MBAM509 Управление и преструктуриране на банков клон

Анотация:

Курсът запознава студентите с управлението на процесите при предоставяне на продукти и услуги; организацията и планирането дейността на банков клон; управлението и оценката на риска; различните стратегии за преструктуриране на банковите операции и счетовдния баланс.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Методи Христов  д.н.
ас. Станимир Христов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

как да планират и управляват процеса на въвеждане на банкови продукти и услуги;

как да оптимизират всички оперативни дейности на база изготвяне на прогнози;

как да анализират потребностите от нови банкови продукти и услуги.

2) могат:

да разработват стратегия за преструктуриране на банковите операции и счетоводния баланс;

да прилагат техниките на ценообразуване;

да структурират оптимално дейностите в поверения им клон


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Банков мениджмънт;

Кредитиране и кредитен анализ;

Финансов анализФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

I. Управление на банков клон

1. Продукти и услуги, управление на процесите при предоставяне на услуги.

2. Организация на банков клон

3. Планиране

4. Доходност

5. Управление на ресурсите

6. Бъдещи тенденции в дейността на банковия клон

7. Ценообразуване на депозитни и кредитни продукти, анализ на отношенията с клиенти, централизиран и децентрализиран контрол, класифициране на професионалните отговорности и разработване на политики/процедури

II. Преструктуриране на банков клон

1. Основни причини за банков фалит

2. Необходима инфраструктура за подобряване финансовите показатели на проблемни банкови клонове

3. Как да се установят банковите дейности, носещи най-голям риск

4. Конкретни стъпки при оценка на кредитния портфейл, риска по валутните операции, управлението на активи и пасиви

5. Как да се разработи стратегия за продажба на неходоносни активи

6. Осем главни етапа при прогнозиране на паричните потоци.

Литература по темите:

1. Михайлов Е., Ангелов А., Вътев Ж., Кръстев Б., Георгиев Г., "Практически банков мениджмънт", Абагар, 2002г.

2. Джонсън Ф., Джонсън Р., "Банков мениджмънт", PRINCEPS, 1996г.

3. USAID "Branch management", Библиотека МБи, 2005г.