MBAM590 Самостоятелна работа по МВАМ555

Анотация:

Банков мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Даниела Фесчиян  д-р
 Здравка Киричева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

МВАМ 556D Самостоятелна работа по „Банково счетоводство“

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН (и изисквания)

Основните теми за разработване на Самостоятелна работа (тема по избор на студента):

1. Възникване и историческо развитие на счетоводството като наука и практическа дейност

2. Оценъчни бази в счетоводството

3. Специфики на организацията на счетоводството в банките

4. Отчитане на собствения капитал в банките

5. Отчитане на привлечения капитал в банките

6. Отчитане на емисионно касовите операции на банките

7. Отчитане на финансовите активи на банките

8. Отчитане на кредитната дейност на банките

9. Организация и отчитане на безналичните плащания в банките. Местни преводи.

10. Организация и отчитане на презграничните преводи

11. Отчитане на разходите в банките

12. Отчитане на приходите в банките

13. Отчитане на финансовите резултати в банките

14. Финансови отчети на банките

15. Анализ на финансовите отчети на банките

Технически изисквания към писмените работи:

• Обем: 10 – 20 стандартни страници (16 000 – 32 000 знака);

• Шрифт: Times New Roman;

• Размер: 12;

• Междуредие: 1,5.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Основна литература:

• Банково счетоводство, Д. Фесчиян, МВИ, 2012 г.

Допълнителна литература:

• Банково счетоводство, Ст. Стоянов, Д. Фесчиян, УИ Стопанство, 2012 г.;

• http://www.bnb.bg