MBAM208 Самостоятелна работа: Международните икономически отношения и глобализацията

Анотация:

Глобализацията представлява един от най-важните проблеми на съвремието. Тя обхваща най-важните аспекти на социалните, икономическите и междудържавните отношения в нашия свят и изисква от науката създаването на теоретични сценарии за по-нататъшното развитие на всяка една държава и на света като единно цяло.

Главната цел на семинара е разкриването на целият комплекс от проблеми пред международните икономически отношения, противоречивостта и значимостта на глабализационните процеси в мио за всеки от нас.

Главните задачи на семинара са:

разкриването на смисловото значение на термина глобализация пр. вс. в плана на мио

различните теоретични подходи към трактовката на глобализацията в съвременната литература

възможността за намиране на системни индикатори на глобализацията и промяната в резултат на нея на международните икономически отношения и националната стопанска политика в българската икономическа действителност и в т.ч. във всекидневието.

прочети още
Международен бизнес

Преподавател(и):

доц. Нинел Нешева-Кьосева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

3. знаят:

" основните концепции за глобализацията и несъгласията с тях

" основните тенденции, методи и инструменти на осъществяване на глобализацията

" отражението на промените, предизвикани от процесите на глобализация върху секторитте на икономиката и мегждународните икономически отношения

4. могат:

" да се ориентират в процесите на интеграция, протищи в света

" да разпознават белезите и тенденциите на глобализационните процеси в България.


Предварителни изисквания:
Завършена бакалавърска програма според изискванията на приема в Магистърска програма "Международен бизнес"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Част І Теория на глобализацията

Тема 1.

Анатомия на глобализацията.

Глобализацията и модернизацията като икономически парадигми.

Главни икономически парадигми на глобализацията: глобално-локални, институционална хибридизация в контекста на националната държава и наддържавните икономически структури, нови типове рационализация, нови аспекти на конкуренцията, нови системи за пренасяне на информация.

Тема 2.

Типове глобализационни теории:

Глобализацията като а) линеен процес на модернизация, б) моделът на световете-икономика; в) моделът на "световната култура", г) моделът на глобалната система в) теорията на "обществата, основани на знанието"

іі седмица - 2 часа

Част. ІІ Американизацията

Тема 3.

Глобализаторите в историческа перспектива.

Глобализация и американизация. Моделът на макдонализацията (Дж. Ритцер), "Идеалният тип" на Вебер, "Рационализацията" и "дехуманизацията" на Майнхайм. Приложимост на теорията на Ритцер в български условия.

Тема 4.

Американизация на труда. Моделът на новите форми на труда. Работата като серия от прости задачи, Опростяване на трудовите цели, максимална предсказуемост на трудовите резултати, Ирационалност на работния процес и дехуманизация на труда.

Нови форми на потребление.Постмодернистки измерения на консумативизма и неговите американски варианти

ііі седмица - 2 часа

Тема 5.

Перспективи на съвременния туризъм. Туризмът като индикатор на радикални културни именения. "вариативният контрол" или културният модел на съвременния туризъм: пълна предсказуемост на вариации, висока ефективност на вариациите, пълно преброяване на вариациите, контролируемост на вариациите, "Синдромът на Кодак". "Дисни - ленд" и парковете за развлечение като модел на структурата на съвременното потребление. Туризмът в контекста на стимулите на хиперреалността.

Тема 6.

Американизация на университетското образование. Университетското образование в американизираното общество. Нови тенденции в построяването на модела на съвременното образование: "незадължителният" статут на университета в живота на съвременния студент. опростяване на потреблението на знания, концепцията за "полезното знание" (знание за какво?) комерсиализация на държавните и частните университети, качеството на образованието като " вкусна храна" (Ритцер) Нови тенденции във формирането на кампусите. Дистанционно образование и формиране на виртуални академични студентски групи.

Част ІІІ. Несъгласните с глобализационната теория

іv и v седмица - 2 часа

Тема 7.

Глобален характер на световната икономика или глобална съвременна икономическа криза.

