DEVM120 Стаж: Психодиагностика в предучилищна възраст

Анотация:

Целите на този практически курс са овладяването на практически умения и придобиването на опит в областта на психодиагностиката на деца в предучилищна възраст. По време на стажа студентите имат възможност да работят по оценката и диагностиката на общо ниво на развитие, както и да се запознаят и прилагат оценяване в различните области на развитие – адаптивно поведение, когнитивно, езиково, социално-емоционално, физическо развитие. Търсят се предиктори на редица нарушения на развитието. Създават се профили на развитието и инидивидуални програми за работа с детето, неговото семейство и социалното му обкръжение.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

гл. ас. Надя Колчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно преминалите стажа студенти развиват умения за:

- оценка и диагностика на деца в предучилищна възраст

- оценка и диагностика на отделни области на развитие при деца в предучилищна възраст

- изготвяне на профили на развитието на деца в предучилищна възраст

- създаване на инидивидуални програми за работа с деца, техните семейство и социално им обкръжение
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат знания в областта на използването, прилагането и работа с психодиагностични инструменти, знания в областта на психология на развитието и психология на аномалното развитие.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Програма на стажа се изготвя на място, с помощта на ръководителя на стажа. Практиката включва часове за работа под супервизия с деца в предучилищна възраст.

Литература по темите:

Дава се допълнителна литература при необходимост.

Средства за оценяване:

Текущ контрол:

Бланка за прием на стаж от институцията, в която се кара стажа

Бланка за оценка на стажа, попълнени от ръководителя на стажа

Бланка за самооценка на студента

Есе – съдържателен отчет на проведения стаж

Семестриален изпит: устна защита на стажа