MBAM512 Самостоятелна работа: Банков мениджмънт

Анотация:

Самостоятелната работа по МВАМ 502 "Банков мениджмънт" има за цел да предложи задълбочено и подробно на понятията, подходите и техниките в областта на управлението.

Студентите разработват въпроси третиращи следната тематика:

Организационна структура и системи. Организационна култура.

Организациите и тяхната среда.

Ръководителите в банките. Развитие на управленските идеи.

Управленски стил и лидерство. Делегиране и мотивиране.

Управление на колектив.

Цикълът на планиране, организиране и контрол.

Управление на проекти и управление на промяната.

Управление на взаимоотношенията с клиентите.

Съвременни проблеми на управлението в банките.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Виктор Йоцов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще могат:

да разграничават и обсъждат валидните аспекти на организациите и да определят доколко те се отнасят и за банковия сектор

да прилагат развитието на теорията на управлението и да свързватя свързват с най-добрите управленски методи, практикувани понастоящем, в банковия сектор;

да осигуряват практическото ръководство по въпросите на доброто управление в целия спектър от ситуации, които се отнасят до банковия сектор.


Предварителни изисквания:
Студнтите да имат знания и/или умения:

Познаване на принципите и практиките на финансовото посредничество.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в мениджмънта за банкери

2. Организационна структура и системи в банковата дейност

3. Организационна култура

4. Организациите и тяхната среда

5. Ръководителите в банките

6. Развитие на управленските идеи

7. Управленски стил и лидерство

8. Делегиране на права и задължения и мотивиране

9. Създаване и управление на екип, работа в екип

10. Цикълът на планиране, организиране и контрол

11. Вземане на решения и решаване на проблеми

12. Управление на проекти и управление на промяната

13. Управление на взаимоотношенията с клиентите

14. Управление на риска - техники за управление на риска

15. Съвременни проблеми на управлението в банките

Литература по темите:

1.Линч, Б., К. Уолдън, Е. Спарол, А. Хей, "Банков мениджмънт", МБИ, 2002 г. София

2. Джонсън, Франк, Р. Джонсън, "Банков мениджмънт",PRINCEPS, Варна,1996 г.

3. Джонсън Фр., "Банков мениджмънт", PRINCEPS, 1999г.

4. Екип, "Банков мениджмънт", Акад. изд. Ценов, 2002г.