MBAM204 Международно търговско право

Анотация:

Курсът по Международно търговско право (МТП), предназначен за студентите от магистърска програма представлява кратко изложение на основните положения на дисциплината. В него се разглеждат главните въпроси на международното търговско право, без да се претендира за изчерпателност на всички въпроси, които в момента са предмет на международно регулиране. Изяснява се същността и еволюцията на МТП, източниците на международно правна уредба, органиациите, които действат в областта на международната търговия - универсални и регионални, публични и неправителствени. Представят се органите за международна търговия на държавите. По-нататък в курса се отделя място на уредбата на чуждестранните инвестиции и мвеждународноправната им закрила, на уредбата на международни търговски договори, на международноправното регулиране на сделките във външната търговия и правната уредба на договора за международна продажба на стоки. Наред стова се застъпват и въпросите във връзка с международноправния режим на търговските пристанища и на търговските пътища. От практическа полза е и включването в обхвата на разглежданата материя на способите за решаване на спорове във външната търговия. - съдебни и арбитражни.

прочети още
Международен бизнес

Преподавател(и):

проф. Благой Видин  д-р
доц. Катерина Йочева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършили курса студенти:

1) знаят:

" студентите ще усвоят основните институти на международното търговско право.

2) могат:

" да прилагат практически усвоените теоретични знания от обхвата на международното търговско право.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат основни познания по някой от официалните езици на Организацията на обединените нации.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Понятие за международно търговско право (МТП).

2. Еволюция на МТП.

3. Източници на МТП.

4. Принципи на международната търговия.

5. Държавни органи за външнотърговски отношения. Същност и видове. Търговски представителства.

6. Международни организации в областта на международната търговия. Същност и видове.

7. Роля на ООН в международната търговия.

8. Значими регионални организации в областта на международната търговия.

9. Организации в областта на международната търговия с отделни стоки.

10. Неправителствени организации в областта на международната търговия.

11. Международна закрила на преките чуждестранни инвестиции.

12. Международни търговски договори.

13. Договор за международна продажба на стоки.

14. Международна уредба на външнотърговските сделки

15. Уреждане на външнотърговски спорове.

Литература по темите:

1. Международно търговско право, авторски състав, София 1992 г.

2. Международно търговско право, Ив. Владимиров, София, 2002 г.

3. Международни отношения, международно право, дипломация, кратка енциклопедия, авторски колектив, Сиела, 2001 г.

Средства за оценяване:

тестове