Република България. София: Стопанство, 2009 г.;

o Баламезов, Стефан. Конституционно право, ч. 3. София: Софи - Р, 1993 г.

o Блек, Сирил; Прев. от англ. език Румен Генов. Установяване на конституционното управление в България. София: Отворено общество, 1996 г.;

o Близнашки, Георги. Парламентарното управление в България. София: Стопанство, 1995 г.;

o Близнашки, Георги. Форма на държавата. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1999 г.;

o Борисов, Орлин. Международно публично право. София: Юриспрес, 2001 г.;

o Владикин, Любомир. Общо учение за държавата. София: "Програмни продукти и системи", 1992 г.;

o Вълчев, Даниел. Студии по история на европейската философия. София: Сиби, 1999 г.;

o Ганев, Венелин. Учебник по обща теория на правото, т.1. София: 7 М График, 1990 г.;

o Ганев, Венелин. Учебник по обща теория на правото, т.2, ч.1: Правни субекти. София: 7 М График, 1990 г.;

o Герджиков, Огнян. Коментар на Търговския закон, кн.3. София: Софи - Р, 1997 г.;

o Голева, Поля. Търговско право, кн.1. София: Фенея, 2001 г.

o Давид, Рене. Основные правовые системы современности (сравнительное право). Москва: Прогресс, 1967 г.;

o Дачев, Лъчезар. Общо учение за държавата. София: Юриспрес, 1999 г.;

o Двадесет и два типови договора по закона за задълженията и договорите : Закон за задълженията и договорите. София: Сиела, 1997 г.;

o Дерменджиев, Иван, Димитър Костов, Дончо Хрусанов. Административно право на Република България: Обща част. София: Тилиа, 1999 г.;

o Дерменджиев, Иван. Административно право. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005 г.;

o Джеров, Александър. Гражданско право: Обща част: Кн.1. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 1994 г.;

o Джеров, Александър. Гражданско право: Обща част: Кн.2. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 1997 г.;

o Димитров, Добри. Основи на публичното право. София: Сиела, 2008 г.;

o Драмлиев, Любомир. Философски увод в морала и правото, ч.1, ч.2 и ч.3. София: Сиела, 2000 г.;

o Зиновиева, Дарина. Компетентност на административните органи. София: Сиела, 2002 г.;

o Златарева, Маргарита. Юридически лица с нестопанска цел. София: Сиела, 2002 г.;

o Келзен, Ханс. Чистото учение за правото. София: Юриспрес, 1995 г.;

o Кели, Дж., М.; Прев. Юрий Михайлов. Кратка история на западната теория на правото. София: Рива, 1998 г.;

o Киров, Пламен. Президентът в българския конституционен модел. София: Сиби, 2004 г.;

o Кожухаров, Александър. Общо учение за облигационното отношение. София: Юриспрес, 2002 г.;

o Кожухаров, Александър. Отделни облигационни правоотношения. София: Юриспрес, 2002 г.;

o Колев, Тенчо. Правни отношения и правни връзки. Благоевград: ЮЗУ "Неофит Рилски", 1997 г.;

o Костов, Димитър. Държавна служба: Основи. София: Сиби, 2002 г.;

o Костова, Мария. Цицерон. За държавата, За законите. София: Софи - Р, 1994 г.;

o Костова, Мария, Малина Новкиришка, Теодор Пиперков. Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони. София: Издателство "Сиби", 2009 г.;

o Къндева, Емилия, Богдан Йорданов. Правен режим на държавната служба. София: Сиела, 2002 г.;

o Къндева, Емилия. Административно правосъдие. София: Сиела, 2006 г.;

o Лазаров, Кино. Недействителност на административните актове. София: Фенея, 2002 г.;

o Лазаров, Кино, Емилия Къндева, Александър Еленков. Коментар на административно-процесуалния кодекс. София: Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", 2007 г.;

o Лок, Джон, Прев. от англ. език Светослав Малинов. Два трактата за управлението. София: ГАЛ-ИКО, 1996 г.;

o Манолова, Мария. История на държавата и правото: Трета българска държава (1878 - 1944 г.). София: 1994 г.;

o Милкова, Димитрина. Обща теория на правото. София: Албатрос, 2001 г.;

o Михайлова, Екатерина. Парламентаризъм и правова държава в България: Принципи и практики. София: НБУ, 2004 г.;

o Неновски, Нено. Гражданско общество - държава - право. София: ЛИК, 1996 г.;

o Неновски, Нено. Конституционно право на защита. София: Сиби, 1998 г.;

o Павлова, Мария. Гражданско право: Обща част. София: Софи - Р, 2002 г.;

o Петрова, Гълъбина. История на на българската държава и право: Част първа : Средновековие. София: Сиби, 2008 г.;

o Петрова, Гълъбина. История на на българската държава и право (680 - 1878). София: Сиби, 2009 г.;

o Пиперков, Т., Законът за Дванадесетте таблици и конфликтът между патриции и плебеи, в сп. "Съвременно право", 3-4 (1999);

