BAEB007Z Бизнес комуникации

Анотация:

Лекционният курс е практически и е предназначен за студенти, които имат базови знания по бизнескомуникации и по-широки интереси по бизнесадминистрация. Курсът предлага ключови познания, свързани с класическите и онлайн комуникации в бизнеса и анализира промените във времето на глобализацията и новите медии. В контекста на съвременния бизнес, се разглеждат темите, свърдани със спецификата на бизнескомуникациите при външните и вътрешните публики.

Сред целите на курса са студентите :

o да получат основни знания за бизнескомуникациите и ролята им в съвременния бизнес

o да се запознаят с основните правила за говоренето, слушането при бизнес комуникациите и бизнес преговорите, комуникиране по време на криза

o да получат основни знания за вербалните и невербалните комуникации

o да се запознаят с правилата на деловата кореспонденция, изискванията и особеностите на онлайн комуникациите

o да разчитат посланията на езика на тялото, изискванията на дрескода в бизнеса

o да получат знания за междукултурните различия и изискванията при интеркултурните комуникации в съвременния бизнес

прочети още
Мениджмънт и предприемачество - ИО

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

o основните термини и понятия в бизнескомуникациите и спецификата на вербалните и невербалните комуникации в бизнеса

o да комуникират добре устно, да познават вербалните и невербалните символи

o етапите на бизнеспреговорите и различните модели в съвременния бизнес, същността на корпоративната социална отговорност

o изискванията за ефективни комуникации с вътрешните и външните публики и спецификата на онлайн комуникациите

2) могат:

o да изготвят бизнес кореспонденция, да използват ефективно онлайн общуването, блогосферата, социалните мрежи и др.

" да използват най-силните страни на вербалните и невербалните комуникации

" да разбират езика на тялото, да познават дрескода в бизнеса

" да използват новите медии и спецификата на web сайтовете, Интранет, блоговете, социалните мрежи и др. в бизнеса


Предварителни изисквания:

o първоначални знания по маркетингФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1

Общуване - въведение, основни понятия, основни модели на процеса на общуване. Създаване на съобщение, изисквания към ефективните съобщения. Човешкият фактор в процеса на общуване.

2

Ефективно слушане. Начини за ефективно слушане. Проблеми пред ефективното слушане. Ролята на атмосферата за успеха на деловите комуникации.

3

Вътрешнофирмени и външнофирмени бизнескомуникации. Видове публики. Специфика на бизнескомуникациите с външните и вътрешните публики. (анализ на случаи)

4

Същност на вербалните комуникации - умението да говорим. Устна и писмена реч. Основни характеристики на говоренето.

…………..………………………………………

5 Кратък преглед на невербалните комуникации . Език на тялото. Правилно тълкуване на езика на тялото - елементи, основни функции. Разчитане на пространството, цветовете и др.

6

Същност, значение и основни елементи на фирмената култура.Традиции, обичаи и ценности на фирмената култура. Митове, герои и символика на фирмената култура.(анализ на случаи)

7

Фирмен имидж, рекламни константи - име, марка, рекламен лозунг и др. Фирмена кореспонденция и фирмени документи.(анализ на случаи)

8

Междукултурни различия в бизнеса. Културата в процеса на общуване, междукултурно общуване. Многообразие на културните различия.(анализ на случаи)

9 Текущо оценяване

10

Специфика на бизнескомуникациите в интернет. Онлайн комуникации. Интранет. Блогосфера. Социални мрежи и общуване. (анализ на случаи)

11

Корпоративна социална отговорност. Корпоративен уеб сайт. Съдържание, поддържане и ефективност на сайтовете. (анализ на случаи)

12

Бизнес кореспонденция. Видове писмено общуване. Създаване на документи. Прилики и разлики между класическите и онлайн комуникациите в съвременния бизнес.

13

Делови преговори - подготовка, основни характеристики, основни променливи при преговорите. Екип. Правила за водене на преговори.

14

Основни етапи при преговорите - стратегии и тактики. Основни модели за водене на преговори. Преговори и конфликти.

15

Изкуството на бизнескомуникациите и бизнесетикецията. Етични кодекси. Общуване в офиса. Дрескод в бизнеса. (анализ на случаи)

Литература по темите:

Основна:

Аврамов, В., Комуникационната политика на фирмата, С., Изд. "Сиела", 2001

Дракър, П., Практика на мениджмънта. С., Изд. "Класика и стил", 2001

Тромпенаарс, Ф., Хампдън-Търнър, Ч., Да се носиш по вълните на културата, С., 2004

Брестничка, Р., Управление на търговските марки, С., 2004

Зийман, С. Как да вземаме правилните решения, С., 2005

Томс, Ж., Интернет рекламата, С., 2005

Руменчев, В., Невербалните комуникации в публичната

реч и деловото общуване, С., 2006

Панайотов, Д. Психология на бизнеса, С., 2006

Абаджимаринова, Р., Търговска марка - бренд, С., 2006

Стойков, Л., Пачева, В., Връзки с обществеността и бизнескомуникации, С., 2006

Алексиева, С., Пъблик рилейшънс - Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели, С., 2008

Вем, А., Езикът на жестовете, С., 2009

Маккей,М., Дейвис, М., Фенинг, П., Посланията. Комуникационнните умения, С., 2009

Шипли, Д., Шуолби, У., Интернет етикет, С., 2009

Комуникацията, която информира и влияе (Harvard Lusiness School Press), С. 2009

Котлър, Ф., Картаджая, Х., Сетиаван, А., Маркетинг 3.0 - от продуктите към клиентите на човешкия дух, С., 2010

Холт, Д., Как марките се превръщат в икони, С., 2010

Алексиева, С., Бизнескомуникации, С., 2011

Допълнителна:

Пийз, А., Гарнър, Ал., Езикът на тялото. Скритият смисъл на думите, С., 2000

Люис Лоундз, Л., 92 трика на тайния език. Малките номера на големите победители. С., 2002

Грос, Д., и сп. "Форбс", Най-големите бизнес истории на всички времена, С., 2000

Биър, М., Преговорите, С., 2005

Мавродиева, И., Как да презентираме успешно?, С., 2007

Мезрич, Б. Фейсбук - милиардери по неволя, с., 2010

Лоундз, Л., Изкуството на общуването, С., 2010

Брекенридж, Д. PR 2.0, С., 2009

Томс, Ж., Георгиева, К., Инструменти на социалните мрежи, С., 2011

Специализирани списания:

Човешки ресурси

Sign Cafe

BusinessWeek

ProGrafica

Образование. Кариери

Мениджър

PRWeek

Advertising Age

Интернет източници:

http://www.bia-bg.com

http://www.bcci.bg

http://www.irc.bg/bg

http://www.ced.bg

http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm

http://www.isoc.bg

http://www.bblf.bg

http://www.bam.bg

http://www.eabg.org

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

http://www.nsi.bg

http://portal.eatonweb.com

http:// blog.start.bg

http://freelog.cuil.bg/whatis.html

http://technocrati.com

http://media-journal.info

Средства за оценяване:

ТЕСТ 60 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 40 %