BAEB003Z Основи на стопанското управление

Анотация:

Курсът по "Основи на управлението" е практически конструиран. Той съдържа основни теми, които характеризират в достатъчна степен сложният характер на управлението на икономически системи. Фокусът се поставя върху най-съществените характеристики на мениджмънта, неговото съдържание и възможностите, които той дава на съвременните бизнес ръководители. В него се изясняват също така ключовите термини, понятия принципи и инструментариум, с който си служи науката за управление.

Основните цели на учебната дисциплина са както следва:

- да даде "ядро" знания в областта на теорията и практиката на стопанското управление

- да изгради необходимата базова управленска подготовка

- да формира умения за анализ на управленския процес, организационните структури, мотивацията на персонала, лидердтвото и стиловете на ръководство

- да развие умения за работа в екип на консултантска основа

прочети още
Мениджмънт и предприемачество - ИО

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" историческото развитие на управленската теория и практика

" принципните положения на мениджмънта

" управленският процес, взаимодействието между функциите и възможностите за тяхното оптимизиране

" основните управленски подходи и методи

" въпросите, свързани с управленското решение и управленските структури

" основните аспекти на мотивационния процес и подходите за определяне на ефективното лидерство

2) могат:

" да прилагат методи за решаване на управленски проблеми

" да вземат управленски решения при променяща се ситуация, рискова, стресова и екстремна

" да анализират сложните управленски процеси, предимствата и недостатъците на различните видове структури, спецификата на мотивационния процес

" да оценяват стратегически алтернативи на базата на SWOT-анализ

" да определят стратегическия профил на организацията

" да разграничават лидерство от ръководство

" да работят в екип при решаване на сложни и нестандартни управленски проблеми


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Мениджмънт - история и принципи

2 Управленски функции

3 Управленско решение

4 Организационни структури на управление

5 Комуникации в организациите

6 Организационна среда

7 Управленска стратегия

8 Мотивацията в управлението

9 Ръководство и лидерство. Управление и власт - детерминанти на властта

10 Управленски контрол

11 Управление на конфликтите

12 Екипите в управлението

Теми на семинарните занятия и тяхното съдържание:

1. Семинар №1 Мотивацията в управлението. Същност и значение на мотивацията през призмата на социалната практика. Съдържателни и процесуални мотивационни теории. Мотивация и парично възнаграждение. Мотивация и поведение. Закон за ефекта на Торндайк.

2. Семинар №2 Ръководство и лидерство. Управление и власт - детерминанти на властта . Същност и разграничения. Концепции и теории за ръководство и лидерство - ситуационни и функционални модели за лидерство. Заместители на лидерството. Свръхлидерство, управленски тренинг. Лидерство от пето ниво. Нова парадигма за лидерството, нови лидерски роли. Ситуационен лидерски модел на Хърси-Бланчард през призмата на изграждането (фазите) на екипа. Характеристика на властта - необходимост, същност и източници. Видове власт. Стратегическата роля на властта за оцеляване при неуспех (криза).

3. Семинар №3 Екипите в управлението. Философия на екипа - същност и съдържание. Разлика между екип и работна група. Нива на екипа. Етапи на изграждане на екипа. Критерии за оценка ефективността на екипа. Специфика на лидерството и мотивацията в екипна среда.

Литература по темите:

Библиография по темите:

1. Хаджиев, Кр., Електронен учебник, публикуван в информационния система за дистанционно обучение на НБУ - MOODLE

2. Хаджиев, Кр. Самоуправляващи се работни екипи - теория и методология, изд. Стопански свят, Свищов 2010

3. Хаджиев, Кр., Теория на организацията, НБУ, 2011

4. Каменов, К. Мениджмънт. Изд. Абагар, Велико Търново, 1998

5. Доралийски, А. Основи на стопанското управление. ЦДО, НБУ, С. 1996

6. Каменов, К., Хаджиев, Кр., Асенов, А. Човек. Екипи. Лидери. С., Люрен, 2001

7. Колинс, Дж., Пътят на величието. Класика и стил, София, 2003

Литература за семинарите:

Хаджиев, Кр. Електронен учебник по "Основи на управлението" публикуван в MOODLE

Хаджиев, Кр., Теория на организацията, НБУ, 2011

Хаджиев, Кр. Самоуправляващи се работни екипи - теория и методология, изд. Стопански свят, Свищов 2010

Джим Колинс, Пътят на величието. Класика и стил, 2003

Средства за оценяване:

ТЕСТ 2Х25%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако е покрил 91 или повече % чрез изпълнение на задачите от текущия контрол през семестъра.

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание - финален тест и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до деня на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.