o Радев, Димитър. Обща теория на правото. София: Лик, 2008 г.;

o Раз, Джоузеф; Прев. от англ. език Марта Денкова. Понятието за правна система. София: "41Т" ЕООД, 2005;

o Решетников, Феликс . Правовые системы стран мира. Москва: Юридическая литература, 1993 г.;

o Розанис, Соломон. Недействителност на сделките. София: Фенея, 2005 г.;

o Романов, Димитър (състав.), ред. Юлия Захариева. Речник по международно право. София: Хейзъл, 2003 г.;

o Русчев, Иван. Нормативните актове - източници на частното право. София: Албатрос, 2008 г.;

o Сивков, Цветан. Общината: Основни публичноправни аспекти. София: Сиби, 2002 г.;

o Спасов, Борис. Държавни органи на Народната република България. София: Наука и изкуство, 1955 г.;

o Спасов, Борис. Централни специализирани ведомства на управление в НР България. В сп. Правна мисъл, 1964 г.;

o Спасов, Борис. Конституционният съд. София: Legacon, 1994 г.;

o Спасов, Борис. Президентът на репубриката: Правно положение. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1995 г.;

o Спасов, Борис. Парламентарно право. София: Сиби, 1996 г.;

o Спасов, Борис. Учение за конституцията. София: Сиби, 1997 г.;

o Спасов, Борис. Съставяне на правни нормативни актове. София: Юриспрес, 1999 г.;

o Спасов, Борис. Конституционно право на Република България: Част 1. София: Юриспрес, 2002 г.;

o Спасов, Борис. Конституционно право на Република България: Част 2. София: Юриспрес, 2002 г.;

o Стайнов, Петко, Ангел, Ангелов, Борис Спасов. Наименование и употреба на актовете на държавно управление на Народна република България. София: Наука и изкуство, 1957 г.;

o Сталев, Живко, Нено Неновски. Конституционният съд и правното действие на неговите решения. София: Сиби, 1996 г.;

o Сталев, Живко. Българско гражданско процесуално право. София: Сиела, 2001 г.

o Сталев, Живко. Проблеми на Конституцията и на конституционното правосъдие: Сборник статии. София: Сиела, 2002 г.;

o Стоилов, Янаки. Държавна власт - правно-политически разграничения. София: Сиби, 2001 г.;

o Стойчев, Стефан. Конституционно право. София: Сиела, 2002 г.;

o Таджер, Витали. Гражданско право - обща част, дял 1. София: Софи - Р, 2001 г.;

o Таджер, Витали. Гражданско право - обща част, дял 2. София: Софи - Р, 2001 г.;

o Танчев, Евгени. Основни права на човека и гражданина. София: Албатрос, 1998 г.;

o Танчев, Евгени. Въведение в конституционното право: Част 1. София: Сиби, 2003 г.;

o Танчев, Евгени, Мартин Белов. Сравнително конституционно право. София: Сиби, 2009 г.;

o Ташев, Росен. Новите източници на българското право. София: ЛИК, 1996 г.;

o Ташев, Росен. Теория за правната система. София: Сиби, 2006 г.;

o Ташев, Росен. Обща теория на правото: Основни правни понятия. София: Сиби, 2007 г.;

o Токушев, Димитър. История на българската средновековна държава и право. София: Сиби, 2009 г.;

o Торбов, Цеко. История и теория на правото. София: БАН, 1992 г.;

o Тропер, Мишел. За една юридическа теория на държавата. София: Академично издателство "Проф.Марин Дринов", 1998 г.;

o Хабермас, Юрген. Морал, право и демокрация. София: Дом на науките за човека и обществото, 1999 г.;

o Хаджолян, Масис. Държава, право, конституция : Избрани студии и статии, Т.1. Варна: ВСУ "Черноризец Храбър", 2002 г.;

o Хаджолян, Масис. Държава, право, конституция : Избрани студии и статии, Т.2. Варна: ВСУ "Черноризец Храбър", 2009 г.;

o Хаусманингер, Херберт. Casebook по римско вещно право. София: Сиби, 2000 г.;

o Хаусманингер, Херберт. Casebook по римско облигационно право. София: Сиби, 2002 г.;

o Хрусанов, Дончо. Оспорване на административни актове. София: Сиби, 2002 г.;

o Чолов, Румен. Римско частно право. София: Сиела, 2000 г.

o Crook, J. A. Law and life of Rome. London: Thames and Hudson, 1967;

o Conforti, Benedetto; translated by Rene Provost in collaboration with Shauna Van Praagh. International law and the role of domestic legal systems. Dordrecht: Martinus Nijhoff , 1993.

o Jones, A.H.M. Roman government and law. Oxford: Basil Blackwell, 1960;

o The encyclopedia of world history: ancient, medieval, and modern chronologically arranged / General editor Peter N. Stearns, a copml. rev. and updated edition of the Classic reference work originally comp. and ed. by William L. Langer. Boston: Houghton Mifflin, 2001

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%