DEVM104 Психоаналитични възгледи върху средата, вътрешния и външния свят на детето

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с основни психоаналитични възгледи върху функционирането на психиката и психичното развитие. Да демонстрира връзката между ранните детски преживявания и психопатологията и да представи различни аналитични модели, разглеждащи отношенията между детето, неговата обгрижваща среда и вътрешните му репрезентации за себе си и за другите. Наред с основните теоретични позиции на автори като Мелани Клайн, Уилфред Бион, Анна Фройд, Доналд Уиникот, Джоузеф Сандлър, Джон Болби, Питър Фонаги и др. курсът запознава и с основни терапевтични подходи в детско-юношеската психоанализа.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

проф. Орлин Тодоров  д-р
преп. Красимир Таушанов  

Описание на курса:

Компетенции:

1)студентите знаят

Основни теоретични и практически измерения на съвременната психоанализа. Познават спецификите на аналитичните разбирания за вътрешната и външна реалност на децата.Басисни принципи на терапевтичното поведение и техника при работа с деца.

2) могат:

да използват знанията си в практически стажове и изследователска практика
Предварителни изисквания:
• Студентите трябва да са завършили бакалавърска степен по психология или да са спазили изискванията за прием в програмата

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Общи теми:

1. Ролята на ранните детски преживявания за психиката.

Темата резюмира основното психоаналитично допускане, че голяма част от имплицитно функциониращите схеми и психични механизми се формират в детството и играят съществена роля за психиката през целия ни живот.

2. Теми на най-ранното функциониране

- нагоните и техните трансформации

- междуличностната основа на ума

- първите отношения с обекти

Темата представя няколко различни модела за психичното функциониране в бебешка възраст, които съответстват на базисни течения в психоанализата.

3. Диференцирането на себе си и отношенията с вътрешната и външна реалност

Темата представя психичното развитие след 4-5 месец и моделите които остават активни до края на живота – депресивна позиция, използване на обекти, структури на привързаност.

4. Триангулация и Едипов комплекс

Темата е посветена на водещата психоаналитична метафора, представяща основните теми и конфликти на психичното развитие. Набляга се на ролята на интернализацията на отношенията с обекти, преработката на загубите и различното възприемане на реалността.

Специални теми:

5. Въведение в детската игрова техника и възможните интерпретации на процеса

Темата представя основни положения в съвременната Клайнианска психоанализа.

6. Детската психоанализа и разбирането на психичните механизми – от проекцията до ментализацията.

Темата е посветена на работа на Анна Фройд и нейните последователи в Хамстедската детска клиника

7. Форми на комуникацията родител/дете и изразяването им психоаналитичния процес.

Темата представя подхода на Уиникот и неговите последователи в работата с деца и юноши

Литература по темите:

Книги и монографии

Бренър,Ч.., Увод в психоанализата (София,1996)

Фройд, З., Детската душа (София,1994)

Психология на сексуалността.,(София 1991)

Фройд, Анна, Егото и защитните механизми (София, 2000)

Кейсмънт П., ,Да се учим от пациента (София, 1999)

Клайн, М., Любов, Завист, Благодарност (София,2005)

Тодоров, О., Психоанализата: фрагменти от едно въведение (София,2006)

-(съст.) Съвременната психоанализа (София, 2004)

Уиникът,Д. Игра и реалност (София,1999)

Детето, семейството и външния свят (София,2001)

Fonagy P.& Target, M., Psychoanalytic Theories from Developmental Perspective (London,2003)

Greenberg,J.& Mitchell, S., Object Relations in Psychoanalytic Theory

(Cambridge, MA 1984)

Piontelli, A., From fetus to child : an observational and psychoanalytic study (London, 1992)

Енциклопедии и речници

Бонгар и Бютлър, Пълен наръчник по психотерапия (София, 2002)

Рудинеско и Плон, Речник на психоанализата (София, 2001)

Hinshelwood,R., A Dictionary of Kleinian Thought (London, 1989)

Laplanche,J& Pontalis,J-P. The Language of Psychoanalysis (London, 1968)

Средства за оценяване:

Реферат върху предварително избрана тема, изработен въз основа на най-малко три специални публикации.