BAEB401D Икономически теории

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните постижения в областта на развитието на икономическия анализ. Той е изграден върху изучаване на най-ярките представители на икономическата мисъл и акцентира едновременно върху еволюционния характер на измененията, както и върху революционната промяна в икономическата наука. В него се изяснява също така съдържанието на ключовите термини, понятия и инструментариум, с който борави икономическата наука днес и които са резултат на вековното й развитие и усилията на голям брой мислители. Курсът има за цел да запознае студентите и с откъси от оригинални текстове на предвидените в учебната програма автори, както и има амбицията студентите да са в състояние след завършването му да прилагат теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания върху икономическото поведение и политика.

Курсът следва синтезирана класическа схема на преподаване на еволюцията на икономическия анализ, като най-силно се приближава до конструкцията на тази базисна дисциплина, възприета в университета "Бейлър".

прочети още
Счетоводство и одит - ДО

Преподавател(и):

доц. Нинел Нешева-Кьосева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

1. знаят:

ь категориалния апарат на икономическата наука

ь механизмът на научния исторически прогрес (включително приествеността и революционните изменения) в предмета и методите, използувани в икономическата наука от миналото до днес

ь интелектуалните, културните и материалните сили, формирали историческото развитие на икономическата наука

ь най-важните научни приности в икономиката

2. Ще могат

ь да локализират в интернет-ресурсите оригинални класически текстове и да разбират различията в методите, които биват използувани за развитие и провеждане на икономическите идеи

ь да придобият културна и икономическа грамотност от разбирането на приноса на най-големите представители на икономическата мисъл (Меркантилистите, Физиократите, Марксистите, Кейнсианците, Монетаристите и пр).

ь да прилагат теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания върху икономическото поведение и политика. да познава техниките на икономическия анализ, които учените са въвели и използуват


Предварителни изисквания:
нямаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

Тема 1.

Методология и философия на икономическата наука.

Тема 2.

Антична и каноническа икономическа мисъл.

Тема 3.

Ренесанс, Реформация, Просвещение. Постижения на икономическия анализ.

Тема 4

Меркантилизъм.

Тема 5.

Преход към класическата икономическа школа.Физиократите.

Тема 6.

Класическа икономическа школа. Адам Смит.

Тема 7

Дейвид Рикардо, Жан Батист Сей, Томас Малтус.

Тема 8

Джон Стюарт Мил, Карл Маркс

Тема 9

Немска историческа школа.

Тема 10

Неокласическа икономическа школа. Алфред Маршал.

Тема 11

Кейнсианската икономическа теория. Джон Мейнард Кейнс.

Тема 12

Неокейнсианство.

Тема 13

Монетаризъм. Милтън Фридман.

Тема 14

Неолиберализъм. Фридрих Август фон Хайек

Тема 15

Институционализъм и неоинституционализъм.

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

Обсъждане на задание за курсова работа

Литература по темите:

1. Аникин, А., Младостта на науката, С. 1978,

2. Бекярова, К., Б. Велев, И. Пипев, Икономически теории. Икономическата мисъл от древността до наши дни,

3. Бухолц, Тод., Живи идеи от мъртви икономисти

4. Вебер, Макс, Протестантската етика и духът на капитализма.

5. Walras, L., Elements of Pure Economics

6. Wieser, F., Natural Value,

7. Кейнс. Дж.М. Обща теория на заетостта, лихвата и парите, С. 1993

8. Coase, Ronald, The Problem of Social Costs

9. Letwin, W., Origins of Scientific Economics

10. Митчел, У., Экономические циклы, М. 1984,

11. Malthus, T. R., An Essay of Population,

12. Marchal, A., Principles of Economics

13. Нобелови лауреати. Енциклопедичен справочник.

14. Савов, Ст., Теории за пазарното стопанство. С. 1992

15. Say, J. B., Treatise on Political economy or Production, Distribution and consumption of Wealth.

16. Smith, Adam, The Wealth of Nations,

17. Тошкова, С., Икономическите алтернативи

18. Тошкова, С, Икономически теории, учебник за дистанционно обучение на НБУ.

19. Friedman, Milton, A Monetary History of the United States 1867-1960

20. Шумпетер, Дж., История на икономическия анализ, т.І.,

21. Хансен, А., Экономические циклы и национальны доход, М. 1959,

22. Hollander, Samuel, The economics of David Ricardo

23. Hiks, J. R., Capital and Growth

24. History of Political economy - v. IV (за маржиналистката революция)

25. The New Palgrave, A Dictionary of Economics.

26. http://www.Eh.net

27. http://bussines.baylor.edu

28. http://econbook

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако е покрил 91 или повече % чрез изпълнение на задачите от текущия контрол през семестъра.

Студентите могат да формират напълно текущата си оценка по време на втората консултация чрез:

• Курсова работа (казус) – 50%

• Отворен тест – 50%

Общо 100%

Оценяването на студентите, които не са били в състояние да покрият изискванията от текущия контрол става чрез комплексно задание – финален тест и курсова работа предадена в деня на изпита. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.