MBAM283 Международна търговия

Анотация:

Курсът обхваща главните теми и проблеми в теорията за международната търговия. Специално внимание се обръща на: анализа на статичните ефекти на митата и на нетарифните търговски ограничения; преференциалните търговски споразумения; ролята на многонационалните корпорации и на Световната търговска организация в съвременната световна икономика; специфичните проблеми, възникващи в условията на прехода на страните от Централна и Източна Европа към пазарна икономика; реинтегрирането на икономиката на България в системата на световното стопанство.

прочети още
Международен бизнес

Преподавател(и):

доц. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• теориите за международната търговия;

• състоянието и тенденции в развитието на съвременната световна икономика и нейната глобализация;

• същността, съдържанието, предназначението и последствията за бизнеса от прилагането на различните инструменти на външнотърговската политика;

• външноикономическите аспекти и националните особености на прехода от централно планирана към пазарна икономика;

• методите за анализ и увеличаване на конкурентноспособността на националната икономика на микроикономическо и макроикономическо равнище.

2) могат:

• бързо да се ориентират в сложната проблематика на съвременната световна търговия;

• адекватно да интерпретират състоянието, тенденциите и перспективите във външната търговия на Р. България и в интегрирането на нейната икономика в системата на ЕС и световното стопанство като цяло.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Микроикономика и МакроикономикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Теории за международната търговия – предмет, еволюция. Възгледи на представителите на меркантилизма. Класическа школа - теории на Адам Смит за абсолютното предимство и на Дейвид Рикардо за сравнителното предимство. Приносът на неокласическата школа – теория на Ели Хекшер и Бертил Олин за съотношението на производствените фактори. Съвременни (алтернативни) теории за международната търговия.

2. Показателят “Условия на търговията” като измерител на нейната ефективност. Теория за динамичните сравнителни предимства: индустриална политика и тристранно сътрудничество.

3. Еволюция на протекционизма в световното стопанство след Втората световна война – традиционен и нов протекционизъм. Теория за митата: видове мита; номинална и реална защита на местните производители; тарифна ескалация.

4. Статични ефекти на митата в модела на малката икономика – приходоносен, защитен, потребителски, преразпределителен. Отражение на митата върху износителите. Свободни безмитни зони.

5. Статични ефекти на митата в модела на голямата икономика.

6. Нетарифни търговски ограничения и тяхното значение в съвременното световно стопанство. Вносна квота – статични ефекти. Сравнение на протекционистичните ефекти на митото и квотата.

7. Нетарифни търговски ограничения: доброволно износно ограничение – същност, ефекти, особености, значение; изискване за местно участие в производството; политика на държавните покупки.

8. Нетарифни търговски ограничения: вътрешни и износни субсидии и тяхното отражение върху националната икономика и международната търговия.

9. Дъмпинг в международната търговия – определение, видове, предпоставки за неговото осъществяване. Антидъмпингово регулиране.

10. Глобален подход в либерализацията на световната търговия - Общо споразумение за митата и търговията (ГАТТ) – създаване и дейност. Резултати от Уругвайския кръг на многостранните преговори.

11. Световна търговска организация (СТО) – цели, функции, структура.

12. Общо споразумение за митата и търговията (ГАТТ-1994 г.) – съдържание и основни принципи.

13. Регионален подход в либерализацията на световната търговия. Преференциални търговски споразумения - зона за свободна търговия, митнически съюз, обединен пазар, икономически и паричен съюз. Статични и динамични ефекти на митническия съюз.

14. Основни етапи в развитието на икономическата интеграция в Европа и по-специално в рамките на Европейския съюз.

15. Присъединяване на Р. България към ЕС – външноикономически аспекти. Номинална и реална конвергенция на икономиката на България с икономиката на страните – членки на ЕС.

16. Международно движение на производствени фактори. Многонационални корпорации – определение, структура, видове. МНК като източник на преки чуждестранни инвестиции и тяхната роля в съвременното световно стопанство. Международни съвместни предприятия (джоинт венчърз).

17. Външна търговия на Р. България – основни тенденции в динамиката, регионалната и отраслова структура.