MBAM207 Специализиран курс по английски език I част

Анотация:

Цели на учебната дисциплина

Запознаване на студентите с основни понятия в икономическия английски в областта на търговията и финансите. Култивиране на умения за ползване на езика в професионална среда.

прочети още
Международен бизнес

Преподавател(и):

преп. Мариана Мелнишка  

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно завършване на курса студентите следва

- да знаят да ползват специализирана литература по икономика, международна търговия и финанси (счетоводство, застраховане, банково дело и борсови операции)

- да умеят да общуват на английски в професионална среда по телефона, на събрания и преговори; да представят себе си, фирмата и нейния продукт пред английско-говоряща аудитория.


Предварителни изисквания:
- Студентите следва да имат познания по английски език на/над средно равнище (над В1 по критериите на ЕС)

- Да имат обща култура по обща икономика, търговия, финанси, банково дело и борсови операции на български език.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

За общ блок "Световно стопанство"

1. Междукултурно общуване и различия.

2. Хора : професии, видове длъжности и начин на работа. Подбор, знания, умения и квалификация, заплащане. Ръководители, висши ръководни кадри и бизнес лидери.

3. Видове организации в бизнеса 1) от юридическа гледна точка и 2) според дейността - видове производство и услуги.

4. Развойна дейност и проучване на пазара с цел лансиране на нови продукти, иновации. Маркетинг - продавачи, купувачи, конкуренция.

5. Маркетинг микс.

6. Пари : продажби и видове разходи, маржа и надценка, рентабилност, бюджети и разходи, заплащане: търговски кредит, сметки.

7. Активи, пасиви и счетоводният баланс, финансови резултати.

8. Акционерен капитал и дългов капитал, левъридж. Проблеми с дълговете.

Средства за оценяване:

Текуща оценка - формира се от участие в работата в час (30%)

Изпит след 60 уч. часа: - писмен тест (70% от оценката)