MBAM519 Самостоятелна работа: Управление и преструктуриране на банков клон

Анотация:

Самостоятелната работа по МВАМ 509 "Управление и преструктуриране на банков клон" има за цел да развие умения за: управлението на процесите при предоставяне на продукти и услуги; организацията и планирането дейността на банков клон; управлението и оценката на риска; различните стратегии за преструктуриране на банковите операции и счетоводния баланс.

Студентите разработват въпроси третиращи следната тематика:

" Управление на банков клон

" Организация на банков клон

" Управление на ресурсите

" Бъдещи тенденции в дейността на банковия клон

" Ценообразуване на депозитни и кредитни продукти

" Преструктуриране на банков клон

" Основни причини за банков фалит

" Установяване на рискови банкови дейности

" Конкретни стъпки при оценка на кредитния портфейл

" Стратегия за продажба на недоходоносни активи

" Прогнозиране на паричните потоци.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Методи Христов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще могат:

1) знаят:

" как да планират и управляват процеса на въвеждане на банкови продукти и услуги;

" как да оптимизират всички оперативни дейности на база изготвяне на прогнози;

" как да анализират потребностите от нови банкови продукти и услуги.

2) могат:

" да разработват стратегия за преструктуриране на банковите операции и счетоводния баланс;

" да прилагат техниките на ценообразуване;

" да структурират оптимално дейностите в поверения им клон


Предварителни изисквания:

Студнтите да имат знания и/или умения:

" Банков мениджмънт;

" Кредитиране и кредитен анализ;

" Финансов анализФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

I. Управление на банков клон

1. Продукти и услуги, управление на процесите при предоставяне на услуги.

2. Организация на банков клон

3. Планиране

4. Доходност

5. Управление на ресурсите

6. Бъдещи тенденции в дейността на банковия клон

7. Ценообразуване на депозитни и кредитни продукти, анализ на отношенията с клиенти, централизиран и децентрализиран контрол, класифициране на професионалните отговорности и разработване на политики/процедури

II. Преструктуриране на банков клон

1. Основни причини за банков фалит

2. Необходима инфраструктура за подобряване финансовите показатели на проблемни банкови клонове

3. Как да се установят банковите дейности, носещи най-голям риск

4. Конкретни стъпки при оценка на кредитния портфейл, риска по валутните операции, управлението на активи и пасиви

5. Как да се разработи стратегия за продажба на недоходоносни активи

6. Осем главни етапа при прогнозиране на паричните потоци.

Литература по темите:

1.Михайлов Е., Ангелов А., Вътев Ж., Кръстев Б., Георгиев Г., "Практически банков мениджмънт", Абагар, 2002г.

2. Джонсън Ф., Джонсън Р., "Банков мениджмънт", PRINCEPS, 1996г.

3. USAID "Branch management", Библиотека МБИ, 2005г.