MBAM514 Самостоятелна работа: Бизнес комуникации и преговори

Анотация:

Самостоятелната работа по МВАМ 504 "Бизнес комуникации и преговори" има за цел да обогати знанията и подобри разбирането на студентите свързани със съвременното делово общуване и водене на преговори, както и да представи нестандартни практически методи в тази област. Студентите разработват въпроси третиращи следните по-важни моменти:

Общуването в организацията

Писане на доклад

Делова кореспонденция

Докладни записки, паметни записки и съобщения

Влияние на информационните технологии

Делови срещи

Устно представяне

Разговор с клиент

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

 Марио Каменов  
 Радка Масалджиева  д-р
гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще могат:

да усвоят делово общуване и неговото практическото приложение на всички нива в дадена организация;

да са в състояние да обсъждат значението на успешното общуване при удовлетворяване на деловите потребности на организацията

да се запознаят с приложението на техниките за водене на преговори в сектора на финансовите услуги

да обсъждат практиката, съществуваща с страните от Европейския съюз.


Предварителни изисквания:
Студнтите да имат знания и/или умения в сферата на основните принципи и практики в банковото дело, както и да имат познания в областта на банковия маркетинг и мениджмънт.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение във видовете общуване, общуването вътре в организацията

2. Писане на доклад, докладни записки, паметни записки и съобщения

3. Резюмиране и водене на бележки

4. Делова кореспонденция, използване на телефона

5. Влияние на информационните технологии

6. Делови срещи, преговори - техники, разговор с клиент

7. Несложно устно представяне

Литература по темите:

1. Линч, Б., Д. Фийлд, Б. Хой, К. Уолдън, "Бизнес комуникации и преговори", МБИ, 2003 г. София

2. Кършакова Р., "Бизнес комуникации", 2002г., Русенски университет "А.Кънчев"

3. Люки Р., "Бизнес комуникации", 2004г.