Теорията за съвременната световна икономическа криза като антитеза на теорията за глобализацията: Принципна разлика с предходните световни икономически кризи, безпомощност на традиционните антикризисни мерки.причини в периферията на индустриалния свят; регионализация на кризата въпреки световния й характер, основен удар - върху новите индустриални производства и транзитивните икономики, три вълни на кризата и поразяването на основните бъдещи "полюси на растежа" разположени вън от постиндустриалния свят: Тихоокеанската криза (1997 г.), Русия (1998 г.), Латинска Америка (1999 г.); Демонстрираните от кризите ограничени възможности на международните финансови институции.

Характеристика на съвременната световна икономическа криза: Криза на индустриалната икономика в условията на постиндустриалната епоха, затваряне в себе си на постиндустриалните икономики, неспособност на другите национални стопанства да отговорят на изискванията на променените условия.

Не глобализация, а еднополюсен свят, в който изостаналите държави стават все по-зависими от постиндустриалните.

" Част ІV Глобализация на националните икономики

vі седмица - 2 часа

Тема 8.

Основни характеристика на глобализацията на икономиките - премахване на държавното регулиране в полза на пазарните механизми, преодоляване на националните граници в течение на интеграцията между отделните икономики и развитие на нови информационни технологии, способни да доведат до нов икономически растеж. Унификацията на стопанския живот и националната самобитност. Връщането на теорията за конвергенцията: краят на национално държавния модел. Дефлационната стратегия за развитие на световната икономика и перспективите на глобалната икономика.

Глобализъм и местни пари.

Глобализация и банкови системи.

vіі седмица - 2 часа

Тема 9.

Някой тенденции на страните с "догонващо развитие": несамостойност, снижаване на темповете на растеж, експортна ориентираност, зависимост от пазарите на развитите страни, поддържане на ниски цени на работната сила.

vііі седмица - 2 часа

Тема 10.

Обективни възможности за реализация на международните икономически отношения в глобален план. Развитие на глобалните транспортни системи, развитие на глобални телекомуникационни и информационни мрежи, развитие на междудържавните услуги в сферата на търговията и паричното обращение, развитие на валутните пазари, възможност за бърз обмен на интелектуален продукт, интензификация на преместването на работната сила между икономическите сектори, страни и континенти, outsoursing, downsizing, възможност за прогнозиране и планиране в глобален мащаб.

іх седмица - 2 часа

Тема 11.

Промени в резултат на процесите на глобализация в световния пазар. Нови характеристики на световния пазар: нови субекти нови икономически отношения. Транс националните компании.

х седмица - 2 часа

Тема 12.

Проблемът за устойчивостта на глобалната икономическа система на основата на колективни договорености (принципът на Хермайер).

Отражение на глобализацията върху аграрния сектор. Задълбочаване на нееквивалентността на междуотрасловия обмен и диспаритет на цените на суровините и промишлените стоки.

хі седмица - 2 часа

Тема 13.

Проблемът за транснационалната и глобалната координация. Световната йерархия, история и перспективи. "Златният милиард" и световната периферия. Мжедународни икономически организации като субекти на икономическа политика (МВФ, СТО, МБВР)

Създаване на механизми за регулиране. Интеграционни институции като центрове на регионална стопанска организация (ЕС, НАФТА, АСЕАН и др.) vіі седмица - 2 часа

хіі седмица - 2 часа

Тема 14.

Глобализационният сценарий за България Приемането на България в световната общност: цена и ефективност. България като опитно поле за постмодернистичния модел. Последствията от американизацията: реални и планирани. Традиционните ценнности на българите в ретроспектива и перспектива. Социални изменения в традиционните обществени групи: неизбежност без фатализъм. Културни загуби, консерватизъм, културен оптимизъм и песимизцъм.

Икономиката на България - "мутирал социализъм" в условията на преход към пазарно стопанство и периферия на постиндустриални общества. Структура,възможности и перспективи на развитието на икономиката на България, място в европейските икономически структури.

Средства за оценяване:

1. Дискусии - 20%

2. Заключителна конференция - 20%

3. Заключително есе - 60%.