BAEB006Z Основи на счетоводството

Анотация:

Курсът "Въведение в счетоводството" е базов, въвеждащ курс. В него са изложени базисните постановки на счетоводната теория. Обхванати са всички фундаментални теми в които са изяснени понятийния апарат, методологията на счетоводството и счетоводната правна рамка.

Във връзка с това, целта на курса е да се създадат познания по основи но счетоводната теория и практика, необходими на студентите в обучението им по счетоводство на предприятието, финансов анализ, финанси на фирмата и др. За осъществяване на тази цел в курса са предвидени значителен брой часове за самостоятелна и практическа работа и за решаване на казуси и задачи.

прочети още
Мениджмънт и предприемачество - ИО

Преподавател(и):

проф. Снежанка Башева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

знаят:

1. категориалния и методологическия инструментариум на счетоводната наука;

2. базовите правила за организацията на счетоводния процес в предприятието.

могат:

1. да прилагат правилно понятията, категориите, теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания.

2. да локализират и използват интернет и библиотебните ресурси;

3. да придобият финансова грамотност за писането на научен текст;


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

Възникване и развитие на счетоводството. Същност на счетоводството като информационна система

Предмет и метод на счетоводната наука. Правни източници и счетоводни стандарти. Обекти на счетоводството

Методология на счетоводството. Балансов метод

Счетоводен баланс. Форма и съдържание

Втора консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

Метод на счетоводните сметки и двустранно записване. Индивидуален сметкоплан.

Документиране на стопанските операции. Счетоводни документи

Метод на инвентаризация. Технология на инвентаризационния процес

Метод на оценка и калкулиране.

Обобщаване на счетоводната информация (метод на сводката)

Трета консултация, теоретичен обзор на курса - 2 ч.

Организация и технология на счетоводния процес. Финансови отчет.

Теми на семинарните занятия и тяхното съдържание:

Семинар №1. Счетоводен баланс. Форма и съдържание.

Семинар №2. Двустранно счетоводно отчитане в системата на счетоводните сметки

Семинар № 3. Технология на счетоводния процес в предприятието

Литература по темите:

Библиография по темите:

Основна литература:

1. Димитров, М., М. Павлова Теория на счетоводството, С. 2008.

2. Динев, М., К. Златарева, Теоретични основи на счетоводството, С. 2011.

3. Душанов, И., Обща теория на счетоводството, С, 2011.

4. Петров, Л. Основи на счетоводството, С. 2011

5. Стоянов, С, Камелия Савова, Обща теория на счетоводството, С. 2008.

6. Рупска, Т., Методическио ръководство по основи на счетоводството, С. 2012.

Допълнителна литература:

1. Башева, С и кол. Основи на счетоводството, С. 2008.

2. Счетоводство- основен курс- сборник задачи, Савова, К., Л. Рангелова, С. 2009.

3. Петров, Л. Основи на счетоводството, С. 2011

Литература за семинарите:

1. Динев, М., К. Златарева, Теоретични основи на счетоводството, С. 2011.

2. Душанов, И., Обща теория на счетоводството, С, 2011.

3. Петров, Л. Основи на счетоводството, С. 2011.

4. Дочев, М. и кол. Основи на счетоводството. Сборник от задачи, тестове и казуси, Свищов. 2009.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 2Х25%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%