MBAM252 Проект: Актуални проблеми на международните финанси

Анотация:

• Международен финансов ред – съвременни особености и тенденции

• Проблеми и перспективи пред европейската парична и икономическа интеграция

• България в международната финансова система.

прочети още
Международен бизнес

Преподавател(и):

гл. ас. Цветелина Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Най-важните характеристики на проблемите в разглежданите области на международните финанси.

• Основните виждания за източника, генезиса и възможните начини за решаване на разглежданите проблеми

2) могат:

• Да обобщават и систематизират текущата специализирана информация за разглежданите въпроси

• Да аргументират определени гледни точки по конкретните проблеми.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• макроикономика

. международни финанси

• международна икономика

• пари, банки, кредитФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Изпитания и перспективи пред международната финансова система в условията на глобална финансова и икономическа криза.

2. Присъединяване на България към Икономическия и паричен съюз.

3. Глобален финансов пазар.

Литература по темите:

1. Маринов, Г. Международни финанси и икономиката на България, BSNN, Варна, С. 2010

2. Маринов, Г. Единната валута на ЕС и източноевропейските страни, BSNN, Варна, С. 2006

3. Пилбийм, К. Международни финанси, FTP, С. 1995

4. Стоименов, М. Международни финанси, ”Очи”, С.2010

5. Неновски, Н. К. Христов, Б. Петров. От лев към евро”, Ciela, С. 2001

6. Масларов, С. и колектив. Глобални пари и финанси, НБУ, С., 2011

7. Масларов, С. Международни финанси, НБУ, С., 2010

8. Багус, Ф. Трагедията на еврото, МаК, С., 2011

9. Система за виртуално обучение MOODLE

10. www.imf.org

11. www.bis.org

12. www.ime.bg

13. http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm;

14. http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

15. http://www.bnb.bg/

Средства за оценяване:

Разработката трябва да отразява възможно най-съвременна информация.

Представените разработки ще се оценяват на първо място по логиката на изложението (цел, последователност и цялостност на текста); на второ място - по актуалност на информацията и целесъобразното й използване в работата.

Самостоятелната работа е задължително условие за положителна оценка. Необходимо е коректно да бъдат изписвани източниците на използваните данни и анализи не само под формата на списък на използвана литература, а и непосредствено в текста.

Обемът на работата не трябва да превишава 10 страници.